คอร์ดเพลง ถ้าเฮาบ่เลิกกัน เบนซ์ เมืองเลย feat. กวาง จิรพรรณ

  
Text   


 
จำมันไ
Bm 
ด้บ่.. 
 
บัก
F#m 
คนบ่ดี
 
คน
G 
ที่มันเฮ็ดให้เ
A 
จ้าฮ้องไ
D 
ห่
 
ลืมมันแ
Bm 
ล้วบ่ 
 
ซัง
F#m 
มันแล้วไป่
 
คน
G 
ที่เหยียบใจเจ้าใส่คำว่าบ่
A 
ฮัก

 
ทั้ง
G 
ที่หัวใจมันกะเจ็
A 
บคัก
 
ย่อน
Em 
ว่าเบิดใจของมันยัง
G 
ฮัก
 
บ่เคยอ่วย
A 
หนี

 
ถ้าหากว่าวัน
D 
นั้น 
 
เฮาบ่เ
F#m 
ลิกกัน
 
เจ้าสิยั
Bm 
งฮัก 
 
ฮักกัน
F#m 
อยู่บ่
 
ถ้าฮู้ความจ
G 
ริงว่าถิ่มเจ้าไป
 
ย่อนบ่อยากใ
F#m 
ห้ความทุกข์แ
Bm 
ขนคอ
Em 
ฝันต่อ.. 
 
เจ้ากะเจ็บนำเ
A 
บิดปี

 
ฮู้อยู่วัน
D 
นี้ 
 
เฮ็ดอิ
F#m 
หยังไว้
 
เห็นแก่โตห
Bm 
ลาย 
 
เกินเจ้าสิ
F#m 
คืนดี
 
แต่ต่อให้
G 
น้ำท่วมฟ้า 
 
กะหาทาง
F#m 
เป็นอื่นไป
Bm 
บ่มี
 
เลยมา
Em 
ถามยังฮักกันบ้อคน
A 
ดี
 
เพราะใจดวงนี้ยัง
D 
ฮักเจ้า 
 
 
E 

 
จำมันได้
A 
บ่.. 
 
 
C#m 
อีคนบ่ดี
 
คน
D 
ที่มันเฮ็ดให้เ
E 
จ้าฮ้องไ
A 
ห่
 
ลืมมันแ
F#m 
ล้วบ่.. 
 
ซัง
C#m 
มันแล้วไป่
 
คน
D 
ที่เหยียบใจเจ้าใส่คำว่า
E 
บ่ฮัก

 
ทั้ง
D 
ที่หัวใจมันกะเจ็
E 
บคัก
 
ย่อน
Bm 
ว่าเบิดใจของมันยัง
D 
ฮัก
 
บ่เคยอ่วยหนี..  
E 

 
ถ้าหากว่าวัน
A 
นั้น 
 
เฮาบ่เ
C#m 
ลิกกัน
 
เจ้าสิ
F#m 
ยังฮัก 
 
ฮักกัน
C#m 
อยู่บ่
 
ถ้าฮู้ความจ
D 
ริงว่าถิ่มเจ้าไป
 
ย่อนบ่อยากใ
C#m 
ห้ความทุกข์แ
F#m 
ขนคอ
Bm 
ฝันต่อ.. 
 
เจ้ากะเจ็บนำเ
E 
บิดปี

 
ฮู้อยู่วัน
A 
นี้ 
 
เฮ็ดอิห
C#m 
ยังไว้
 
เห็นแก่โต
F#m 
หลาย 
 
เกินเจ้าสิ
C#m 
คืนดี
 
แต่ต่อให้
D 
น้ำท่วมฟ้า 
 
กะหาทาง
C#m 
เป็นอื่นไป
F#m 
บ่มี
 
เลยมา
Bm 
ถามยังฮักกันบ้อคน
E 
ดี
 
เพราะใจดวงนี้ยัง
A 
ฮักเจ้า

F#m 
  คนที่เ
E 
ฮ็ดให้ทุกข์ให้
D 
สุขได้ในชีวิต
F#m 
  คนที่เ
E 
ป็นทุกอย่างของ
D 
หัวใจ
 
  ยังเป็นเจ้าฮู้
E 
บ่.. 
 
คนดี

 
ถ้าหากว่าวัน
A 
นั้น 
 
เฮาบ่เ
C#m 
ลิกกัน
 
เจ้าสิ
F#m 
ยังฮัก 
 
ฮักกัน
C#m 
อยู่บ่
 
ถ้าฮู้ความจ
D 
ริงว่าถิ่มเจ้าไป
 
ย่อนบ่อยากใ
C#m 
ห้ความทุกข์แ
F#m 
ขนคอ
Bm 
ฝันต่อ.. 
 
เจ้ากะเจ็บนำเ
E 
บิดปี

 
ฮู้อยู่วัน
A 
นี้ 
 
เฮ็ดอิห
C#m 
ยังไว้
 
เห็นแก่โต
F#m 
หลาย 
 
เกินเจ้าสิ
C#m 
คืนดี
 
แต่ต่อให้
D 
น้ำท่วมฟ้า 
 
กะหาทาง
C#m 
เป็นอื่นไป
F#m 
บ่มี
 
เลยมา
Bm 
ถามยังฮักกันบ้อคน
E 
ดี
 
เพราะใจดวงนี้ยัง
A 
ฮักเจ้า

 
แต่ต่อให้
D 
น้ำท่วมฟ้า 
 
กะหาทาง
C#m 
เป็นอื่นไป
F#m 
บ่มี
 
เลยมา
Bm 
ถามยังฮักกันบ้อคน
E 
ดี
 
เพราะใจดวงนี้ยังฮั
A 
กเจ้า..


จำมันได้บ่ บักคนบ่ดี
คนที่มันเฮ็ดให้เจ้าฮ้องไห่
ลืมมันแล้วบ่ ซังมันแล้วไป่
คนที่เหยียบใจเจ้าใส่คำว่าบ่ฮัก

ทั้งที่หัวใจมันกะเจ็บคัก
ย่อนว่าเบิดใจของมันยังฮัก
บ่เคยอ่วยหนี

ถ้าหากว่าวันนั้น เฮาบ่เลิกกัน
เจ้าสิยังฮัก ฮักกันอยู่บ่
ถ้าฮู้ความจริงว่าถิ่มเจ้าไป
ย่อนบ่อยากให้ความทุกข์แขนคอ
ฝันต่อ.. เจ้ากะเจ็บนำเบิดปี

ฮู้อยู่วันนี้ เฮ็ดอิหยังไว้
เห็นแก่โตหลาย เกินเจ้าสิคืนดี
แต่ต่อให้น้ำท่วมฟ้า กะหาทางเป็นอื่นไปบ่มี
เลยมาถามยังฮักกันบ้อคนดี
เพราะใจดวงนี้ยังฮักเจ้า

จำมันได้บ่ อีคนบ่ดี
คนที่มันเฮ็ดให้เจ้าฮ้องไห่
ลืมมันแล้วบ่ ซังมันแล้วไป่
คนที่เหยียบใจเจ้าใส่คำว่าบ่ฮัก

ทั้งที่หัวใจมันกะเจ็บคัก
ย่อนว่าเบิดใจของมันยังฮัก
บ่เคยอ่วยหนี

ถ้าหากว่าวันนั้น เฮาบ่เลิกกัน
เจ้าสิยังฮัก ฮักกันอยู่บ่
ถ้าฮู้ความจริงว่าถิ่มเจ้าไป
ย่อนบ่อยากให้ความทุกข์แขนคอ
ฝันต่อ.. เจ้ากะเจ็บนำเบิดปี

ฮู้อยู่วันนี้ เฮ็ดอิหยังไว้
เห็นแก่โตหลาย เกินเจ้าสิคืนดี
แต่ต่อให้น้ำท่วมฟ้า กะหาทางเป็นอื่นไปบ่มี
เลยมาถามยังฮักกันบ้อคนดี
เพราะใจดวงนี้ยังฮักเจ้า

คนที่เฮ็ดให้ทุกข์ให้สุขได้ในชีวิต
คนที่เป็นทุกอย่างของหัวใจ
ยังเป็นเจ้าฮู้บ่.. คนดี

ถ้าหากว่าวันนั้น เฮาบ่เลิกกัน
เจ้าสิยังฮัก ฮักกันอยู่บ่
ถ้าฮู้ความจริงว่าถิ่มเจ้าไป
ย่อนบ่อยากให้ความทุกข์แขนคอ
ฝันต่อ.. เจ้ากะเจ็บนำเบิดปี

ฮู้อยู่วันนี้ เฮ็ดอิหยังไว้
เห็นแก่โตหลาย เกินเจ้าสิคืนดี
แต่ต่อให้น้ำท่วมฟ้า กะหาทางเป็นอื่นไปบ่มี
เลยมาถามยังฮักกันบ้อคนดี
เพราะใจดวงนี้ยังฮักเจ้า

แต่ต่อให้น้ำท่วมฟ้า กะหาทางเป็นอื่นไปบ่มี
เลยมาถามยังฮักกันบ้อคนดี
เพราะใจดวงนี้ยังฮักเจ้า

มิวสิควิดีโอ ถ้าเฮาบ่เลิกกัน เบนซ์ เมืองเลย feat. กวาง จิรพรรณ

เพลง : ถ้าเฮาบ่เลิกกัน
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย feat. กวาง จิรพรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend