คอร์ดเพลง ดวงอาทิตย์ตก นายสว่าง

  
Text   


Capo #3
INTRO | G D | C G | ( 3 Times )
INTRO | G D | G |
INTRO | C G | C G |

 
ดวงตะ
G 
วันลาลับไ
D 
กล 
 
ลอยไ
C 
ปสุดขอบ
G 
ฟ้า
G 
เอ่ยคำร่ำ
D 
ลา 
 
กับท้
C 
องฟ้าใ
G 
หญ่
G 
ยินเสียงสาย
D 
ลม 
 
กระ
C 
ซิบเจ้าดอกไ
G 
ม้
 
ลมห
G 
นาวเริ่มมาเ
D 
ยือนอีกแล้ว
G 
สิ

INSTRU | C G | C G |

 
สกุ
G 
ณาบินลับ
D 
ตา 
 
ชวน
C 
พาใจหวั่นไ
G 
หว
 
อยู่ตรง
G 
นั้นเป็นอย่างไ
D 
ร 
 
C 
บายดีหรือเ
G 
ปล่า
 
ฝากบทเพ
G 
ลงผ่านสาย
D 
ลม 
 
ลอยไ
C 
ปกับเมฆข
G 
าว
 
คืน
G 
นี้ให้เธอน
D 
อนหลับฝั
G 
นดี

Em 
ลาลับ 
 
ลาไ
D 
ป  
C 
อยู่แห่งใดห
G 
นอ
Em 
จวบถึงวันที่
D 
รอ จะก
C 
ลับมาสดใ
G 
 
เมื่อ
Em 
ฝน 
 
ทำเธอเปียกป
D 
อน
 
เมฆห
C 
มอก 
 
เคลื่อนจางห
G 
าย
 
จะกลับ
Em 
มาพร้อมแ
D 
สงของวันใ
G 
หม่

INSTRU | C G | C G |
INSTRU | G D | C G | ( 3 Times )
INSTRU | G D | G |
INSTRU | C G | C G |

 
สกุ
G 
ณาบินลับ
D 
ตา 
 
ชวน
C 
พาใจหวั่นไ
G 
หว
 
อยู่ตรง
G 
นั้นเป็นอย่างไ
D 
ร 
 
C 
บายดีหรือเ
G 
ปล่า
 
ฝากบทเพ
G 
ลงผ่านสาย
D 
ลม 
 
ลอยไ
C 
ปกับเมฆข
G 
าว
 
คืน
G 
นี้ให้เธอน
D 
อนหลับฝั
G 
นดี

Em 
ลาลับ 
 
ลาไ
D 
ป  
C 
อยู่แห่งใดห
G 
นอ
Em 
จวบถึงวันที่
D 
รอ จะก
C 
ลับมาสดใ
G 
 
เมื่อ
Em 
ฝน 
 
ทำเธอเปียกป
D 
อน
 
เมฆห
C 
มอก 
 
เคลื่อนจางห
G 
าย
 
จะกลับ
Em 
มาพร้อมแ
D 
สงของวันใ
G 
หม่

INSTRU | C G | C G |

 
เอ่ยคำ
G 
ลาพาเศร้าใ
D 
จ 
 
หวน
C 
คิดคืนสุข
G 
สม
 
ภาพ
Em 
ฝันยิ่งห่างไ
D 
กล.. 
 
ลอยไ
C 
ปตามสาย
G 
ลม
 
หากตะ
Em 
วันทอแสงง
D 
าม 
 
แม้
C 
ทุกข์หรือสุข
G 
สม
 
จะ
Em 
เก็บมาให้เ
D 
ธอได้ชื่น
G 
ชม

INSTRU | C G | C G |

 
ดวงตะ
G 
วันลาลับไ
D 
กล 
 
ลอยไ
C 
ปสุดขอบ
G 
ฟ้า..


ดวงตะวันลาลับไกล ลอยไปสุดขอบฟ้า
เอ่ยคำร่ำลา กับท้องฟ้าใหญ่
ยินเสียงสายลม กระซิบเจ้าดอกไม้
ลมหนาวเริ่มมาเยือนอีกแล้วสิ

( ดนตรี )

สกุณาบินลับตา ชวนพาใจหวั่นไหว
อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร สบายดีหรือเปล่า
ฝากบทเพลงผ่านสายลม ลอยไปกับเมฆขาว
คืนนี้ให้เธอนอนหลับฝันดี

ลาลับ ลาไปอยู่แห่งใดหนอ
จวบถึงวันที่รอจะกลับมาสดใส
เมื่อฝน ทำเธอเปียกปอน
เมฆหมอก เคลื่อนจางหาย
จะกลับมาพร้อมแสงของวันใหม่

( ดนตรี )

สกุณาบินลับตา ชวนพาใจหวั่นไหว
อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร สบายดีหรือเปล่า
ฝากบทเพลงผ่านสายลม ลอยไปกับเมฆขาว
คืนนี้ให้เธอนอนหลับฝันดี

ลาลับ ลาไปอยู่แห่งใดหนอ
จวบถึงวันที่รอจะกลับมาสดใส
เมื่อฝน ทำเธอเปียกปอน
เมฆหมอก เคลื่อนจางหาย
จะกลับมาพร้อมแสงของวันใหม่

( ดนตรี )

เอ่ยคำลาพาเศร้าใจ หวนคิดคืนสุขสม
ภาพฝันยิ่งห่างไกล.. ลอยไปตามสายลม
หากตะวันทอแสงงาม แม้ทุกข์หรือสุขสม
จะเก็บมาให้เธอได้ชื่นชม

( ดนตรี )

ดวงตะวันลาลับไกล ลอยไปสุดขอบฟ้า..

มิวสิควิดีโอ ดวงอาทิตย์ตก นายสว่าง

เพลง : ดวงอาทิตย์ตก
ศิลปิน : นายสว่าง
เนื้อร้อง/ทำนอง : เกียรติวุฒิ ชินทะวัน
เรียบเรียง : เกียรติวุฒิ ชินทะวัน
ติดต่อ : 0875844909
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend