หน้าแรก » กวาง จิรพรรณ » คอร์ดเพลง ฟ้าสั่ง – กวาง จิรพรรณ Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2

คอร์ดเพลง ฟ้าสั่ง – กวาง จิรพรรณ Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2

คอร์ดเพลง ฟ้าสั่ง
ศิลปิน กวาง จิรพรรณ
Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2

คีย์คอร์ดเพลง ฟ้าสั่ง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C D | Bm Em | Am Cm | G D |

ฮู้สึก 
 
บ่แม่น
Bm 
บ่ฮู้สึก 
 
ว่าลึ
กๆ 
 
อ้
ายบ่คือเ
ก่า
คบกันมาหลาย
ปี 
 
ฮอดมื้
Bm 
อนี้พอฮู้อ
Em 
ยู่ว่า
Am 
เตะใจน้องเข้าป่า 
 
ไปแล้วแ
ม่นบ่

 
* น้อ
งเจ็บ 
 
บ่แม่
Bm 
นน้องบ่เจ็บ
 
แต่ใจน้
องยัง
ฮักอ้ายคือเ
ก่า
 
สิ
บ่ถามว่าผู้ใ
ด๋ 
 
เข้ามา
Bm 
ม้างทางฮักสอ
Em 
งเฮา
 
น้อง
Am 
เต็มใจรับความเศ
ร้า 
 
เพราะมีค
นขอ

 
** เพราะ
ว่า 
 
ฟ้า
สั่ง 
 
ฟ้า
สั่งให้เ
D/F# 
กิดมาฮั
Em 
กเจ้า 
 
 
 
บ่
สนว่าสิเจ็บสิเห
งา 
 
แค่ได้ฮักก็
พอ
 
เพราะ
ว่า 
 
ฟ้
าสั่ง 
 
ฟ้าเพิ่น
สั่งว่
D/F# 
าให้น้อง
Em 
รอ 
 
 
 
ถึงมื้อ
นี้อ้ายสิลืมคิดพ้อ 
 
น้องกะสิ
Am 
รอ
 
จนกว่าน้องสิเบิดลมหา
ยใจ

INSTRU | C G | C G | C Bm | Am D |
INSTRU | C Cm | Bm Em | Am A7 | D |

( * , ** )

 
สิเ
จ็บสิปวดส่ำไ
ด๋.. 
 
สิฮักแต่อ้ายค
นเดียว
G7 

เนื้อเพลง
ฮู้สึก บ่แม่นบ่ฮู้สึก ว่าลึกๆ อ้ายบ่คือเก่า
คบกันมาหลายปี ฮอดมื้อนี้พอฮู้อยู่ว่า
เตะใจน้องเข้าป่า ไปแล้วแม่นบ่

* น้องเจ็บ บ่แม่นน้องบ่เจ็บ
แต่ใจน้องยังฮักอ้ายคือเก่า
สิบ่ถามว่าผู้ใด เข้ามาม้างทางฮักสองเฮา
น้องเต็มใจรับความเศร้า เพราะมีคนขอ

** เพราะว่า ฟ้าสั่ง ฟ้าสั่งให้เกิดมาฮักเจ้า
บ่สนว่าสิเจ็บสิเหงา แค่ได้ฮักก็พอ
เพราะว่า ฟ้าสั่ง ฟ้าเพิ่นสั่งว่าให้น้องรอ
ถึงมื้อนี้อ้ายสิลืมคิดพ้อ น้องกะสิรอ
จนกว่าน้องสิเบิดลมหายใจ

( ดนตรี )

( * , ** )

สิเจ็บสิปวดส่ำได๋.. สิฮักแต่อ้ายคนเดียว
เพลง ฟ้าสั่ง
ศิลปิน : กวาง จิรพรรณ
คำร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : ธีระพงศ์ แก้วเนตร
ติดต่องานแสดง บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
โทร 063 8500150
คอร์ดเพลง ฟ้าสั่ง - กวาง จิรพรรณ Ost.ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :