หน้าแรก » รัชนก ศรีโลพันธุ์ » คอร์ดเพลง คำว่าไม่ว่างคือข้ออ้างของคำว่าไม่รัก – รัชนก ศรีโลพันธุ์

คอร์ดเพลง คำว่าไม่ว่างคือข้ออ้างของคำว่าไม่รัก – รัชนก ศรีโลพันธุ์

คำว่าไม่ว่างคือข้ออ้างของคำว่าไม่รัก – รัชนก ศรีโลพันธุ์


INTRO | C G/B | Am G | F | G | C G/B | Am G | F | F | G |

 
มีคนที่
รักแต่
G/B 
ฉันทำ
Am 
ไมยังต้องเหงา
 
คำที่เ
Dm 
ขียนว่าเ
ราเหมือน
ไม่มีความหมาย
 
แค่คิด
Em 
ถึงสักคำยัง
Dm 
ไม่เคยมี
Am 
ให้
 
ลืมไป
Dm 
แล้วใช่ไหมว่ายังมี
ฉัน 
 
 

 
คนมันคิด
ถึงต้อง
G/B 
การได้เ
Am 
จอให้ชื่นใจ
 
แต่กี่ค
Dm 
รั้งโทร
ไปพูดเพีย
งว่าติดงาน
 
ติดธุ
Em 
ระมากมายทุกอ
Am 
ย่างช่างสำคัญ
 
ปล่อยให้
Dm 
ฉันต่อแถวเป็นคนสุ
ดท้าย

 
* ห
ากว่ายังสำ
Em 
คัญอยู่ 
 
ทำ
ไมถึงไม่มาดู
แล 
 
 
Am 
 
หากยังเป็
Em 
นคนที่เธอแคร์ 
 
ทำ
ไมไม่มาใส่
ใจ

 
** คำว่าไม่ว่
าง… 
 
 
Em 
คือข้ออ้างของคำว่าไม่
Am 
รัก 
 
หรือเป
Em 
ล่า
 
ถ้าไม่เ
จ็บ ไม่เหงาจริง  
ๆ 
 
ก็ไม่ข้อ
งใจ 
 
 
G/B 
 
Am 
 
ที่บอกไม่
ว่าง 
 
แค่เพียงไม่
มีเวลา 
 
จะ
Em 
มาสบตาใก
Am 
ล้ 
 
 
หรือจริ
Dm 
ง ๆ เพราะว่าหัว
ใจ 
 
ไม่มีเหลือให้
กัน

INSTRU | C G/B | Am | Dm C | G | Em | Am | Dm | G | G F |

( *, ** )

 
ไม่
Dm 
ว่างเพราะว่าหัว
ใจ..ไม่รักกันใช่ไหม…

OUTRO | C G/B | Am | F Fm | C |

เนื้อเพลง
มีคนที่รักแต่ฉันทำไมยังต้องเหงา
คำที่เขียนว่าเราเหมือนไม่มีความหมาย
แค่คิดถึงสักคำยังไม่เคยมีให้
ลืมไปแล้วใช่ไหมว่ายังมีฉัน

คนมันคิดถึงต้องการได้เจอให้ชื่นใจ
แต่กี่ครั้งโทรไปพูดเพียงว่าติดงาน
ติดธุระมากมายทุกอย่างช่างสำคัญ
ปล่อยให้ฉันต่อแถวเป็นคนสุดท้าย

* หากว่ายังสำคัญอยู่ ทำไมถึงไม่มาดูแล
หากยังเป็นคนที่เธอแคร์ ทำไมไม่มาใส่ใจ

** คำว่าไม่ว่าง คือข้ออ้างของคำว่าไม่รัก หรือเปล่า
ถ้าไม่เจ็บ ไม่เหงาจริงๆ ก็ไม่ข้องใจ
ที่บอกไม่ว่าง แค่เพียงไม่มีเวลา จะมาสบตาใกล้ๆ
หรือจริงๆ เพราะว่าหัวใจ ไม่มีเหลือให้กัน

(ซ้ำ */ **)

ไม่ว่างเพราะว่าหัวใจไม่รักกันใช่ไหม…
ชื่อเพลง : คำว่าไม่ว่างคือข้ออ้างของคำว่าไม่รัก
ศิลปิน : รัชนก ศรีโลพันธุ์
คำร้อง : ชนะ เสวิกุล
ทำนอง : ชนะ เสวิกุล
เรียบเรียง : สิทธวีร์ พิพัฒน์ชุติพร
Digital Download : *1237029
 โฆษณา