คอร์ดเพลง สิถ่า จา สิงห์ชัย

  
Text   


 
อ้ายคนบ่มี
F 
คู่ 
 
สิถ่ายุคือเก่า
 
สิแลง สิ
Dm 
เซ้า 
 
สิถ่าเจ้าผู้เ
C 
ดียว
 
สิถ่าจนห
F 
ล่อย 
 
ถึงสาวสำน้อยมาข้อง
Gm 
เกี่ยว
 
อ้ายสิบ่แลเห
C 
ลียว.. 
 
สิรอเจ้ากลับมาฮักกัน

INSTRU | F | Am | Dm | C |
INSTRU | F | Am | Dm | C |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C |

F 
วันที่เจ้าเลือกทิ้งอ้ายไป
 
หน่วยหัวใ
Am 
จคือมันสิหลุดข่วน
 
ท้อง
Gm 
ใส้มันเริ่มปั่นป่วน
 
โอ้ยอยากม่
C 
วนนำแอลกอฮอล์

F 
หมู่กะบอกให้เฮ็ดใจสา
 
เขาบ่กลับ
Am 
มาหามึงดอกหมอ
 
เซา
Bb 
สาบ่ต้องเว้าต่อ 
 
เฮาสิ
C 
รอผู้สาวเก่าผู้เดียว..

 
อ้ายกะยังสิ
F 
ถ่า..ทุก
Am 
เช้าแลง
 
สิฮักบ่เปลี่ยนแ
Dm 
ปลง 
 
แม้เจ้ามี
Am 
คนใหม่
 
อ้ายก็ยังสิ
Bb 
ถ่าแบบนี้อยู่เ
C 
รื่อยไป
 
สิถ่าจนเจ้าเปลี่ยนใ
Am 
จ เปลี่ยนใจ กลับมา
Dm 
ฮักอ้าย

 
อ้ายก็ยังสิ  
F 
รอ รอ รอ อยู่แบ
Am 
บนี้
 
เพราะฮักเจ้าหลายค
Dm 
นดี 
 
กี่ปีบ่เปลี่ย
Am 
นผัน
 
อ้ายก็ยังคิด
Bb 
ฮอด คิดฮอด เจ้าทุก
Gm 
คืนวัน
 
รอมื้อกลับมา
C 
หากัน..เด้อคน
F 
ดี

F 
บ่ว่ามีอิหยัง..มาขัด
Am 
ขวาง 
 
มาพรากเฮาจากกัน
Gm 
ใจอ้ายบ่ไหวหวั่น 
 
ยังฮัก
C 
มั่นแต่เจ้าผู้เดียว

F 
จะเฝ้ารอเด้อคำแพง
 
รอแก้ม
Am 
แดงกลับมาคือข้าวคอยเคียว
Bb 
ฮู้บ่ว่าอ้ายนั่นโดดเดียว
 
ใจแห้งเ
C 
หี่ยว โอ้ย.. คือปลาบ่มี
F 
น้ำ

INSTRU | F | Am | Dm | Am |
INSTRU | Bb | Am | Gm | C | F | F |

F 
อ้ายกะยังสิถ่า 
 
แบบนี้ยุคือเก่า
Am 
ใจยังคงฮัก 
 
และคิดฮอดแต่คนเก่า
Dm 
สมงและสมองมันกะจำแต่เรื่องเจ้า
 
อยากย้
C 
อนเวลากลับไปในมื้อเก่าๆ

 
ใน
Bb 
วันที่มีแค่เฮา 
 
ในมื้อที่บ่มีเขา
 
ขับรถไปเบิ่งหมอลำเต้นใส่หน้าฮ้านตอนวันเสาร์
 
 
แฮงเ
C 
ว้ากะแฮงคิดฮอดตอนที่อ้ายยังมีเจ้า
 
กลับมาเด้ออิหล่าเด้อผู้สาวคำแพง อีห
F 
ล่าเอ้ย..  
C 

 
อ้ายกะยังสิ
F 
ถ่า..ทุก
Am 
เช้าแลง
 
สิฮักบ่เปลี่ยนแ
Dm 
ปลง 
 
แม้เจ้ามี
Am 
คนใหม่
 
อ้ายก็ยังสิ
Bb 
ถ่าแบบนี้อยู่เ
C 
รื่อยไป
 
สิถ่าจนเจ้าเปลี่ยนใ
Am 
จ เปลี่ยนใจ กลับมา
Dm 
ฮักอ้าย

 
อ้ายก็ยังสิ  
F 
รอ รอ รอ อยู่แบ
Am 
บนี้
 
เพราะฮักเจ้าหลายค
Dm 
นดี 
 
กี่ปีบ่เปลี่ย
Am 
นผัน
 
อ้ายก็ยังคิด
Bb 
ฮอด คิดฮอด เจ้าทุก
Gm 
คืนวัน
 
รอมื้อกลับมา
C 
หากัน..เด้อ…

 
อ้ายก็ยังสิ  
F 
รอ รอ รอ อยู่แบ
Am 
บนี้
 
เพราะฮักเจ้าหลายค
Dm 
นดี 
 
กี่ปีบ่เปลี่ย
Am 
นผัน
 
อ้ายก็ยังคิด
Bb 
ฮอด คิดฮอด เจ้าทุก
Gm 
คืนวัน
 
รอมื้อกลับมา
C 
หากัน..เด้อ..คน
F 
ดี

 
อ้ายคนบ่มี
F 
คู่ 
 
สิถ่ายุคือเก่า
 
สิแลง สิ
Dm 
เซ้า 
 
สิถ่าเจ้าผู้เ
C 
ดียว
 
สิถ่าจนห
F 
ล่อย 
 
ถึงสาวสำน้อยมาข้อง
Gm 
เกี่ยว
 
อ้ายสิบ่แลเห
C 
ลียว.. 
 
สิรอเจ้ากลับมาฮักกัน..


อ้ายคนบ่มีคู่ สิถ่ายุคือเก่า
สิแลง สิเซ้า สิถ่าเจ้าผู้เดียว
สิถ่าจนหล่อย ถึงสาวสำน้อยมาข้องเกี่ยว
อ้ายสิบ่แลเหลียว.. สิรอเจ้ากลับมาฮักกัน

( ดนตรี )

วันที่เจ้าเลือกทิ้งอ้ายไป
หน่วยหัวใจคือมันสิหลุดข่วน
ท้องใส้มันเริ่มปั่นป่วน
โอ้ยอยากม่วนนำแอลกอฮอล์

หมู่กะบอกให้เฮ็ดใจสา
เขาบ่กลับมาหามึงดอกหมอ
เซาสาบ่ต้องเว้าต่อ เฮาสิรอผู้สาวเก่าผู้เดียว..

อ้ายกะยังสิถ่า..ทุกเช้าแลง
สิฮักบ่เปลี่ยนแปลง แม้เจ้ามีคนใหม่
อ้ายก็ยังสิถ่าแบบนี้อยู่เรื่อยไป
สิถ่าจนเจ้าเปลี่ยนใจ เปลี่ยนใจ กลับมาฮักอ้าย

อ้ายก็ยังสิ รอ รอ รอ อยู่แบบนี้
เพราะฮักเจ้าหลายคนดี กี่ปีบ่เปลี่ยนผัน
อ้ายก็ยังคิดฮอด คิดฮอด เจ้าทุกคืนวัน
รอมื้อกลับมาหากัน..เด้อคนดี

บ่ว่ามีอิหยัง..มาขัดขวาง มาพรากเฮาจากกัน
ใจอ้ายบ่ไหวหวั่น ยังฮักมั่นแต่เจ้าผู้เดียว

จะเฝ้ารอเด้อคำแพง
รอแก้มแดงกลับมาคือข้าวคอยเคียว
ฮู้บ่ว่าอ้ายนั่นโดดเดียว
ใจแห้งเหี่ยว โอ้ย.. คือปลาบ่มีน้ำ

( ดนตรี )

อ้ายกะยังสิถ่า แบบนี้ยุคือเก่า
ใจยังคงฮัก และคิดฮอดแต่คนเก่า
สมงและสมองมันกะจำแต่เรื่องเจ้า
อยากย้อนเวลากลับไปในมื้อเก่าๆ

ในวันที่มีแค่เฮา ในมื้อที่บ่มีเขา
ขับรถไปเบิ่งหมอลำเต้นใส่หน้าฮ้านตอนวันเสาร์
แฮงเว้ากะแฮงคิดฮอดตอนที่อ้ายยังมีเจ้า
กลับมาเด้ออิหล่าเด้อผู้สาวคำแพง อีหล่าเอ้ย..

อ้ายกะยังสิถ่า..ทุกเช้าแลง
สิฮักบ่เปลี่ยนแปลง แม้เจ้ามีคนใหม่
อ้ายก็ยังสิถ่าแบบนี้อยู่เรื่อยไป
สิถ่าจนเจ้าเปลี่ยนใจ เปลี่ยนใจ กลับมาฮักอ้าย

อ้ายก็ยังสิ รอ รอ รอ อยู่แบบนี้
เพราะฮักเจ้าหลายคนดี กี่ปีบ่เปลี่ยนผัน
อ้ายก็ยังคิดฮอด คิดฮอด เจ้าทุกคืนวัน
รอมื้อกลับมาหากัน..เด้อ…

อ้ายก็ยังสิ รอ รอ รอ อยู่แบบนี้
เพราะฮักเจ้าหลายคนดี กี่ปีบ่เปลี่ยนผัน
อ้ายก็ยังคิดฮอด คิดฮอด เจ้าทุกคืนวัน
รอมื้อกลับมาหากัน..เด้อ..คนดี

อ้ายคนบ่มีคู่ สิถ่ายุคือเก่า
สิแลง สิเซ้า สิถ่าเจ้าผู้เดียว
สิถ่าจนหล่อย ถึงสาวสำน้อยมาข้องเกี่ยว
อ้ายสิบ่แลเหลียว.. สิรอเจ้ากลับมาฮักกัน..

มิวสิควิดีโอ สิถ่า จา สิงห์ชัย

เพลง : สิถ่า
ศิลปิน : จา สิงห์ชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย ไมค์ทองคำ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend