หน้าแรก » มาลีฮวนน่า » คอร์ดเพลง ลมเพ ลมพัด – มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง ลมเพ ลมพัด – มาลีฮวนน่า

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ลมเพ ลมพัด – มาลีฮวนน่า


INTRO | G | Em | G | Em | G | D |

 
*  
 ลมเพลม
Em 
พัด 
 
ร้องขับขานเป็นลำ
นำ
 
ว่าพี่นี้เป็นคน
Em 
จร 
 
มาจากดินแดนด้ามข
วาน
 
มาหาความรักแม่คนง
าม..
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
รู้ 
 
เพียงอยากใ
ห้เจ้ารับ
ฟัง
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
รู้ 
 
เพียงอยากใ
ห้เจ้ารับ
ฟัง

 พี่สร้างศิล
Em 
ปะ ศิล ศิล ศิล ศิล
ปะ
 
เนื้อตัวมอมแมม ผมยาวรุง
Em 
รัง
 
จะเดินไปไหนหลายคนส
นใจ
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
รู้ 
 
เพียงอยากใ
ห้เจ้ารับ
ฟัง
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
รู้ 
 
เพียงอยากใ
ห้เจ้ารับ
ฟัง

 ลมเพลม
Em 
ผวน 
 
หวนให้คิดคำ
นึง
 
ถึงบนเพลงแห่งความ
Em 
ฝัน 
 
ให้ตัวเจ้าด้วยใจ
หวัง
 
เกินกว่าตัวฉันจะพรร
ณา
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
รู้ 
 
เพียงอยากใ
ห้เจ้ารับ
ฟัง
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
รู้ 
 
เพียงอยากใ
ห้เจ้ารับ
ฟัง

 
**  
 ลมเพลมพัดใช่โก
Em 
หก 
 
บทเพลงขับขานที่ยาวไ
กล
 และสดุดีความ
จน..
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
รู้ 
 
เพียงอยากใ
ห้เจ้ารับ
ฟัง
Em 
 แค่อยากให้เจ้ารับ
รู้ 
 
เพียงอยากใ
ห้เจ้ารับ
ฟัง

INSTRU | G | Em | G | Em | G | D | Em | G D | G |

( *, ** )

เนื้อเพลง
* ลมเพลมพัด ร้องขับขานเป็นลำนำ
ว่าพี่นี้เป็นคนจร มาจากดินแดนด้ามขวาน
มาหาความรักแม่คนงาม..
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

พี่สร้างศิลปะ ศิล ศิล ศิล ศิลปะ
เนื้อตัวมอมแมม ผมยาวรุงรัง
จะเดินไปไหนหลายคนสนใจ
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

ลมเพลมผวน หวนให้คิดคำนึง
ถึงบนเพลงแห่งความฝัน ให้ตัวเจ้าด้วยใจหวัง
เกินกว่าตัวฉันจะพรรณา
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

** ลมเพลมพัดใช่โกหก บทเพลงขับขานที่ยาวไกล
และสดุดีความจน..
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง
แค่อยากให้เจ้ารับรู้ เพียงอยากให้เจ้ารับฟัง

( ดนตรี )

( *, ** )
คอร์ด เนื้อเพลง ลมเพ ลมพัด – มาลีฮวนน่า
มาลีฮวนน่า
 โฆษณา