คอร์ดเพลง ก้าวข้าม – แต้ ศิลา feat.ปอ จันทร์จิรา

  
Text   

คอร์ดเพลง : ก้าวข้าม แต้ ศิลา feat. ปอ จันทร์จิรา

คอร์ดเพลง ก้าวข้าม - แต้ ศิลา feat. ปอ จันทร์จิรา

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แต้ ศิลา feat. ปอ จันทร์จิรา : ก้าวข้าม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ก้าวข้าม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am | F | C | G |

 
กี่
Am 
ครั้ง 
 
ที่
F 
ฉันต้องเสียน้ำตา.
C 
.. 
 
ฉันยังผ่าน
G 
มา
 
เจ็บครา
Am 
วนี้คงไม่เท่
F 
าไร.
C 
.. 
 
ขอให้จงผ่า
G 
นไป
 
จงเข้ม
Am 
แข็ง.
F 
.. 
 
ต้อง
C 
สู้ไหว 
 
 
G 

C 
  อยากออกจากตร
G 
งนี้
 
  ต้องก้าวข้ามมั
Am 
นไป 
 
ไม่ต้อ
F 
งแคร์
C 
  เราไม่ใช่คน
G 
แพ้ 
 
แค่คนโช
Am 
คร้าย 
 
ก็เท่
F 
านั้น
C 
  ถ้าไม่อยากอยู่กับ
G 
ฉัน 
 
ก็ปล่อยให้เข
Am 
าไป 
 
ให้โ
F 
ชคดี
C 
  ให้ความเจ็บครั้
G 
งนี้ 
 
ช่วยเตือนช่วย
Am 
สอน

 
ชี
C 
วิตไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย
 
อยู่ไม่นานก็ต
F 
ายหมั่นทำดีให้
G 
กัน
 
สุข
C 
ทุกข์มันก็วนเวียนแค่
Am 
นั้น
 
เจอก็ต้องจาก
F 
กันมันเป็นเรื่องธรรม
G 
ดา

 
กัมมุ
C 
นา วัตตตี โล
Em 
โก
 
โอ้ว่าหนอสัตว์โ
F 
ลกย่อมเป็นไปตามก
G 
รรม
 
เคยทำใดไ
C 
ว้ก็ต้องมาชดใ
Am 
ช้กัน
 
หากไม่อยากเจ็บ
F 
ช้ำ
 
ฝึกท่องจำเอาไว้ปล่อ
G 
ยวาง

INSTRU | Am | F | C | G | ( 4 Times )

 
ชี
C 
วิตไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย
 
อยู่ไม่นานก็ต
F 
ายหมั่นทำดีให้
G 
กัน
 
สุข
C 
ทุกข์มันก็วนเวียนแค่
Am 
นั้น
 
เจอก็ต้องจาก
F 
กันมันเป็นเรื่องธรรม
G 
ดา

 
กัมมุ
C 
นา วัตตตี โล
Em 
โก
 
โอ้ว่าหนอสัตว์โ
F 
ลกย่อมเป็นไปตามก
G 
รรม
 
เคยทำใดไ
C 
ว้ก็ต้องมาชดใ
Am 
ช้กัน
 
หากไม่อยากเจ็บ
F 
ช้ำ
 
ฝึกท่องจำเอาไว้ปล่อ
G 
ยวาง

C 
เรี่ยวแรงที่
G 
มีอยู่ในตอ
Am 
นนี้
 
มันหา
F 
ยไป 
 
(มันหายไป)
C 
มีเพียงลมหาย
G 
ใจที่ยังแผ่
Am 
วบาง
 
F 
างลงทุกที

C 
  อยากออกจากตร
G 
งนี้ 
 
ต้องก้าวข้ามมั
Am 
นไป
 
  ไม่ต้
F 
องแคร์ 
 
(ไม่ต้องแคร์)
C 
  เราไม่ใช่คน
G 
แพ้ 
 
แค่คนโช
Am 
คร้าย 
 
(ก็เท่า
F 
นั้น)
C 
  ถ้าไม่อยากอยู่กับ
G 
ฉัน 
 
ก็ปล่อยให้เข
Am 
าไป
 
  ให้โช
F 
คดี 
 
(ให้โชคดี)
C 
  ให้ความเจ็บครั้
G 
งนี้ 
 
ช่วยเตือนช่ว
Am 
ยสอน

 
  ต่อไ
F 
ปอย่าไว้ใจใครอย่างนี้

INSTRU | C | G | Am | F |

C 
  ก้าวข้ามมัน
G 
ไป 
 
ต้องก้าวข้ามมั
Am 
นไป
 
  ก้าวข้ามมัน
F 
ไป 
 
ต้องก้าวข้ามมันไป
C 
  ก้าวข้ามมัน
G 
ไป 
 
ต้องก้าวข้ามมั
Am 
นไป
 
  ก้าวข้ามมัน
F 
ไป 
 
ต้องก้าวข้ามมันไป

INSTRU | C | G | Am | F | ( 2 Times )

 
ชี
C 
วิตไม่มีอะไรมาก
Em 
มาย 
 
อยู่ไม่นานก็ต
F 
าย
 
G 
มั่นทำดีใ
C 
ห้กัน…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ก้าวข้าม


กี่ครั้ง ที่ฉันต้องเสียน้ำตา… ฉันยังผ่านมา
เจ็บคราวนี้คงไม่เท่าไร… ขอให้จงผ่านไป
จงเข้มแข็ง… ต้องสู้ไหว

อยากออกจากตรงนี้
ต้องก้าวข้ามมันไป ไม่ต้องแคร์
เราไม่ใช่คนแพ้ แค่คนโชคร้าย ก็เท่านั้น
ถ้าไม่อยากอยู่กับฉัน ก็ปล่อยให้เขาไป ให้โชคดี
ให้ความเจ็บครั้งนี้ ช่วยเตือนช่วยสอน

ชีวิตไม่มีอะไรมากมาย
อยู่ไม่นานก็ตายหมั่นทำดีให้กัน
สุขทุกข์มันก็วนเวียนแค่นั้น
เจอก็ต้องจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดา

กัมมุนา วัตตตี โลโก
โอ้ว่าหนอสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เคยทำใดไว้ก็ต้องมาชดใช้กัน
หากไม่อยากเจ็บช้ำ
ฝึกท่องจำเอาไว้ปล่อยวาง

( ดนตรี )

ชีวิตไม่มีอะไรมากมาย
อยู่ไม่นานก็ตายหมั่นทำดีให้กัน
สุขทุกข์มันก็วนเวียนแค่นั้น
เจอก็ต้องจากกันมันเป็นเรื่องธรรมดา

กัมมุนา วัตตตี โลโก
โอ้ว่าหนอสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เคยทำใดไว้ก็ต้องมาชดใช้กัน
หากไม่อยากเจ็บช้ำ
ฝึกท่องจำเอาไว้ปล่อยวาง

เรี่ยวแรงที่มีอยู่ในตอนนี้
มันหายไป (มันหายไป)
มีเพียงลมหายใจที่ยังแผ่วบาง
จางลงทุกที

อยากออกจากตรงนี้ ต้องก้าวข้ามมันไป
ไม่ต้องแคร์ (ไม่ต้องแคร์)
เราไม่ใช่คนแพ้ แค่คนโชคร้าย (ก็เท่านั้น)
ถ้าไม่อยากอยู่กับฉัน ก็ปล่อยให้เขาไป
ให้โชคดี (ให้โชคดี)
ให้ความเจ็บครั้งนี้ ช่วยเตือนช่วยสอน

ต่อไปอย่าไว้ใจใครอย่างนี้

( ดนตรี )

ก้าวข้ามมันไป ต้องก้าวข้ามมันไป
ก้าวข้ามมันไป ต้องก้าวข้ามมันไป
ก้าวข้ามมันไป ต้องก้าวข้ามมันไป
ก้าวข้ามมันไป ต้องก้าวข้ามมันไป

( ดนตรี )

ชีวิตไม่มีอะไรมากมาย อยู่ไม่นานก็ตาย
หมั่นทำดีให้กัน…


รูปภาพคอร์ด ก้าวข้าม – แต้ ศิลา feat. ปอ จันทร์จิรา

คอร์ดเพลง ก้าวข้าม - แต้ ศิลา feat. ปอ จันทร์จิรา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ก้าวข้าม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ศิลา สมนาค
เรียบเรียง : เจษฎา กงจักร์
ติดต่อ : 0867197750
ก้าวข้าม - แต้ ศิลา feat. ปอ จันทร์จิรา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend