คอร์ดเพลง คู่ชีวิต วงสหาย

  
Text   


INTRO | G D | Em D | C | D | D |

 
เอ
าจริง ๆ ไม่เคยคิดเลยจะมี
Bm 
ใครข้างกาย
 
ก็เร
Em 
ามันเป็นผู้ชาย..ที่โลกส่วนตั
วไม่เหมือนใค

 
จึงไ
ม่อยากจะรัก 
 
เพราะคิดว่าดู
Bm 
แลใครไม่ได้
 
ไม่เค
ยมีจุดหมาย..ของคำว่ารัก
จะปักตรงไหน

 
แต่แล้
Em 
ววันหนึ่งมีเธอเข้ามาในชี
Bm 
วิต
 
เธอเปลี่ยนความ
คิด 
 
เปลี่ยนโล
กของฉันไป
 
จากที่เค
ยปิดตา
ย..เรื่องความรั
Bm 
กไม่กล้าเปิดใ
Em 
 
เธอทำ
ให้ฉันเข้าใจคำว่ารั
ก..

 
เธ
อคือคู่
ชี
Em 
วิต
 
เธ
อนั้นเป็นดังลม
หายใจ.. 
 
 
Bm 
 
ที่
Am 
ฉันมี
..
 
ต่อจากนี้
ฉันไม่รู้
จะเกิดอะไ
Em 
 
จะขอ
รักเธอจนวัน
สุดท้าย..ขอ
Bm 
งชีวิต
 
จะมี
Am 
เพียงแค่เธ
อ..ตลอ
ดไป.. 
 
 

INSTRU | G D | Em C |
INSTRU | C Bm | Am D |
INSTRU | G D | Em D | C | D |

 
แต่แล้
Em 
ววันหนึ่งมีเธอเข้ามาในชี
Bm 
วิต
 
เธอเปลี่ยนความ
คิด 
 
เปลี่ยนโล
กของฉันไป
 
จากที่เค
ยปิดตา
ย..เรื่องความรั
Bm 
กไม่กล้าเปิดใ
Em 
 
เธอทำ
ให้ฉันเข้าใจคำว่ารั
ก..

 
เธ
อคือคู่
ชี
Em 
วิต
 
เธ
อนั้นเป็นดังลม
หายใจ.. 
 
 
Bm 
 
ที่
Am 
ฉันมี
..
 
ต่อจากนี้
ฉันไม่รู้
จะเกิดอะไ
Em 
 
จะขอ
รักเธอจนวัน
สุดท้าย..ขอ
Bm 
งชีวิต
 
จะมี
Am 
เพียงแค่เธ
อ..

 
   
Em 
อาจมีเรื่องราวปัญหาถาโถ
มเข้ามา
 
   
Em 
คืนวันที่ฟ้า..ไม่ได้อ
ยู่เคียงข้างเรา
 
   
Em 
วันหนึ่ง 
 
วันใด..ที่ฉันไม่มี
ลมหายใจ
 
   โปรดรับรู้
เอาไว้ว่าเธอจะอยู่ในใจ
ฉันตลอดไป..

 
เธ
อคือคู่
ชี
Em 
วิต
 
เธ
อนั้นเป็นดังลม
หายใจ.. 
 
 
Bm 
 
ที่
Am 
ฉันมี
..
 
ต่อจากนี้
ฉันไม่รู้
จะเกิดอะไ
Em 
 
จะขอ
รักเธอจนวัน
สุดท้าย..ขอ
Bm 
งชีวิต
 
จะมี
Am 
เพียงแค่เธ
อ..ตลอ
ดไป

 
จะมี
Am 
เพียงแค่เธ
อ.. 
 
จนวันสุดท้า
ย..


เอาจริง ๆ ไม่เคยคิดเลยจะมีใครข้างกาย
ก็เรามันเป็นผู้ชาย..ที่โลกส่วนตัวไม่เหมือนใคร

จึงไม่อยากจะรัก เพราะคิดว่าดูแลใครไม่ได้
ไม่เคยมีจุดหมาย..ของคำว่ารักจะปักตรงไหน

แต่แล้ววันหนึ่งมีเธอเข้ามาในชีวิต
เธอเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนโลกของฉันไป
จากที่เคยปิดตาย..เรื่องความรักไม่กล้าเปิดใจ
เธอทำให้ฉันเข้าใจคำว่ารัก..

เธอคือคู่ชีวิต
เธอนั้นเป็นดังลมหายใจ..
ที่ฉันมี..
ต่อจากนี้ฉันไม่รู้จะเกิดอะไร
จะขอรักเธอจนวันสุดท้าย..ของชีวิต
จะมีเพียงแค่เธอ..ตลอดไป..

แต่แล้ววันหนึ่งมีเธอเข้ามาในชีวิต
เธอเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนโลกของฉันไป
จากที่เคยปิดตาย..เรื่องความรักไม่กล้าเปิดใจ
เธอทำให้ฉันเข้าใจคำว่ารัก..

เธอคือคู่ชีวิต
เธอนั้นเป็นดังลมหายใจ..
ที่ฉันมี..
ต่อจากนี้ฉันไม่รู้จะเกิดอะไร
จะขอรักเธอจนวันสุดท้าย..ของชีวิต
จะมีเพียงแค่เธอ..

อาจมีเรื่องราวปัญหาถาโถมเข้ามา
คืนวันที่ฟ้า..ไม่ได้อยู่เคียงข้างเรา
วันหนึ่ง วันใด..ที่ฉันไม่มีลมหายใจ
โปรดรับรู้เอาไว้ว่าเธอจะอยู่ในใจฉันตลอดไป..

เธอคือคู่ชีวิต
เธอนั้นเป็นดังลมหายใจ..
ที่ฉันมี..
ต่อจากนี้ฉันไม่รู้จะเกิดอะไร
จะขอรักเธอจนวันสุดท้าย..ของชีวิต
จะมีเพียงแค่เธอ..ตลอดไป

จะมีเพียงแค่เธอ.. จนวันสุดท้า

มิวสิควิดีโอ คู่ชีวิต วงสหาย

เพลง : คู่ชีวิต
ศิลปิน : วงสหาย
เรียบเรียง : บอย พาโล
ติดต่องานแสดง : 0952578691
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend