หน้าแรก » TaitosmitH » คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ดเพลง : ใจแผ่นดิน TaitosmitH (ไททศมิตร)

คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน - TaitosmitH (ไททศมิตร)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : Am,Bb,C,D,Dm,Em,F,Gm


INTRO | F | Dm | Bb C | F |

 
  จ
ากบ้านป่านาม
C/E 
แก่งกระจานถิ่น
Dm 
ฐานที่เคยอาศัย
Bb 
  เปลี่ยนแปร
ไปเป็นอุทย
าน
 
  
อยู่กับป่ามา
C/E 
จนบัดนี้ 
 
ร้อ
Dm 
ยปีที่ตั้งถิ่นฐาน
Bb 
  ถูกรุกร
านเผาบ้านเผาเ
มือง

 
  อ
อกจากบ้านป่ามา
C/E 
ตามสัญญาม
Dm 
าหาที่ดินทำกิน
Bb 
  ดินเป็น
หิน 
 
หมดสิ้นปัญ
ญา
 
  อ
อกจากป่ามา
C/E 
ยี่สิบปี 
 
วั
Dm 
นนี้หวนคืนดีกว่า
 
  สู่ผืน
Bb 
ป่าแก่งกระจ
านบ้านใจแผ่
นดิน

Dm 
  ถูกกล่าว
หาว่าเป็นต่าง
Bb 
ด้าวไร้สิ้นแผ่นดิน
Dm 
  ถูกพาด
พิง 
 
ถูกตีร
Bb 
าคา 
 
ไร้ความเป็นไทย
Dm 
  ความเป็นคนเท่
ากัน 
 
ไม่
Bb 
ว่าชาติพันธุ์พันธุ์ไหน
 
  กล่องดว
Gm 
งใจ 
 
เคยฝากเอา
ไว้ 
 
ข้างในผืนป่า

INSTRU | F | Fadd9 | F | Fadd9 |

 
อยากกลับไป
Bb 
ใช้ชีวิตที
ใจแผ่น
ดิน
 
ทวงคืนถิ่น
Bb 
ฐานทวงบ้านที่เ
คยอา
ศัย
 
อยากกลับไป
Bb 
ใช้ชีวิตเหมือนก่
อน
 
ตอน
นี้ยัง
C/E 
ทำไ
Dm 
ม่ได้
 
สัญ
Gm 
ญาว่าวันนึงจะกลับ
ไป

 
อยากอธิ
Bb 
ฐานบนบานเจ้า
ป่าเจ้าเ
ขา
 
ช่วยดลบัน
Bb 
ดาล 
 
ให้เขานั้น
มาสน
ใจ
 
ได้โปรดคืน
Bb 
บ้านให้ฉันเสียเ
ถิด
 
เปิด
ใจทบทวนดูใ
Dm 
หม่
Gm 
เกิดที่ใดต้องตายที่
นั้น

INSTRU | Bb C | F | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | F Dm | Gm | C |
INSTRU | Bb C | F | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb C | F Dm | Gm | C |

 
อยากกลับไป
Bb 
ใช้ชีวิตที่
ใจแผน
ดิน
 
ทวงคืนถิ่น
Bb 
ฐานทวงบ้านที่เ
คยอ
Dm 
าศัย
 
อยากกลับไป
Bb 
ใช้ชีวิตเหมือนก่
อน
 
ตอน
นี้ยังทำไ
Dm 
ม่ได้
 
สั
Gm 
ญญาว่าวันนึงจะกลับ
ไป 
 
 

 
เอ โดะ กี  
อุ๊ เลอะ เ
กอะ จึ๊  
ขุ
 
เอะ โดะ นี่  
กี่ ฮิ เลอะ  
อุ๊ เลอะ  
Em 
กริ
 
เอะ โดะ นี่  
กี่ เคะ เ
กะ 
 
นิ
วี มา เต่อ นี่ บ
Em 
ว่า
Am 
มึ ตะ นี หยอ เกอ  
กี

 
เอะ โดะ ทึ  
ก่ะ พะ  
ที ก่ะ  
จ๊ะ
 
ต่า ชู ญงี เ
ฮะ ตู้ กี่  
ปู เวะ  
Em 
ด๊ะ
 
ฮิ กี่ ต้า  
กรี้ ต้า กรู  
ต้า อู้  
ล่อ ก่อ เตอะ  
Em 
กี้
Am 
เจ๊าะ อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ  
นิ

 
เอ โดะ กี  
อุ๊ เลอะ เ
กอะ จึ๊  
ขุ
 
เอะ โดะ นี่  
กี่ ฮิ เลอะ  
อุ๊ เลอะ  
Em 
กริ
 
เอะ โดะ นี่  
กี่ เคะ เ
กะ 
 
นิ
วี มา เต่อ นี่ บ
Em 
ว่า
Am 
มึ ตะ นี หยอ เกอ  
กี

 
เอะ โดะ ทึ  
ก่ะ พะ  
ที ก่ะ  
จ๊ะ
 
ต่า ชู ญงี เ
ฮะ ตู้ กี่  
ปู เวะ  
Em 
ด๊ะ
 
ฮิ กี่ ต้า  
กรี้ ต้า กรู  
ต้า อู้  
ล่อ ก่อ เตอะ  
Em 
กี้
Am 
เจ๊าะ อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ  
นิ

 
เอ โดะ กี  
อุ๊ เลอะ เ
กอะ จึ๊  
ขุ
 
เอะ โดะ นี่  
กี่ ฮิ เลอะ  
อุ๊ เลอะ  
Em 
กริ
 
เอะ โดะ นี่  
กี่ เคะ เ
กะ 
 
นิ
วี มา เต่อ นี่ บ
Em 
ว่า
Am 
มึ ตะ นี หยอ เกอ  
กี

 
เอะ โดะ ทึ  
ก่ะ พะ  
ที ก่ะ  
จ๊ะ
 
ต่า ชู ญงี เ
ฮะ ตู้ กี่  
ปู เวะ  
Em 
ด๊ะ
 
ฮิ กี่ ต้า  
กรี้ ต้า กรู  
ต้า อู้  
ล่อ ก่อ เตอะ  
Em 
กี้
Am 
เจ๊าะ อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ  
นิ

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจแผ่นดิน


จากบ้านป่านามแก่งกระจานถิ่นฐานที่เคยอาศัย
เปลี่ยนแปรไปเป็นอุทยาน
อยู่กับป่ามาจนบัดนี้ ร้อยปีที่ตั้งถิ่นฐาน
ถูกรุกรานเผาบ้านเผาเมือง

ออกจากบ้านป่ามาตามสัญญามาหาที่ดินทำกิน
ดินเป็นหิน หมดสิ้นปัญญา
ออกจากป่ามายี่สิบปี วันนี้หวนคืนดีกว่า
สู่ผืนป่าแก่งกระจานบ้านใจแผ่นดิน

ถูกกล่าวหาว่าเป็นต่างด้าวไร้สิ้นแผ่นดิน
ถูกพาดพิง ถูกตีราคา ไร้ความเป็นไทย
ความเป็นคนเท่ากัน ไม่ว่าชาติพันธุ์พันธุ์ไหน
กล่องดวงใจ เคยฝากเอาไว้ ข้างในผืนป่า

( ดนตรี )

อยากกลับไปใช้ชีวิตทีใจแผ่นดิน
ทวงคืนถิ่นฐานทวงบ้านที่เคยอาศัย
อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อน
ตอนนี้ยังทำไม่ได้
สัญญาว่าวันนึงจะกลับไป
อยากอธิฐานบนบานเจ้าป่าเจ้าเขา
ช่วยดลบันดาล ให้เขานั้นมาสนใจ
ได้โปรดคืนบ้านให้ฉันเสียเถิด
เปิดใจทบทวนดูใหม่
เกิดที่ใดต้องตายที่นั้น

( ดนตรี )

อยากกลับไปใช้ชีวิตที่ใจแผนดิน
ทวงคืนถิ่นฐานทวงบ้านที่เคยอาศัย
อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อน
ตอนนี้ยังทำไม่ได้
สัญญาว่าวันนึงจะกลับไป

เอ โดะ กี อุ๊ เลอะ เกอะ จึ๊ ขุ
เอะ โดะ นี่ กี่ ฮิ เลอะ อุ๊ เลอะ กริ
เอะ โดะ นี่ กี่ เคะ เกะ นิวี มา เต่อ นี่ บว่า
มึ ตะ นี หยอ เกอ กี

เอะ โดะ ทึ ก่ะ พะ ที ก่ะ จ๊ะ
ต่า ชู ญงี เฮะ ตู้ กี่ ปู เวะ ด๊ะ
ฮิ กี่ ต้า กรี้ ต้า กรู ต้า อู้ ล่อ ก่อ เตอะ กี้
เจ๊าะ อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ นิ

เอ โดะ กี อุ๊ เลอะ เกอะ จึ๊ ขุ
เอะ โดะ นี่ กี่ ฮิ เลอะ อุ๊ เลอะ กริ
เอะ โดะ นี่ กี่ เคะ เกะ นิวี มา เต่อ นี่ บว่า
มึ ตะ นี หยอ เกอ กี

เอะ โดะ ทึ ก่ะ พะ ที ก่ะ จ๊ะ
ต่า ชู ญงี เฮะ ตู้ กี่ ปู เวะ ด๊ะ
ฮิ กี่ ต้า กรี้ ต้า กรู ต้า อู้ ล่อ ก่อ เตอะ กี้
เจ๊าะ อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ นิ

เอ โดะ กี อุ๊ เลอะ เกอะ จึ๊ ขุ
เอะ โดะ นี่ กี่ ฮิ เลอะ อุ๊ เลอะ กริ
เอะ โดะ นี่ กี่ เคะ เกะ นิวี มา เต่อ นี่ บว่า
มึ ตะ นี หยอ เกอ กี

เอะ โดะ ทึ ก่ะ พะ ที ก่ะ จ๊ะ
ต่า ชู ญงี เฮะ ตู้ กี่ ปู เวะ ด๊ะ
ฮิ กี่ ต้า กรี้ ต้า กรู ต้า อู้ ล่อ ก่อ เตอะ กี้
เจ๊าะ อุ๊ แพ นิ เจ๊าะ ซิ เพ นิ

มิวสิควิดีโอ ใจแผ่นดิน TaitosmitH (ไททศมิตร)

เพลง ใจแผ่นดิน
ศิลปิน : TaitosmitH (ไททศมิตร)
เนื้อร้อง/ทำนอง: อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี
เรียบเรียง: TaitosmitH
ติดต่องานจ้าง 091-1041614
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา