คอร์ดเพลง เธอเคยได้ลองแล้วไหม ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอเคยได้ลองแล้วไหม ธีเดช ทองอภิชาติ

ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เนื้อร้อง/ทำนอง :
คอร์ด : Am,Em,F,C,G


INTRO | Am Em | F C |
INTRO | Am G | F |

 
อย่าเพิ่งแหลงว่าท้
อ.. 
 
อย่าเพิ่งแหลงว่าไม่
Am 
ไหว
 
เธออย่าเพิ่งบอกว่าหัว
ใจ..ของเธอหมดแรงแล้

 
อย่าเพิ่งแหลงว่ากลั
ว 
 
เธออย่ามัวแต่ขี้
Am 
ขลาด
 
อย่าสิ้นหวังกันเหม็
ดฉาด 
 
กับสิ่งที่เธอยังไม่ได้ลอ

 
คนเรามีสม
Am 
องสองมือเท่าๆ
Em 
กัน
 
แต่ที่ต่างกันนั้
นคือความฝันที่คาด
ไว้
 
อย
G/B 
ากให้เธอลงมื
Am 
อและขีดเขียนมันด้ว
Em 
ยหัวใจ
 
มันไม่มี
อะไร..จะได้มาอย่างง่ายดา
ย..

 
เธอเคยได้ลองแล้วไห
ม 
 
ลองทำตาม
หัวใจ
 
อย่าสนคำ
พูดใครเลยที่เขาใช้
ดูแคลน
 
มันอยู่ที่เธ
Am 
อจงศรัทธาในตัวเอ
งและหนักแน่น
 
เราใช้สองข
าสองแขน 
 
แค่ไม่เบียด
เบียนใคร
 
อด
Am 
ทนสู้ให้ไหว 
 
ล้ม
แล้วลุกขึ้นใหม่
 
อย่ายอมให้ใค
รมากำหนดเส้นทาง
ชีวิต
 
เร
Am 
าเองที่ลิขิต..ว่ามัน
จะไปทางไหน
 
ให้หัวใ
จ.. 
 
 
Fm 
 
เป็นเข็มทิศนำทา
ง.. 
 
 

 
บางครั้งอยากถอดใจ
..แล้วมีหลายทีที่ร้อง
Am 
ไห้
 
รู้สึกเดียวดา
ย..ในสังคมที่วุ่นวายและมืด
มน
 
ช่างอ่อนแรงล้
า.. 
 
ดั่งเดินผ่านพายุ
Am 
ฝน
 
รู้ว่าเธอสับส
น 
 
แต่จงอดทนลองสู้อีกครั้
 
อย่าเพิ่งสิ้นหวังถ้ายัง
ไม่ตาย

 
คนเรามีสม
Am 
องสองมือเท่าๆ
Em 
กัน
 
แต่ที่ต่างกันนั้
นคือความฝันที่คาด
ไว้
 
อย
G/B 
ากให้เธอลงมื
Am 
อและขีดเขียนมันด้ว
Em 
ยหัวใจ
 
มันไม่มี
อะไร..จะได้มาอย่างง่ายดา
ย..

 
เธอเคยได้ลองแล้วไห
ม 
 
ลองทำตาม
หัวใจ
 
อย่าสนคำ
พูดใครเลยที่เขาใช้
ดูแคลน  
G/B 
 
มันอยู่ที่เธ
Am 
อจงศรัทธาในตัวเอ
งและหนักแน่น
 
เราใช้สองข
าสองแขน 
 
แค่ไม่เบียด
เบียนใคร
 
อด
Am 
ทนสู้ให้ไหว 
 
ล้
มแล้วลุกขึ้นใหม่
 
อย่ายอมให้ใค
รมากำหนดเส้นทาง
ชีวิต
 
เร
Am 
าเองที่ลิขิต..ว่ามั
นจะไปทางไหน
 
ให้หัวใ
จ.. 
 
 
Fm 
 
เป็นเข็มทิศนำทา
ง.. 
 
 

INSTRU | Am Em | F C |
INSTRU | Am G | F G |
INSTRU | C G | F C |
INSTRU | Am G | F C |

 
   
อย่าบั่นทอนความฝัน
 
   ด้วยการเก็บคำ
ใครมาใส่ใจ
 
   
รู้ได้อย่างไร..ว่าทำไม่ได้
ถ้ายังไม่ได้ลอง
 
   
ลุยให้สุดแร
Fm 
 
   ไม่ต้องแข่งกับใค
ร 
 
แข่งกับใจเราพอ
 
   ไม่มีใครเข้าใ
Dm 
จยังมีแม่และพ่อ..
 
   ที่ยังเชื่อมั่
นและยังเฝ้ารอ
 
    แลความสำเร็จของ
เธอ

 
เธอเคยได้ลองแล้วไห
ม 
 
ลองทำตาม
หัวใจ
 
อย่าสนคำ
พูดใครเลยที่เขาใช้
ดูแคลน  
G/B 
 
มันอยู่ที่เธ
Am 
อจงศรัทธาในตัวเอ
งและหนักแน่น
 
เราใช้สองข
าสองแขน 
 
แค่ไม่เบียด
เบียนใคร
 
อด
Am 
ทนสู้ให้ไหว 
 
ล้
มแล้วลุกขึ้นใหม่
 
อย่ายอมให้ใค
รมากำหนดเส้นทาง
ชีวิต
 
เร
Am 
าเองที่ลิขิต..ว่ามั
นจะไปทางไหน
 
ให้หัวใ
จ.. 
 
 
Fm 
 
เป็นเข็มทิศนำทา
ง..

OUTRO | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอเคยได้ลองแล้วไหม


อย่าเพิ่งแหลงว่าท้อ.. อย่าเพิ่งแหลงว่าไม่ไหว
เธออย่าเพิ่งบอกว่าหัวใจ..ของเธอหมดแรงแล้ว

อย่าเพิ่งแหลงว่ากลัว เธออย่ามัวแต่ขี้ขลาด
อย่าสิ้นหวังกันเหม็ดฉาด กับสิ่งที่เธอยังไม่ได้ลอง

คนเรามีสมองสองมือเท่าๆกัน
แต่ที่ต่างกันนั้นคือความฝันที่คาดไว้
อยากให้เธอลงมือและขีดเขียนมันด้วยหัวใจ
มันไม่มีอะไร..จะได้มาอย่างง่ายดาย..

เธอเคยได้ลองแล้วไหม ลองทำตามหัวใจ
อย่าสนคำพูดใครเลยที่เขาใช้ดูแคลน
มันอยู่ที่เธอจงศรัทธาในตัวเองและหนักแน่น
เราใช้สองขาสองแขน แค่ไม่เบียดเบียนใคร
อดทนสู้ให้ไหว ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่
อย่ายอมให้ใครมากำหนดเส้นทางชีวิต
เราเองที่ลิขิต..ว่ามันจะไปทางไหน
ให้หัวใจ..
เป็นเข็มทิศนำทาง..

บางครั้งอยากถอดใจ..แล้วมีหลายทีที่ร้องไห้
รู้สึกเดียวดาย..ในสังคมที่วุ่นวายและมืดมน
ช่างอ่อนแรงล้า.. ดั่งเดินผ่านพายุฝน
รู้ว่าเธอสับสน แต่จงอดทนลองสู้อีกครั้ง
อย่าเพิ่งสิ้นหวังถ้ายังไม่ตาย

คนเรามีสมองสองมือเท่าๆกัน
แต่ที่ต่างกันนั้นคือความฝันที่คาดไว้
อยากให้เธอลงมือและขีดเขียนมันด้วยหัวใจ
มันไม่มีอะไร..จะได้มาอย่างง่ายดาย..

เธอเคยได้ลองแล้วไหม ลองทำตามหัวใจ
อย่าสนคำพูดใครเลยที่เขาใช้ดูแคลน
มันอยู่ที่เธอจงศรัทธาในตัวเองและหนักแน่น
เราใช้สองขาสองแขน แค่ไม่เบียดเบียนใคร
อดทนสู้ให้ไหว ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่
อย่ายอมให้ใครมากำหนดเส้นทางชีวิต
เราเองที่ลิขิต..ว่ามันจะไปทางไหน
ให้หัวใจ..
เป็นเข็มทิศนำทาง..

( ดนตรี )

อย่าบั่นทอนความฝัน
ด้วยการเก็บคำใครมาใส่ใจ
รู้ได้อย่างไร..ว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลอง
ลุยให้สุดแรง
ไม่ต้องแข่งกับใคร แข่งกับใจเราพอ
ไม่มีใครเข้าใจยังมีแม่และพ่อ..
ที่ยังเชื่อมั่นและยังเฝ้ารอ
แลความสำเร็จของเธอ

เธอเคยได้ลองแล้วไหม ลองทำตามหัวใจ
อย่าสนคำพูดใครเลยที่เขาใช้ดูแคลน
มันอยู่ที่เธอจงศรัทธาในตัวเองและหนักแน่น
เราใช้สองขาสองแขน แค่ไม่เบียดเบียนใคร
อดทนสู้ให้ไหว ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่
อย่ายอมให้ใครมากำหนดเส้นทางชีวิต
เราเองที่ลิขิต..ว่ามันจะไปทางไหน
ให้หัวใจ..
เป็นเข็มทิศนำทาง..

มิวสิควิดีโอ เธอเคยได้ลองแล้วไหม ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : เธอเคยได้ลองแล้วไหม
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เรียบเรียง :
ติดต่องานแสดง :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend