หน้าแรก » Three Man Down » คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า – Three Man Down

คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า – Three Man Down

คอร์ดเพลง : ฝันถึงแฟนเก่า Three Man Down

คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า - Three Man Down

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Three Man Down : ฝันถึงแฟนเก่า

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง ฝันถึงแฟนเก่า - Three Man Down

INTRO | G | Bm | Em | D C D |

ในกลางดึกคืนหนึ่งฉั
Em 
นฝันถึงเธอ
 
ภาพ
Am 
เธอยังคง 
 
สวย
งามอย่างเ
คย
มันก็ตั้งนานแล้วที่
Em 
เราไม่เจอ
 
แต่
Am 
ฉันไม่เคยจะลืมเ
ธอสัก
ที

 
ฝันถึง
Am 
แฟนเก่า 
 
Em 
นฝันมันช่างดี
 
เหมือนไม่
Am 
เคยเก่า 
 
และเหมือน
Em 
ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
 
เพราะด้วย
Am 
เรื่องต่าง ๆ มากมายในวั
Em 
นนั้น
 
ที่ทำให้เราไม่ได้ไป
กันต่อ 
 
จนถึงวั
นนี้

 
ได้แต่สง
สัยว่าถ้าวัน
Bm 
นั้น 
 
ฉันไม่
Em 
ทำเธอเสีย
ใจ
 
เราจะยั
Am 
งคบกันอยู่ไ
หม 
 
เธอยังจะ
รักฉันใช่ไ
หม
 
แล้วถ้ายั
งคบกันใน
D/F# 
วันนี้ 
 
คงมี
Em 
ความสุขใช่ไ
หม
 
แต่มัน
ก็คงสา
Bm 
ยไป
 
เพราะใน
วันนี้ฉันทำได้แค่
ฝันถึงแฟ
 
นเก่า

ที่ยังเป็นแบบนี้คงเพรา
Em 
ะลึกลงไป
 
หม
Am 
ดทั้งหัวใจ 
 
ฉัน
มีแต่เ
ธอ

 
ฝันถึง
Am 
แฟนเก่า 
 
ใน
Em 
ฝันมันช่างดี
 
เหมือนไม่
Am 
เคยเก่า 
 
และเหมือน
Em 
ว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
 
เพราะด้วย
Am 
เรื่องต่าง ๆ มากมายในวั
Em 
นนั้น
 
ที่ทำให้เราไม่ได้ไป
กันต่อ 
 
จนถึงวั
นนี้

 
ได้แต่สง
สัยว่าถ้าวัน
Bm 
นั้น 
 
ฉันไม่
Em 
ทำเธอเสีย
ใจ
 
เราจะยั
Am 
งคบกันอยู่ไ
หม 
 
เธอยังจะ
รักฉันใช่ไ
หม
 
แล้วถ้ายั
งคบกันใน
D/F# 
วันนี้ 
 
คงมี
Em 
ความสุขใช่ไ
หม
 
แต่มัน
ก็คงสา
Bm 
ยไป
 
เพราะในวั
นนี้ฉันทำได้แค่
ฝันถึงแฟนเก่า

INSTRU | G Bm | Em D | Am D | C D |

 
หากตอน
นั้นตัวฉันไ
Bm 
ม่ทำอะ
Em 
ไรพลาด
ไป
 
เราจ
Am 
ะรักกันอยู่ไหม 
 
เธอจะไม่หายไปใช่ไ
หม
 
เพราะในวัน
นี้ฉันเ
D/F# 
พิ่งรู้ 
 
ไม่มีเ
Em 
ธอคงไม่ไ
หว
 
ขอเธอกลับ
Am 
มาจะได้ไ
หม 
 
เพราะในวั
นนี้ 
 
วัน
นี้

 
ได้แต่สง
สัยว่าถ้าวัน
Bm 
นั้น 
 
ฉันไม่
Em 
ทำเธอเสีย
ใจ
 
เราจะยั
Am 
งคบกันอยู่ไหม 
 
เธอยังจะ
รักฉันใช่ไ
หม
 
แล้วถ้ายั
งคบกันใน
D/F# 
วันนี้ 
 
คงมี
Em 
ความสุขใช่ไ
หม
 
แต่มัน
ก็คงสา
Bm 
ยไป
 
เพราะในวั
นนี้ฉันทำได้แค่
ฝันถึงแฟนเก่า

OUTRO | G D/F# | Em D | Am D | C D | G |


ในกลางดึกคืนหนึ่งฉันฝันถึงเธอ
ภาพเธอยังคง สวยงามอย่างเคย
มันก็ตั้งนานแล้วที่เราไม่เจอ
แต่ฉันไม่เคยจะลืมเธอสักที

ฝันถึงแฟนเก่า ในฝันมันช่างดี
เหมือนไม่เคยเก่า และเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
เพราะด้วยเรื่องต่าง ๆ มากมายในวันนั้น
ที่ทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อ จนถึงวันนี้

ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟ()นเก่า

ที่ยังเป็นแบบนี้คงเพราะลึกลงไป
หมดทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ

ฝันถึงแฟนเก่า ในฝันมันช่างดี
เหมือนไม่เคยเก่า และเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้
เพราะด้วยเรื่องต่าง ๆ มากมายในวันนั้น
ที่ทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อ จนถึงวันนี้

ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่า

( ดนตรี )

หากตอนนั้นตัวฉันไม่ทำอะไรพลาดไป
เราจะรักกันอยู่ไหม เธอจะไม่หายไปใช่ไหม
เพราะในวันนี้ฉันเพิ่งรู้ ไม่มีเธอคงไม่ไหว
ขอเธอกลับมาจะได้ไหม เพราะในวันนี้ วันนี้

ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้น ฉันไม่ทำเธอเสียใจ
เราจะยังคบกันอยู่ไหม เธอยังจะรักฉันใช่ไหม
แล้วถ้ายังคบกันในวันนี้ คงมีความสุขใช่ไหม
แต่มันก็คงสายไป
เพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่า


รูปภาพคอร์ด ฝันถึงแฟนเก่า – Three Man Down

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ฝันถึงแฟนเก่า (คอร์ด)

Lyrics by Peerapon Iamjamrat,
Krit Jeerapattananuwong
Music by Peerapon Iamjamrat
Arranged by Three Man Down
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
ฝันถึงแฟนเก่า - Three Man Down
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :