หน้าแรก » ไอซ์ หลวงพระเนตร » คอร์ดเพลง อวสานมื้อสอบ – ไอซ์ หลวงพระเนตร ไหทองคำ

คอร์ดเพลง อวสานมื้อสอบ – ไอซ์ หลวงพระเนตร ไหทองคำ

คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพลง อวสานมื้อสอบ
ไอซ์ หลวงพระเนตร ไหทองคำ


INTRO | Em | A Em | Em | A |
INTRO | Em | G | C | G | D |
INTRO | Em | G | Am | G | D |
INTRO | Em | A Em | Em | A | D |

 
เรียนบ่เคย
Em 
เข้า 
 
สอบบ่เคยผ่
าน
 
หนังสือบ่อ่
าน 
 
การบ้านบ่เ
ฮ็ด
 
เล่นเน็ตเบิด
Em 
มื้อ 
 
มื้อถือบ่เ
ว้น
 
ROV  
Am 
เป็น 
 
ชี
วิตจิตใ
จ 
 
 

 
พอฮอดมื้อ
Em 
สอบ 
 
ตอบกะบ่ไ
ด้
 
โจทย์ภาษาไ
ทย 
 
กะนึกว่าแม่นนิย
าย
 
คณิตแฮ
Em 
งจัง 
 
คำนวนยากห
ลาย
 
อักกฤษตั
Am 
วร้าย.
.. 
 
จ้องทำร้ายคะแ
นน 
 
 
G7 

 
* โบกมือบ๊ายบ
าย 
 
คะแนนสอบปลายภ
าค
 
ฮ้องไห้นานม
าก 
 
ตั้งแต่กลางภาคแล้วห
นา
 
บ่เคยเอา
Em 
ใจใส่ในการศึก
ษา
ตอนนั้นบอกอยาก สิเป็นคุณหมอเพิ่นว่า
 
สิได้เป็นแต่คุณ
Am 
หมา.
.. 
 
ซั่นแล้วคั้นเป็นแนว
นี้ 
 
 

 
** หมู่เขาดี
Em 
ใจ 
 
ที่พากันได้เกรด
สี่
 
ส่วนตัวผม
นี้ 
 
บ่ติดศูนย์กะภูมิใ
 
อนาคตของ
Em 
ชาติ 
 
ไผ๋อยากเป็นกะเป็นไ
 
อนาคตของ
Em 
ผม 
 
ฝากไว้กับนากับไ
ร่
 
เส้นทางสุดท้
าย.. 
 
อ้ย
 
ออกไปเลี้ยงควายบัก
ตู้

INSTRU | Em | G | C | G D |
INSTRU | Em | G | Am | G | D |
INSTRU | Em | A Em | Em | A | G7 |

( *, ** )

OUTRO | G C | G |

เนื้อเพลง
เรียนบ่เคยเข้า สอบบ่เคยผ่าน
หนังสือบ่อ่าน การบ้านบ่เฮ็ด
เล่นเน็ตเบิดมื้อ มื้อถือบ่เว้น
ROV เป็น ชีวิตจิตใจ

พอฮอดมื้อสอบ ตอบกะบ่ได้
โจทย์ภาษาไทย กะนึกว่าแม่นนิยาย
คณิตแฮงจัง คำนวนยากหลาย
อักกฤษตัวร้าย.. จ้องทำร้ายคะแนน

* โบกมือบ๊ายบาย คะแนนสอบปลายภาค
ฮ้องไห้นานมาก ตั้งแต่กลางภาคแล้วหนา
บ่เคยเอาใจใส่ในการศึกษา
ตอนนั้นบอกอยาก สิเป็นคุณหมอเพิ่นว่า
สิได้เป็นแต่คุณหมา.. ซั่นแล้วคั้นเป็นแนวนี้

** หมู่เขาดีใจ ที่พากันได้เกรดสี่
ส่วนตัวผมนี้ บ่ติดศูนย์กะภูมิใจ
อนาคตของชาติ ไผ๋อยากเป็นกะเป็นไป
อนาคตของผม ฝากไว้กับนากับไร่
เส้นทางสุดท้าย.. โอ้ย
ออกไปเลี้ยงควายบักตู้

( ดนตรี )

( * , ** )
เพลง : อวสานมื้อสอบ
ศิลปิน : ไอซ์ หลวงพระเนตร ไหทองคำ
คำร้อง/ทำนอง : ไอซ์ หลวงพระเนตร ไหทองคำ
เรียบเรียง : นะโม โมรา
ไอซ์ หลวงพระเนตร ไหทองคำ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา