คอร์ดเพลง รักจริง(ให้ดิ้นตาย) – COCKTAIL feat. TIK SHIRO & F.HERO

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักจริง(ให้ดิ้นตาย) COCKTAIL

คอร์ดเพลง รักจริง(ให้ดิ้นตาย) - COCKTAIL

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single COCKTAIL : รักจริง(ให้ดิ้นตาย)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รักจริง(ให้ดิ้นตาย) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
หากคุณตกหลุม
Eb 
รักใคร 
 
มีถ้อยคำเป็นล้า
Bb 
นคำ
 
ที่จะเอามาเ
Cm 
รียงร้อยกัน 
 
บอกความในใจกับ
Ab 
เธอ

 
ประดิษฐ์มันจนดูสว
Eb 
ยงาม 
 
ใส่ทำนองจน
Bb/D 
มันเลิศเลอ
 
แต่ดูเหมือนความห
Cm 
มายจะหาย 
 
มันเหมือนไม่ตรงกับ
Ab 
ใจ 

Ab 
จะเท่ ไม่เท่ ไม่เกี่ยว มันอยู่ที่ใจความสำคัญ
Bb 
ไม่ได้ลึกลับ ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ต้องร้อยเรียงถ้อยคำ
Ab 
ความในใจ พูดออกไป ก็เท่านั้น ก็เท่า
Bb 
นั้น..

 
อยากจะบอกว่า
Eb 
รัก รักเธอ อยากจะบอกว่า
Bb/D 
ฉันนั้นรักเธอ
 
เธอทำให้ฉัน
Cm 
เห็นว่าความรักแท้จริง 
 
มันหน้า
Ab 
ตาอย่างไร

 
อยากจะบอกว่า  
Eb 
I Love You
 
I really hope that  
Bb/D 
you love me too
 
เธอทำให้ได้
Cm 
รู้ว่าฉันจะหายใจมันไป
Ab 
เพื่ออะไร
 
Oh B
Ab 
y, I  
Eb 
love 
 
you

 
มีผู้คนเป็นล้า
Eb 
นคน 
 
กับเรื่องราวเป็นร้อ
Bb/D 
ยพัน
 
การที่เราได้
Cm 
มาพบกัน 
 
คงมีความหมายสักอ
Ab 
ย่าง

 
สะกิดให้ใจฉันเต้
Eb 
นแรง 
 
ไม่ต้องแจกแจงเหตุ
Bb/D 
ผลใด
 
คงไม่มีถ้อย
Cm 
คำใด ๆ หรือเหตุผลใดอธิ
Ab 
บาย

 
อยากจะบอกว่า
Eb 
รัก รักเธอ อยากจะบอกว่า
Bb/D 
ฉันนั้นรักเธอ
 
เธอทำให้ฉัน
Cm 
เห็นว่าความรักแท้จริง 
 
มันหน้า
Ab 
ตาอย่างไร

 
อยากจะบอกว่า I  
Eb 
Love 
 
You
 
I really hope that  
Bb/D 
you love me too
 
เธอทำให้ได้
Cm 
รู้ว่าฉัน 
 
จะหายใจมันไปเ
Ab 
พื่ออะไร

 
Baby I  
Cm 
love you, Baby I  
Bb 
love 
 
you
 
Baby I  
Ab 
love you, Baby I  
Bb 
love 
 
you

Cm 
คิดค้นหาวิธีทางใด 
 
ที่จะบอกรักเธอให้ซึ้งถึงทางกลางใจ
 
หรือต้องพิสูจน์ตัวเอง ให้เหมือนสีดากลางไฟ
 
 
แล้วคำว่ารักมันถึงจะดัง กว่าท่อพี่แ
Ab 
ดงบางทราย

 
รู้แต่ไม่มีนางใน
Cm 
ภาคพื้นพิ
Bb 
ภพ 
 
พสุธา
 
หรือเทพธิดาปา
Cm 
งใด 
 
หรือต่อให้
Bb 
ลีดทั้งจุฬาฯ
 
เปรียบพรานระพินทร์กลาง
Cm 
ไพร 
 
ต้องการแค่เ
Bb 
พชรพระอุมา
 
ดวงใจฉันมีควา
Cm 
มใน 
 
รอเธอคนเ
Bb 
ดียวก
Ab 
รุณา 
 
ตราบสกุณาหยุด
Cm 
บิน 
 
แผ่นดินภู
Bb 
ผาทะลาย
 
จะขอเป็นคู่อยู่
Cm 
กิน 
 
บอกให้ได้ยินด้วยภาษา
Bb 
กาย
 
ก่อนจดทะเบียนสม
Cm 
รส 
 
เป็นการบอกรักภาษาท
Bb 
นาย
 
คำบอกรักเธอในบทเพล
Ab 
งนี้ 
 
ให้มือกีต้าร์เค้าสาธ
Bb 
ยาย 
 
ลี๊ด!

INSTRU | Eb | Bb/D | Db | Ab |
INSTRU | Eb | Bb/D | Cm | Ab | Ab | Eb |
INSTRU | Eb | Ebmaj7 | Cm Bb |
INSTRU | Ab Eb | Ab Bb |

 
อยากจะบอกว่า
Eb 
รัก รักเธอ  
Bb/D 
 
อยากจะบอกว่า
Cm 
ฉันนั้นรัก
Bb 
เธอ 
 
(รักเธอ)
 
เธอทำให้ฉัน
Ab 
เห็นว่าความรักแ
Eb 
ท้จริง
 
มันหน้า
Ab 
ตาอย่า
Bb 
งไร

 
อยากจะบอกว่า  
Eb 
I Love You  
Bb/D 
 
I really hope that  
Cm 
you love me  
Bbm 
too 
 
 
Eb 
 
I  
Ab 
Love You  
Gm 
Love You  
Ab 
 
Bb 

 
อยากจะบอกว่า
Eb 
รัก รักเธอ  
Bb/D 
 
อยากจะบอกว่า
Cm 
ฉันนั้นรัก
Bb 
เธอ 
 
(รักเธอ)
 
เธอทำให้ฉัน
Ab 
เห็นว่าความรักแ
Eb 
ท้จริง
 
มันหน้า
Ab 
ตาอย่า
Bb 
งไร

 
อยากจะบอกว่า I  
Eb 
Love 
 
You
 
I really hope that  
Bb/D 
you love me too
 
เธอทำให้ได้รู้ว่
Cm 
าฉัน 
 
จะหายใจมันไปเพื่อ
Ab 
อะไร

 
เธอมาทำให้มั
Eb 
นชัดเจน 
 
เธอมาทำให้
Bb/D 
รักล้นเต็มใจ
 
ทำให้ทุกความห
Cm 
มายของรัก 
 
Complete
 
ชัดเจนยิ่ง
Ab 
กว่าใคร ๆ Oh Baby l love you

Cm 
ไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาแรงแซงเท่าเธอ
Bb 
ทำหัวใจตายด้านถูกศรแดงแทงเข้า
Ab 
แรงกายพี่ชายสุดฝืนด้วยแพ้เสน่ห์แรงเจ้า
 
รู้ว่า
Eb 
แสงนั้นคือไฟ 
 
หัวใจยอมเป็นแมงเม่า

 
ไหม้เป็น
Cm 
เถ้าไหม้เป็นถ่าน 
 
ก็ยังมิวายชะแง้นาง
 
ยิน
Bb 
ยอมไปทั้งหัวใจแม้โดนสอยร่วงจนแพ้คราง
Ab 
แข่งขันพระจันทร์นวลศศิจะแพ้นาง
 
เพราะ
Bb 
เธอผู้เดียวคือรัก 
 
คนเดียวที่แพ้ทาง
 
Baby I  
Eb 
Love 
 
You


หากคุณตกหลุมรักใคร
มีถ้อยคำเป็นล้านคำ
ที่จะเอามาเรียงร้อยกันบอกความในใจกับเธอ
ประดิษฐ์มันจนดูสวยงาม
ใส่ทำนองจนมันเลิศเลอ
แต่ดูเหมือนความหมายจะหาย
มันเหมือนไม่ตรงกับใจ

จะเท่ไม่เท่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจความสำคัญ
ไม่ได้ลึกลับ ไม่ได้ซับซ้อน ไม่ต้องร้อยเรียงถ้อยคำ
ความในใจพูดออกไป ก็เท่านั้น ก็เท่านั้น

อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ
อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ
เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร
อยากจะบอกว่า I Love You
I really hope that you love me too
เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร
Oh Baby, I love you

มีผู้คนเป็นล้านคน กับเรื่องราวเป็นร้อยพัน
การที่เราได้มาพบกันคงมีความหมายสักอย่าง
สะกิดให้ใจฉันเต้นแรง ไม่ต้องแจกแจงเหตุผลใด
คงไม่มีถ้อยคำใดๆ หรือเหตุผลใดอธิบาย

อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ
อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ
เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร
อยากจะบอกว่า I Love You
I really hope that you love me too
เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร
Baby I love you
Baby I love you
Baby I love you
Baby I love you

คิดค้นหาวิธีทางใด
ที่จะบอกรักเธอให้ซึ้งถึงทางกลางใจ
หรือต้องพิสูจน์ตัวเองให้เหมือนสีดากลางไฟ
แล้วคำว่ารักมันถึงจะดังกว่าท่อพี่แดงบางทราย
รู้แต่ไม่มีนางในภาคพื้นพิภพพสุธา
หรือเทพธิดาปางใด หรือต่อให้ลีดทั้งจุฬาฯ
เปรียบพรานระพินทร์กลางไพร
ต้องการแค่เพชรพระอุมา
ดวงใจฉันมีความในรอเธอคนเดียวกรุณา
ตราบสกุณาหยุดบิน แผ่นดินภูผาทะลาย
จะขอเป็นคู่อยู่กิน บอกให้ได้ยินด้วยภาษากาย
ก่อนจดทะเบียนสมรสเป็นการบอกรักภาษาทนาย
คำบอกรักเธอในบทเพลงนี้ให้มือกีต้าร์เค้าสาธยาย ลี๊ด!

ฮ่ะ ฮา ฮ้า โห่ โห โห้ ฮ้า ฮ้า ฮา

อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ
อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ (รักเธอ)
เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร
อยากจะบอกว่า I Love You
I really hope that you love me too
I Love You Love You

อยากจะบอกว่ารัก รักเธอ
อยากจะบอกว่าฉันนั้นรักเธอ
เธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักแท้จริงมันหน้าตาอย่างไร
อยากจะบอกว่า I Love You
I really hope that you love me too
เธอทำให้ได้รู้ว่าฉันจะหายใจมันไปเพื่ออะไร
เธอมาทำให้มันชัดเจน
เธอมาทำให้รักล้นเต็มใจ
ทำให้ทุกความหมายของรัก Complete
ชัดเจนยิ่งกว่าใครๆ
Oh Baby l love you

ไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาแรงแซงเท่า
เธอทำหัวใจตายด้านถูกศรแดงแทงเข้า
แรงกายพี่ชายสุดฝืนด้วยแพ้เสน่ห์แรงเจ้า
รู้ว่าแสงนั้นคือไฟ หัวใจยอมเป็นแมงเม่า
ไหม้เป็นเถ้าไหม้เป็นถ่าน ก็ยังมิวายชะแง้นาง
ยินยอมไปทั้งหัวใจแม้โดนสอยร่วงจนแพ้คราง
แข่งขันพระจันทร์นวลศศิจะแพ้นาง
เพราะเธอผู้เดียวคือรัก คนเดียวที่แพ้ทาง
Baby I Love You


รูปภาพคอร์ด รักจริง(ให้ดิ้นตาย) – COCKTAIL

คอร์ดเพลง รักจริง(ให้ดิ้นตาย) - COCKTAIL

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักจริง(ให้ดิ้นตาย) (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend