หน้าแรก » รัชนก ศรีโลพันธุ์ » คอร์ดเพลง ขนมลาคนลืม – รัชนก ศรีโลพันธุ์

คอร์ดเพลง ขนมลาคนลืม – รัชนก ศรีโลพันธุ์

ขนมลาคนลืม – รัชนก ศรีโลพันธุ์


INTRO | Am | Am | Am | Am |
INTRO | C | Em | Am | Am |

 
ลืมแล้
Am 
วไหม 
 
คนรู้ใจในกาลครั้ง
หนึ่ง
 
ไม่เหลือแม้ความคิด
Am 
ถึง 
 
ไม่คำนึง
ถึงใจอา
Em 
ทร
 
หนุ่มกรุงคน
Am 
ไกล 
 
มาลักใจสาวทุ่งเมือ
Dm 
งคอน
 
เมื่อ
Am 
บุญเดือนสิบปี
ก่อน 
 
ค้างเมือง
คอนอ้อนฝากดิน
Em 
ฟ้า

 
แวว
Am 
ตา 
 
คำสัญญายังคาหัว
ใจ
 
ก่อนขึ้นรถทัวร์จา
Am 
กไป 
 
ของฝากแท
นใจชื่อขนม
Em 
ลา
 
เกี่ยวกันไหม
Am 
หนอ 
 
กับการรอคนลืมสัญ
Dm 
ญา
 
เงียบ
Am 
หายไม่ยอมโทร
หา 
 
หรือขนม
ลาเป็นลางบอ
กใจ

 
พิธีส่งต
Em 
ายาย 
 
เดือนสิบปีนี้ยิ่งใหญ่เหลื
Am 
อเกิน
 
แต่คนที่ควงเง
Dm 
าเดิน 
 
เที่ยวงานมัน
Am 
เขินมันเหงา
มันอ
Em 
าย
 
ขอพรพระ
Dm 
ธาตุ 
 
เป่ามนต์ไป
Am 
มัดคนจรกลั
Dm 
บใจ
 
หลบ
Am 
มาเมืองคอนได้
ไหม 
 
อย่าทิ้ง
ใจให้อยู่เหว่
Em 
ว้า

 
* ร
Am 
อมา 
 
รินน้ำตากลบรอยน้อ
ยใจ
 
คิดถึงครั้งที่เท่
Am 
าใด 
 
คนทิ้ง
ใจคงไม่คื
Em 
นมา
 
ขนมล
Am 
าเช็ด 
 
ความหมายคือเช็ดรอยเว
Dm 
ลา
 
ขนมลา
Am 
กรอบตอบใจแล้ว
ว่า 
 
เขาคง
ลาเหมือน
ชื่อขนม

INSTRU | Am | Am | Am | Em | Dm | Am Em | Am | Am |

( * )

OUTRO | Am | Am | Am | Am |

เนื้อเพลง
ลืมแล้วไหม คนรู้ใจในกาลครั้งหนึ่ง
ไม่เหลือแม้ความคิดถึง ไม่คำนึงถึงใจอาทร
หนุ่มกรุงคนไกล มาลักใจสาวทุ่งเมืองคอน
เมื่อบุญเดือนสิบปีก่อน
ค้างเมืองคอนอ้อนฝากดินฟ้า

แววตา คำสัญญายังคาหัวใจ
ก่อนขึ้นรถทัวร์จากไป
ของฝากแทนใจชื่อขนมลา
เกี่ยวกันไหมหนอ กับการรอคนลืมสัญญา
เงียบหายไม่ยอมโทรหา
หรือขนมลาเป็นลางบอกใจ

พิธีส่งตายาย เดือนสิบปีนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน
แต่คนที่ควงเงาเดิน เที่ยวงานมันเขินมันเหงามันอาย
ขอพรพระธาตุ เป่ามนต์ไปมัดคนจรกลับใจ
หลบมาเมืองคอนได้ไหม อย่าทิ้งใจให้อยู่เหว่ว้า

* รอมา รินน้ำตากลบรอยน้อยใจ
คิดถึงครั้งที่เท่าใด คนทิ้งใจคงไม่คืนมา
ขนมลาเช็ด ความหมายคือเช็ดรอยเวลา
ขนมลากรอบตอบใจแล้วว่า
เขาคงลาเหมือนชื่อขนม

(ซ้ำ *)
ชื่อเพลง : ขนมลาคนลืม
ศิลปิน : รัชนก ศรีโลพันธุ์
คำร้อง : สลา คุณวุฒิ
ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี
Digital Download : *1237029
รัชนก ศรีโลพันธุ์
 โฆษณา