คอร์ดเพลง รักควายควาย – มิน เฉาก๊วย

คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพลง รักควายควาย
ศิลปิน มิน เฉาก๊วย


 
ก็อยากจะ
Gm 
เมาให้ลืมเธอ
 
ลืมความ
Eb 
รักที่แสนห่วย
 
ความรักควายควายให้เอากลับ
คืนไปเลยไป

INSTRU | Gm | Eb | Cm | D |
INSTRU | Gm | Eb | Cm | D | D |


 
เคย
Gm 
เป็นคนดีแต่ตอน
Eb 
นี้ที่เปลี่ยนไป
 
เพราะ
Bb 
ว่าหัวใจฉันมัน
พังไปหมดแล้ว
 
เคย
Gm 
โดนสวมเขาจากนางมาร
Eb 
ร้ายตัวแม่
 
แม่งโ
Bb 
คตรตอแหล 
 
เจ็บใ
จจริงๆ

 
* เพื่อน
Gm 
เอย 
 
วันนี้กูอ
Eb 
ยากกินเหล้า
 
อยาก
Bb 
กินให้เมาๆ 
 
ให้ลืม
มันเป็นวันสุดท้าย

 
** ก็อยากจะ
Gm 
เมาให้ลืมเธอ
 
ลืมความ
Eb 
รักที่แสนห่วย
 
ควา
Cm 
มรักควายควาย
 
ให้เอากลับ
คืนไปเลยไป
 
Gm 
ม่เอาอีกแล้ว 
 
กับความ
Eb 
รักของตาย
 
ก็ไม่ได้อ
Cm 
ยากเป็นควาย…
เพราะกูเจ็บแล้ว
Gm 
กูจำ

 
สัน
Gm 
ดานอย่างเธอคงไม่
Eb 
มีใครชอบ
 
เพราะเ
Bb 
ธอเที่ยวหลอกให้ใ
ครเขาเจ็บช้ำ
 
สับ
Gm 
รางเก่งจริงนะผู้ห
ญิงใจดำ
 
สิ่
Bb 
งที่เธอทำมันเลวม
ากรู้ไหม

( *, ** )

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Gm | Eb | Cm | D | D | ( 2 Times )

 
Eb 
คร์ทำไม 
 
 
แค่ผู้หญิงหญิงเจ้าชู้
 
ยังไม่ต
ายก็คิดดู 
 
ก็ไม่
Gm 
เห็นจะเป็นอะไร
 
ไม่ใช่
Eb 
แม่สักหน่อย
 
ก็แค่ผู้ห
ญิงใจร้าย 
 
ก็ปล่อยมันไ

 
ถ้าอยากจ
Gm 
ะเมาก็เอาเลย
 
ให้ลืมควา
Eb 
มรักที่แสนห่วย
 
ควา
Cm 
มรักควายควาย 
 
เธออย่าเ
อามาใส่ใจ
 
จบ
Gm 
จากตรงนี้ 
 
จบจากความ
Eb 
รักของตาย
 
เธอจะไ
Cm 
ม่ได้เป็นควาย…
เพราะเธอเจ็บแล้วคงจำ

( ** )

OUTRO | Gm | Eb | Cm | D | D | Gm |

เนื้อเพลง
ก็อยากจะเมาให้ลืมเธอ
ลืมความรักที่แสนห่วย
ความรักควายควายให้เอากลับคืนไปเลยไป

เคยเป็นคนดีแต่ตอนนี้ที่เปลี่ยนไป
เพราะว่าหัวใจฉันมันพังไปหมดแล้ว
เคยโดนสวมเขาจากนางมารร้ายตัวแม่
แม่งโคตรตอแหล เจ็บใจจริงๆ

เพื่อนเอย วันนี้กูอยากกินเหล้า
อยากกินให้เมาๆ ให้ลืมมันเป็นวันสุดท้าย

ก็อยากจะเมาให้ลืมเธอ
ลืมความรักที่แสนห่วย
ความรักควายควาย
ให้เอากลับคืนไปเลยไป
ไม่เอาอีกแล้วกับความรักของตาย
ก็ไม่ได้อยากเป็นควาย…
เพราะกูเจ็บแล้วกูจำ

สันดานอย่างเธอคงไม่มีใครชอบ
เพราะเธอเที่ยวหลอกให้ใครเขาเจ็บช้ำ
สับรางเก่งจริงนะผู้หญิงใจดำ
สิ่งที่เธอทำมันเลวมากรู้ไหม

เพื่อนเอย วันนี้กูอยากกินเหล้า
อยากกินให้เมาๆให้ลืมมันเป็นวันสุดท้าย

ก็อยากจะเมาให้ลืมเธอ
ลืมความรักที่แสนห่วย
ความรักควายควายให้เอากลับคืนไปเลยไป
ไม่เอาอีกแล้วกับความรักของตาย
ก็ไม่ได้อยากเป็นควาย…
เพราะกูเจ็บแล้วกูจำ

(ดนตรี)

แคร์ทำไม แค่ผู้หญิงหญิงเจ้าชู้
ยังไม่ตายก็คิดดู ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร
ไม่ใช่แม่สักหน่อย
ก็แค่ผู้หญิงใจร้าย ก็ปล่อยมันไป

ถ้าอยากจะเมาก็เอาเลย
ให้ลืมความรักที่แสนห่วย
ความรักควายควาย เธออย่าเอามาใส่ใจ
จบจากตรงนี้ จบจากความรักของตาย
เธอจะไม่ได้เป็นควาย…
เพราะเธอเจ็บแล้วคงจำ

ก็อยากจะเมาให้ลืมเธอ
ลืมความรักที่แสนห่วย
ความรักควายควายให้เอากลับคืนไปเลยไป
ไม่เอาอีกแล้วกลับความรักของตาย
ก็ไม่ได้อยากเป็นควาย…
เพราะกูเจ็บแล้วกูจำ

( ดนตรี )
รักควายควาย – มิน เฉาก๊วย
คำร้อง : มิน เฉาก๊วย
เรียบเรียง : สุเทพ หะขุนทด
ติดต่องานแสดง/งานโชว์/งาน Event
065-095-9222 , 081-975-8239
คอร์ดเพลง รักควายควาย - มิน เฉาก๊วย