คอร์ดเพลง คำบอกลาธันวาคม MAN’R feat. NUTDAO

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | G | Bm | Em | Bm |
INTRO | C | Bm | Am | D |

 
เธอเปลี่ยนจากคำอวย
G 
พรแล้วให้ฉันเป็นน้ำ
Bm 
ตา
 
เธอเลือกที่จะบอก
Em 
ลาฉันในวันปีใ
Bm 
หม่
 
แล้วคนที่อยู่ข้างเ
C 
ธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อ
Bm 
ไป
 
ถึงธัน
Am 
วาทีไร
D 
.. 
 
ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

INSTRU | G | Bm | Em | Bm |
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
แล้วเดือนก็ผ่าน
G 
มาถึงหน้าสุดท้ายของ
Bm 
ปฏิทิน
 
เรื่องที่คิดเอาไ
Em 
ว้มันก็ได้กลายเป็น
Bm 
จริง
 
ทุกคำสัญญาให้ไ
C 
ว้แต่ว่าสุดท้ายเธอเป็นค
Bm 
นทิ้ง
 
เธอพูด
Am 
มามันไม่จริงแล้วเธอก็
D 
ทิ้งกันไป

G 
ยังจำได้ดีและทุกคำสัญ
D/F# 
ญาทุกการกร
Bm 
ะทำ
 
วันที่เธอจะ
Em 
ลาเธอเบื่อใช่ไหมเพียงแค่ไม่บอ
Bm 
กมา
 
ทำไมไม่พูดว่าใจเธอเป
C 
ลี่ยน..
Bm 
ไป
 
ทำไมตอน
Am 
นั้นเธอบอกว่ารักทั้งที่เธอ
D 
คิดจะไป

 
เธอช
G 
อบโทรมาค้างสาย
 
ก่อน
Bm 
หลับชอบบอก Good Night
 
แต่
Em 
ว่าในค่ำคืนนี้ไม่มีอีก
Bm 
แล้วใช่ไหม
C 
 
Bm 
 
ต่อให้ฉัน
Am 
รั้งเท่าไหร่แต่เธอก็ไ
D 
ปกับเขา

 
เธอเปลี่ยนจากคำอวย
G 
พรแล้วให้ฉันเป็นน้ำ
Bm 
ตา
 
เธอเลือกที่จะบอก
Em 
ลาฉันในวันปีใ
Bm 
หม่
 
แล้วคนที่อยู่ข้างเ
C 
ธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อ
Bm 
ไป
 
ถึงธัน
Am 
วาทีไร
D 
.. 
 
ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

 
ก่อนเคยบอกว่า
G 
ฮัก ว่าฮัก ว่า
Bm 
ฮักข้อยคนเดียว
 
ทำไมตอ
Em 
นนี้ 
 
เจ้าถิ่มกันไ
Bm 
ปบ่แลเหลียว
 
ตอนนี้อยู่
C 
ไส อยู่ไส อยู่ไ
Bm 
สแล้วคนดี
 
ธันวา
Am 
ปีนี้ บ่มี บ่
D 
มีเจ้าบ่อนนี้อีก

 
บ่ค
G 
าดคิดว่าเจ้านั้นจะ
Bm 
ตัดสัมพันธ์ตอนปีใหม่
 
ที่
Em 
เคยเว้า ที่สัญญา เจ้า
Bm 
ลืมมันไปได้โคตรไว
 
เจ้าใ
C 
จฮ้าย 
 
เจ้ามันบ่
Bm 
มีหัวใจ
 
เจ้า
Am 
ลืมแล้วทุกอย่างที่เ
D 
คย

 
เธอเปลี่ยนจากคำอวย
G 
พรแล้วให้ฉันเป็นน้ำ
Bm 
ตา
 
เธอเลือกที่จะบอก
Em 
ลาฉันในวันปีใ
Bm 
หม่
 
แล้วคนที่อยู่ข้างเ
C 
ธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อ
Bm 
ไป
 
ถึงธัน
Am 
วาทีไร
D 
.. 
 
ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

 
เธอเปลี่ยนจากคำอวย
G 
พรแล้วให้ฉันเป็น
D/F# 
น้ำตา
 
เธอ
Bm 
เลือกที่จะบอก
Em 
ลาฉันในวันปีใ
Bm 
หม่
 
แล้วคนที่อยู่ข้างเ
C 
ธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อ
Bm 
ไป
 
ถึงธัน
Am 
วาทีไร
D 
.. 
 
ทำไมฉันต้องเสียใจทุ
G 
กที


เธอเปลี่ยนจากคำอวยพรแล้วให้ฉันเป็นน้ำตา
เธอเลือกที่จะบอกลาฉันในวันปีใหม่
แล้วคนที่อยู่ข้างเธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
ถึงธันวาทีไร ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

ดนตรี

แล้วเดือนก็ผ่านมาถึงหน้าสุดท้ายของปฏิทิน
เรื่องที่คิดเอาไว้มันก็ได้กลายเป็นจริง
ทุกคำสัญญาให้ไว้แต่ว่าสุดท้ายเธอเป็นคนทิ้ง
เธอพูดมามันไม่จริงแล้วเธอก็ทิ้งกันไป

ยังจำได้ดีและทุกคำสัญญาทุกการกระทำ
วันที่เธอจะลาเธอเบื่อใช่ไหมเพียงแค่ไม่บอกมา
ทำไมไม่พูดว่าใจเธอเปลี่ยน..ไป
ทำไมตอนนั้นเธอบอกว่ารักทั้งที่เธอคิดจะไป

เธอชอบโทรมาค้างสาย
ก่อนหลับชอบบอก Good Night
แต่ว่าในค่ำคืนนี้ไม่มีอีกแล้วใช่ไหม
ต่อให้ฉันรั้งเท่าไหร่แต่เธอก็ไปกับเขา

เธอเปลี่ยนจากคำอวยพรแล้วให้ฉันเป็นน้ำตา
เธอเลือกที่จะบอกลาฉันในวันปีใหม่
แล้วคนที่อยู่ข้างเธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
ถึงธันวาทีไร ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

ก่อนเคยบอกว่าฮัก ว่าฮัก ว่าฮักข้อยคนเดียว
ทำไมตอนนี้ เจ้าถิ่มกันไปบ่แลเหลียว
ตอนนี้อยู่ไส อยู่ไส อยู่ไสแล้วคนดี
ธันวาปีนี้ บ่มี บ่มีเจ้าบ่อนนี้อีก

บ่คาดคิดว่าเจ้านั้นจะตัดสัมพันธ์ตอนปีใหม่
ที่เคยเว้า ที่สัญญา เจ้าลืมมันไปได้โคตรไว
เจ้าใจฮ้าย เจ้ามันบ่มีหัวใจ เจ้าลืมแล้วทุกอย่างที่เคย

เธอเปลี่ยนจากคำอวยพรแล้วให้ฉันเป็นน้ำตา
เธอเลือกที่จะบอกลาฉันในวันปีใหม่
แล้วคนที่อยู่ข้างเธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
ถึงธันวาทีไร ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

เธอเปลี่ยนจากคำอวยพรแล้วให้ฉันเป็นน้ำตา
เธอเลือกที่จะบอกลาฉันในวันปีใหม่
แล้วคนที่อยู่ข้างเธอคงไม่ใช่ฉันอีกต่อไป
ถึงธันวาทีไร ทำไมฉันต้องเสียใจทุกที

มิวสิควิดีโอ คำบอกลาธันวาคม MAN’R feat. NUTDAO

เพลง : คำบอกลาธันวาคม
ศิลปิน : MAN’R feat. NUTDAO
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend