คอร์ดเพลง คิดถึงกันมั่งหม้าย วงสหาย

  
Text   


INTRO | E B | C#m A |
INTRO | E B | C#m B |

 
   
นานเท่าไร
ที่เราไม่ไ
C#m 
ด้เจอ.. 
 
 
 
   
นานเท่าไร
ที่เราเลิ
C#m 
กลา..กั

 
   กี่วั
นแล้ว 
 
กี่เดื
อนแล้ว
 
   ฉั
C#m 
นไม่ได้เจ
อเธอ
 
   กี่
ปีแล้วเท่า
ไรแล้ว
 
   ฉั
C#m 
นยังนอนละเม

 
   
นานเท่าไร
ที่เราแยก
C#m 
ทาง.. 
 
 
 
   
เธอยั
งคงอยู่ในใ
C#m 
จฉัน.. 
 
 
 
   ยังคง
ตราตรึงอยู่ในใจ
เสมอ 
 
หลับฝั
C#m 
นเพ้อถึง
เธอ
 
   ยังค
งคิด 
 
ยัง
คงฝัน 
 
ถึง
C#m 
วันของเร

 
   เธ
อ..จะเป็นอย่าง
ไร 
 
คิดถึงกันมั่งหม้
C#m 
าย
 
   ยังรั
กเธออยู่เหมือนเดิม
 
   
ใจฉันยังมีเพียงแต่
เธอ 
 
ตั้งแต่วันที่
C#m 
ได้เจอ
 
   อ้อมกอ
ดของเธอ..นั้
น..ฉันยังไม่ลืม

INSTRU | E B | C#m A |
INSTRU | E B | C#m B |
INSTRU | E B | C#m A |
INSTRU | E B | C#m B |

 
   
นานเท่าไร
ที่เราแยก
C#m 
ทาง.. 
 
 
 
   
เธอยั
งคงอยู่ในใ
C#m 
จฉัน.. 
 
 
 
   ยังคง
ตราตรึงอยู่ในใจ
เสมอ 
 
หลับฝั
C#m 
นเพ้อถึง
เธอ
 
   ยังค
งคิด 
 
ยัง
คงฝัน 
 
ถึง
C#m 
วันของเร

 
   เธ
อ..จะเป็นอย่าง
ไร 
 
คิดถึงกันมั่งหม้
C#m 
าย
 
   ยังรั
กเธออยู่เหมือนเดิม
 
   
ใจฉันยังมีเพียงแต่
เธอ 
 
ตั้งแต่วันที่
C#m 
ได้เจอ
 
   อ้อมกอ
ดของเธอ..นั้
น..

 
   เธ
อ..จะเป็นอย่าง
ไร 
 
คิดถึงฉันมั่งหม้
C#m 
าย
 
   ฉั
นยังคิดถึงเธอ
 
   
ใจฉันยังมีเพียงแต่
เธอ 
 
ตั้งแต่วันแร
C#m 
กที่เจอ
 
   อ้อมกอ
ดของเธอ..นั้
น..ฉันยังไม่ลืม

 
   
อีกนาน
ไหม 
 
เมื่อไร
.. 
 
ถึงจะลืมเธ
อ..


นานเท่าไรที่เราไม่ได้เจอ..
นานเท่าไรที่เราเลิกลา..กัน

กี่วันแล้ว กี่เดือนแล้ว
ฉันไม่ได้เจอเธอ
กี่ปีแล้วเท่าไรแล้ว
ฉันยังนอนละเมอ

นานเท่าไรที่เราแยกทาง..
เธอยังคงอยู่ในใจฉัน..
ยังคงตราตรึงอยู่ในใจเสมอ หลับฝันเพ้อถึงเธอ
ยังคงคิด ยังคงฝัน ถึงวันของเรา

เธอ..จะเป็นอย่างไร คิดถึงกันมั่งหม้าย
ยังรักเธออยู่เหมือนเดิม
ใจฉันยังมีเพียงแต่เธอ ตั้งแต่วันที่ได้เจอ
อ้อมกอดของเธอ..นั้น..ฉันยังไม่ลืม

( ดนตรี )

นานเท่าไรที่เราแยกทาง..
เธอยังคงอยู่ในใจฉัน..
ยังคงตราตรึงอยู่ในใจเสมอ หลับฝันเพ้อถึงเธอ
ยังคงคิด ยังคงฝัน ถึงวันของเรา

เธอ..จะเป็นอย่างไร คิดถึงกันมั่งหม้าย
ยังรักเธออยู่เหมือนเดิม
ใจฉันยังมีเพียงแต่เธอ ตั้งแต่วันที่ได้เจอ
อ้อมกอดของเธอ..นั้น..

เธอ..จะเป็นอย่างไร คิดถึงฉันมั่งหม้าย
ฉันยังคิดถึงเธอ
ใจฉันยังมีเพียงแต่เธอ ตั้งแต่วันแรกที่เจอ
อ้อมกอดของเธอ..นั้น..ฉันยังไม่ลืม

อีกนานไหม เมื่อไร.. ถึงจะลืมเธอ..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงกันมั่งหม้าย วงสหาย

เพลง : คิดถึงกันมั่งหม้าย
ศิลปิน : วงสหาย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ม่อน สหาย
เรียบเรียง : สุวรรณ นาคบุตร(บอย พาโล)
ติดต่องานแสดง : 0952578691
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend