หน้าแรก » มาลีฮวนน่า » คอร์ดเพลง แสงจันทร์ – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง แสงจันทร์ – มาลีฮวนน่า

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง แสงจันทร์ – มาลีฮวนน่า

INTRO | C | Am | Dm | G |
INTRO | C | Em | D | G |
INTRO | C F | C F | C G | G |

 
แสงจันทร์กระจ่
าง 
 
ส่องนำ
Em 
ทางสัญ
Am 
จร
 
คิดถึงนางฟ้
าอรชร 
 
 
 
ป่านนี้นางน
Dm 
อนหลับแล้วหรือ
Em 
ยัง 
 
 
 
แสงจันทร์นวลใ
หญ่ 
 
ข้าจ่อม
Em 
จมอยู่ในภ
Am 
วังค์
 
เร
ไรเสียงไพรแว่ว
ดัง
 
ยิ่ง
ฟังยิ่งเหงาจับ
ใจ 
 
คิด
Dm 
ถึง 
 
 
Em 
 

 
เดินทางกลางเ
ถื่อน 
 
กลางหมู่เ
Em 
ดือนและหมู่
Am 
ดาว
 
แหงนมอง
ฟ้าดั่งมองหาเ
งา
 
ของเยาว
Dm 
มาลย์อยู่ในสาย
Em 
ลม 
 
 
 
ผู้ใดซ่อนเ
จ้า 
 
น้ำค้างเหน็บห
Em 
นาวและขื่น
Am 
ขม
 
น้ำตาห
ยด หยดทุกข์ระทม  
 
พร่างพรมอยู่ในสอง
ตา 
 
หวั่น
Dm 
ไหว 
 
 
Em 
 

INSTRU | C G | Am Em | F G |

 
* เอาใจและร่
างออกมา
Em 
วางเดิม
Am 
พัน
 
เดินทางไ
กลอยู่ใต้แสงจั
นทร์
 
คิดถึงทุก
Dm 
วัน 
 
คิดถึงทุก
Em 
คืน 
 
 
 
คิดถึงคน
รัก 
 
ชุบชู
Em 
ใจให้ตื่น
Am 
ฟื้น
 
โอ้
ฝันอยู่ทุกค่ำ
คืน
 
ในคืนที่มีแสงจั
นทร์ 
 
อ่อนห
Dm 
วาน 
 
 
Em 
 

 
** เอาความฝัน
ใฝ่ 
 
สองเรา
Em 
ไว้ที่ปลาย
Am 
ฟ้า
 
เดินทางผ่
านสายธารเว
ลา
 
ขอให้ศรั
Dm 
ทธาอย่าลืมลางเ
Em 
ลือน 
 
 
 
รอแสงส
ว่าง 
 
Em 
รุณรุ่งรางมาเ
Am 
ยือน
 
ฝากใจ
ไว้กับแสงดาวเ
ดือน
 
ขอให้มาเยือน(อยู่)(เธอ)ในนิท
รา 
 
(หลับ
Dm 
ฝัน)
Em 
 

INSTRU | C G | Am Em | F G | Am |
INSTRU | Am | D | Am | G |

( * , ** )

OUTRO | C D | Em G | C Dm | Em G | G |

เนื้อเพลง
แสงจันทร์กระจ่าง..ส่องนำทางสัญจร
คิดถึงนางฟ้าอรชร
ป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยัง
แสงจันทร์นวลใหญ่
ข้ายังจอมจมอยู่ในภวังค์
เรไรเสียงไพรแว่วดัง
ยิ่งฟังยิ่งเหงาจับใจ คิดถึง..

เดินทางกลางเถื่อน
กลางหมู่เดือนและหมู่ดาว
แหงนมองฟ้าดั่งมองหาเงา
ของเยาวมานอยู่ในสายลม
ผู้ใดซ่อนเจ้า น้ำค้างเหน็บหนาวและขื่นขม
น้ำตาหยด หยดทุกข์ระทม
พร่างพรมอยู่ในสองตา หวั่นไหว

( ดนตรี )

* เอาใจและร่างออกมาวางเดิมพัน
เดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์
คิดถึงทุกวัน คิดถึงทุกคืน
คิดถึงคนรัก ชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้น
โอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืน
ในคืนที่มีแสงจันทร์ อ่อนหวาน

** เอาความฝันใฝ่สองเราไว้ที่ปลายฟ้า
เดินทางผ่านสายธารเวลา
ขอให้ศรัทธา อย่าลืมลางเลือน
รอแสงสว่าง..อรุณรุ่งรางมาเยือน
ฝากใจไว้กับแสงดาวเดือน
ขอให้มาเยือนอยู่ในนิทรา (หลับฝัน)

( ดนตรี )

( * , ** )

( ดนตรี )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง แสงจันทร์ – มาลีฮวนน่า
 โฆษณา