หน้าแรก » รัชนก ศรีโลพันธุ์ » คอร์ดเพลง คนสำคัญของคนไม่สำคัญ – รัชนก ศรีโลพันธุ์

คอร์ดเพลง คนสำคัญของคนไม่สำคัญ – รัชนก ศรีโลพันธุ์

คอร์ดเพลง คนสำคัญของคนไม่สำคัญ
รัชนก ศรีโลพันธุ์
เพลงใหม่ 2017/2560


INTRO | Dm F | Bb | ( 3 Times )

Dm 
..ก็รู้สา
ยน้ำไม่เคยย้อนคื
Bb 
นมา
Dm 
..ก็รู้ว่า
ย้อนเวลาไ
Bb 
ม่ได้
Dm 
..ก็รู้ว่าเร
าสองคน 
 
กลับมา
Bb 
รักกันไม่ไ
หว
 
แต่ทำ
Gm 
ไม 
 
ทำไมยังต้องห
A7 
วัง

 
* ฉันควร
Bb 
ลืมทุกอย่าง
 
เหมือนเธอ
ลืมทุกอย่าง
Bb 
ลืมง่ายง่ายเห
มือนเธอ
 
ฉันควร
Bb 
ลืมทุกอย่าง
 
เหมือนเธอ
ลืมทุกอย่าง
 
แต่ห
Bb 
มดหนทาง 
 
ฉัน
หาวิธีไม่เจอ

 
** เธอยังเ
ป็นคนสำ
คัญ 
 
ขอ
Am 
งคนที่ไม่สำ
Dm 
คัญ
 
ยังคิ
Bb 
ดถึง 
 
คิดถึงทุ
กวัน 
 
คิดถึงเส
มอ
 
เธอยังเ
Bb 
ป็นความ
รัก 
 
 
ฉันยัง
รัก
Dm 
เธอ
 
ก็ยังเ
Bb 
ป็น 
 
เห
มือนที่เคยเป็น
มา

Dm 
..ก็รู้ว่าเ
ธอนั้นคงพบค
Bb 
นใหม่
Dm 
..ก็รู้ฉั
นรู้ 
 
เรื่องธรร
Bb 
มดา
Dm 
..ก็รู้เป็นก
ารเฝ้ารอ 
 
รอ
Bb 
คนที่ไม่กลั
บมา
 
แต่ทำ
Gm 
ไม 
 
ทำไมยังต้องห
A7 
วัง

( *, **, ** )

OUTRO | Dm F | Bb | ( 2 Times )

เนื้อเพลง
ก็รู้สายน้ำไม่เคยย้อนคืนมา
ก็รู้ว่าย้อนเวลาไม่ได้
ก็รู้ว่าเราสองคน กลับมารักกันไม่ไหว
แต่ทำไม ทำไมยังต้องหวัง

* ฉันควรลืมทุกอย่าง
เหมือนเธอลืมทุกอย่าง
ลืมง่ายง่ายเหมือนเธอ
ฉันควรลืมทุกอย่าง
เหมือนเธอลืมทุกอย่าง
แต่หมดหนทาง ฉันหาวิธีไม่เจอ

** เธอยังเป็นคนสำคัญ ของคนที่ไม่สำคัญ
ยังคิดถึง คิดถึงทุกวัน คิดถึงเสมอ
เธอยังเป็นความรัก ฉันยังรักเธอ
ก็ยังเป็น เหมือนที่เคยเป็นมา

ก็รู้ว่าเธอนั้นคงพบคนใหม่
ก็รู้ฉันรู้ เรื่องธรรมดา
ก็รู้เป็นการเฝ้ารอ รอคนที่ไม่กลับมา
แต่ทำไม ทำไมยังต้องหวัง

*/**/**
คอร์ด คนสำคัญของคนไม่สำคัญ – รัชนก ศรีโลพันธุ์
คอร์ดเพลง คนสำคัญของคนไม่สำคัญ - รัชนก ศรีโลพันธุ์
 โฆษณา