คอร์ดเพลง หมดเปลือก พริกไทย

  
Text   


INTRO | Amaj7 | B | Emaj7 | Emaj7 |

Amaj7 
  ถ้าฉันบอกเธอว่าฉันไม่ใ
B 
ช่กลุสตรีอย่างที่เห็น
Emaj7 
  ถามจริงๆ 
 
เธอยังจะชอบฉันอยู่หรือเปล่า
Amaj7 
  ถ้าฉันบอกเธอว่ารอยสัก
B 
นั้นที่ฉันปิดบัง
 
  เป็นความหลัง
Emaj7 
ครั้งอดีต 
 
เธอยังจะช
C#7 
อบอยู่หรอ

Amaj7 
  เธอว่าไม่แคร์จะอยู่ข้างๆ
Am 
  เธอรู้ฉันผ่านอะไรมาบ้าง
G#m 
  เธอยังอยากได้ฉันอยู่อีกหรื
C#7 
อไร
 
  ถ้างั้น
F#m 
ขอสักอย่าง 
 
ได้ไ
B 
หม

 
ถ้าชอบกัน
Emaj7 
จริงๆก็ต้องไม่มองหญิง
B 
ใด
 
ไม่ว่าเรื่องอะ
C#m 
ไรๆก็ยอมให้
Bm 
เธอ 
 
 
E 
 
ก็มีเรื่องเ
A 
ดียว 
 
ข้อที่ห้ามแม้
G#m 
ยามเผลอ
F#m 
ไหว้ล่ะอย่าเจ้าชู้เ
B 
ลย

 
ถ้าชอบกัน
Emaj7 
จริงๆ 
 
ก็เลิกให้หมดได้ไ
B 
หม
 
เจอผู้หญิงที่
C#m 
ไหน 
 
ต้องไม่ประจบ
Bm 
นัดเจอ 
 
 
E 
 
เจ็บมาเ
A 
ยอะแล้วเธออย่าทำให้
G#m 
พร่ำเพ้อ
F#m 
ถ้าให้ได้ฉันย
B 
อม..หมดเป
E 
ลือก

Amaj7 
  ถ้าฉันบอกเธอว่าฉันขี้
B 
หึงแค่ไหน
 
  เวลาที่ฉันได้
Emaj7 
คบกับใคร
 
  เธอยังจะชอบฉันอยู่หรือเปล่า
 
Amaj7 
  ถ้าฉันบอกเธอว่าฉันงี่เ
B 
ง่าแถมเอาแต่ใจ
 
  และหวงแหน
Emaj7 
เมื่อมีแฟน 
 
เธอยังจะ
C#7 
ชอบอยู่หรอ

Amaj7 
  เธอว่าไม่แคร์จะอยู่ข้างๆ
Am 
  เธอรู้ฉันผ่านอะไรมาบ้าง
G#m 
  เธอยังอยากได้ฉันอยู่อีกหรื
C#7 
อไร
 
  ถ้างั้น
F#m 
ขอสักอย่าง 
 
ได้ไ
B 
หม

 
ถ้าชอบกัน
Emaj7 
จริงๆก็ต้องไม่มองหญิง
B 
ใด
 
ไม่ว่าเรื่องอะ
C#m 
ไรๆก็ยอมให้
Bm 
เธอ 
 
 
E 
 
ก็มีเรื่องเ
A 
ดียว 
 
ข้อที่ห้ามแม้
G#m 
ยามเผลอ
F#m 
ไหว้ล่ะอย่าเจ้าชู้เ
B 
ลย

 
ถ้าชอบกัน
Emaj7 
จริงๆ 
 
ก็เลิกให้หมดได้ไ
B 
หม
 
เจอผู้หญิงที่
C#m 
ไหน 
 
ต้องไม่ประจบ
Bm 
นัดเจอ 
 
 
E 
 
เจ็บมาเ
A 
ยอะแล้วเธออย่าทำให้
G#m 
พร่ำเพ้อ
F#m 
ถ้าให้ได้ฉันย
B 
อม..

Emaj7 
ก็คิดดีๆก่อนไหมก่อนที่จะ
B 
ตัดสินใจ
 
ก็
C#m 
คิดดีๆก่อนไหมว่าเธอจะ
Bm 
จีบฉันไ
E 
หม
 
ต้องมี
A 
ฉันคนเดียวที่งาม 
 
ถ้าฉันเ
G#m 
หงาไม่ต้องให้ตาม
F#m 
ทำได้ไหมเ
B 
ธอ

 
ถ้าชอบกัน
Emaj7 
จริงๆก็ต้องไม่มองหญิง
B 
ใด
 
ไม่ว่าเรื่องอะ
C#m 
ไรๆก็ยอมให้
Bm 
เธอ 
 
 
E 
 
ก็มีเรื่องเ
A 
ดียว 
 
ข้อที่ห้ามแม้
G#m 
ยามเผลอ
F#m 
ไหว้ล่ะอย่าเจ้าชู้เ
B 
ลย

 
ถ้าชอบกัน
Emaj7 
จริงๆ 
 
ก็เลิกให้หมดได้ไ
B 
หม
 
เจอผู้หญิงที่
C#m 
ไหน 
 
ต้องไม่ประจบ
Bm 
นัดเจอ 
 
 
E 
 
เจ็บมาเ
A 
ยอะแล้วเธออย่าทำให้
G#m 
พร่ำเพ้อ
F#m 
ถ้าให้ได้ฉันย
B 
อม..

 
ถ้าชอบกัน
Emaj7 
จริงๆก็ต้องไม่มองหญิง
B 
ใด
 
ไม่ว่าเรื่องอะ
C#m 
ไรๆก็ยอมให้
Bm 
เธอ 
 
 
E 
 
ก็มีเรื่องเ
A 
ดียว 
 
ข้อที่ห้ามแม้
G#m 
ยามเผลอ
F#m 
ไหว้ล่ะอย่าเจ้าชู้เ
B 
ลย

 
ถ้าชอบกัน
Emaj7 
จริงๆ 
 
ก็เลิกให้หมดได้ไ
B 
หม
 
เจอผู้หญิงที่
C#m 
ไหน 
 
ต้องไม่ประจบ
Bm 
นัดเจอ 
 
 
E 
 
เจ็บมาเ
A 
ยอะแล้วเธออย่าทำให้
G#m 
พร่ำเพ้อ
F#m 
ถ้าให้ได้ฉันย
B 
อม..หมดเป
E 
ลือก

OUTRO | Amaj7 | B | Emaj7 | Emaj7 |


ถ้าฉันบอกเธอว่าฉันไม่ใช่กลุสตรีอย่างที่เห็น
ถามจริงๆ เธอยังจะชอบฉันอยู่หรือเปล่า
ถ้าฉันบอกเธอว่ารอยสักนั้นที่ฉันปิดบัง
เป็นความหลังครั้งอดีต เธอยังจะชอบอยู่หรอ

เธอว่าไม่แคร์จะอยู่ข้างๆ
เธอรู้ฉันผ่านอะไรมาบ้าง
เธอยังอยากได้ฉันอยู่อีกหรือไร
ถ้างั้นขอสักอย่าง ได้ไหม

ถ้าชอบกันจริงๆก็ต้องไม่มองหญิงใด
ไม่ว่าเรื่องอะไรๆก็ยอมให้เธอ
ก็มีเรื่องเดียว ข้อที่ห้ามแม้ยามเผลอ
ไหว้ล่ะอย่าเจ้าชู้เลย

ถ้าชอบกันจริงๆ ก็เลิกให้หมดได้ไหม
เจอผู้หญิงที่ไหน ต้องไม่ประจบนัดเจอ
เจ็บมาเยอะแล้วเธออย่าทำให้พร่ำเพ้อ
ถ้าให้ได้ฉันยอม..หมดเปลือก

ถ้าฉันบอกเธอว่าฉันขี้หึงแค่ไหน
เวลาที่ฉันได้คบกับใคร
เธอยังจะชอบฉันอยู่หรือเปล่า
ถ้าฉันบอกเธอว่าฉันงี่เง่าแถมเอาแต่ใจ
และหวงแหนเมื่อมีแฟน เธอยังจะชอบอยู่หรอ

เธอว่าไม่แคร์จะอยู่ข้างๆ
เธอรู้ฉันผ่านอะไรมาบ้าง
เธอยังอยากได้ฉันอยู่อีกหรือไร
ถ้างั้นขอสักอย่าง ได้ไหม

ถ้าชอบกันจริงๆก็ต้องไม่มองหญิงใด
ไม่ว่าเรื่องอะไรๆก็ยอมให้เธอ
ก็มีเรื่องเดียว ข้อที่ห้ามแม้ยามเผลอ
ไหว้ล่ะอย่าเจ้าชู้เลย

ถ้าชอบกันจริงๆ ก็เลิกให้หมดได้ไหม
เจอผู้หญิงที่ไหน ต้องไม่ประจบนัดเจอ
เจ็บมาเยอะแล้วเธออย่าทำให้พร่ำเพ้อ
ถ้าให้ได้ฉันยอม..

ก็คิดดีๆก่อนไหมก่อนที่จะตัดสินใจ
ก็คิดดีๆก่อนไหมว่าเธอจะจีบฉันไหม
ต้องมีฉันคนเดียวที่งาม
ถ้าฉันเหงาไม่ต้องให้ตาม ทำได้ไหมเธอ

ถ้าชอบกันจริงๆก็ต้องไม่มองหญิงใด
ไม่ว่าเรื่องอะไรๆก็ยอมให้เธอ
ก็มีเรื่องเดียว ข้อที่ห้ามแม้ยามเผลอ
ไหว้ล่ะอย่าเจ้าชู้เลย

ถ้าชอบกันจริงๆ ก็เลิกให้หมดได้ไหม
เจอผู้หญิงที่ไหน ต้องไม่ประจบนัดเจอ
เจ็บมาเยอะแล้วเธออย่าทำให้พร่ำเพ้อ
ถ้าให้ได้ฉันยอม..

ถ้าชอบกันจริงๆก็ต้องไม่มองหญิงใด
ไม่ว่าเรื่องอะไรๆก็ยอมให้เธอ
ก็มีเรื่องเดียว ข้อที่ห้ามแม้ยามเผลอ
ไหว้ล่ะอย่าเจ้าชู้เลย

ถ้าชอบกันจริงๆ ก็เลิกให้หมดได้ไหม
เจอผู้หญิงที่ไหน ต้องไม่ประจบนัดเจอ
เจ็บมาเยอะแล้วเธออย่าทำให้พร่ำเพ้อ
ถ้าให้ได้ฉันยอม..หมดเปลือก

มิวสิควิดีโอ หมดเปลือก พริกไทย

เพลง : หมดเปลือก (คอร์ด)
ศิลปิน : พริกไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
ติดต่องานศิลปิน : 089-8827018, 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend