คอร์ดเพลง หลบเริน รัชนก ศรีโลพันธุ์ feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

  
Text   
คอร์ดเพลง หลบเริน รัชนก ศรีโลพันธุ์ feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

คอร์ด :

ศิลปิน : รัชนก ศรีโลพันธุ์ feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เนื้อร้อง : ต๋อง วัฒนา, วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ

คอร์ดในเพลง : E,B,C#m,A,G#m,F#m


INTRO | E | B/D# | C#m | A |
INTRO | E | B | C#m | A | E |

 
หรอยหลาว
E 
สู 
 
มาอยู่เมือง
G#m 
กรุง
C#m 
ลืมแล้วปักษ์
B 
ใต้
 
มาทํา
A 
ตัวทําพอไ
B 
ด้
 
ลืมแล้วแกงใ
E 
ต้ 
 
ผ้าถุงโน
B 
ราห์
 
หรอยหลาว
E 
สู 
 
ไม่หลบ
B/D# 
แล้ว
 
พ่อ
C#m 
เฒ่าแม่เฒ่าแกถ
B 
ามหา
 
ว่าห
A 
ลานฉันอิหลบ
B 
มาบ้านต่อ
E 
ใด

 
จําได้ม่
A 
ายสวนยางข้างบ้
B 
าน
 
จําต้น
G#m 
ตาลได้ม่ายที่ริ
C#m 
มนา
 
จํา
F#m 
ได้เหลยม่าย
 
ออกเ
B 
ลหาปลากับพ่
E 
อเฒ่า
 
จําได้ม่
A 
ายเคยเขรถเ
B 
ล่น
 
หวัน
G#m 
เย็น ๆ ชมนกช
C#m 
มนา
 
อย่า
F#m 
ลืมคําแม่สอน
B 
ว่า
 
ไปไหนไปต๊ะ อย่าลืมหล
E 
บเริน

 
หลบมา หล
F#m 
บมา
 
หลบมา
B 
หา 
 
มากราบพ่อเ
E 
ฒ่า
C#m 
 
หลบมา หลบ
F#m 
มา
 
หลบมา
B 
หา 
 
มากอดแม่เ
E 
ฒ่า
 
ไม่ต้อง
B/D# 
หลบมาอยู่
F#m 
ก็ได้
 
มาเยี่ยมเ
B 
ยืยนให้หายคิ
C#m 
ดถึง..
 
ให้คนเ
B 
ฒ่าได้มีเรี่ยวแรง 
 
ต่อลมหา
E 
ยใจ

 
ฝนปี
E 
นี้ 
 
ไปอยู่ไ
B/D# 
กล
 
คิด
C#m 
ถึงมั่งม่ายปักษ์
B 
ใต้
 
พ่อเ
A 
ฒ่าแม่เฒ่าไม่บ
B 
าย
 
หวังให้ลูกหลา
E 
นหลบมา
 
แม่นั่งนอก
F#m 
ชานเฝ้าคอย.
B 
..
 
ลูกตัว
C#m 
น้อย ๆ จนล้า
 
แม่
F#m 
เฒ่าแกเฝ้าถาม
B 
หา
 
หลานฉันอิหล
A 
บมาบ้านต่
E 
อใด

INSTRU | E | B | C#m | A |
INSTRU | E | B | C#m | A |

 
จําได้ม่
A 
ายสวนยางข้างบ้
B 
าน
 
จําต้น
G#m 
ตาลได้ม่ายที่ริ
C#m 
มนา
 
จํา
F#m 
ได้เหลยม่าย
 
ออกเ
B 
ลหาปลากับพ่
E 
อเฒ่า
 
จําได้ม่
A 
ายเคยเขรถเ
B 
ล่น
 
หวัน
G#m 
เย็นๆ 
 
ชมนกช
C#m 
มนา
 
อย่า
F#m 
ลืมคําแม่สอน
B 
ว่า
 
ไปไหนไปต๊ะ อย่าลืมหล
E 
บเริน

 
หลบมา หล
F#m 
บมา
 
หลบมา
B 
หา 
 
มากราบพ่อเ
E 
ฒ่า
C#m 
 
หลบมา หลบ
F#m 
มา
 
หลบมา
B 
หา 
 
มากอดแม่เ
E 
ฒ่า
 
ไม่ต้อง
B/D# 
หลบมาอยู่
F#m 
ก็ได้
 
มาเยี่ยมเ
B 
ยืยนให้หายคิ
C#m 
ดถึง..
 
ให้คนเ
B 
ฒ่าได้มีเรี่ยวแรง 
 
ต่อลมหา
E 
ยใจ

 
ฝนปี
E 
นี้ 
 
ไปอยู่ไ
B/D# 
กล
 
คิด
C#m 
ถึงมั่งม่ายปักษ์
B 
ใต้
 
พ่อเ
A 
ฒ่าแม่เฒ่าไม่บ
B 
าย
 
หวังให้ลูกหลา
E 
นหลบมา
 
แม่นั่งนอก
F#m 
ชานเฝ้าคอย.
B 
..
 
ลูกตัว
C#m 
น้อยๆ 
 
จนล้า
 
แม่
F#m 
เฒ่าแกเฝ้าถาม
B 
หา
 
หลานฉันอิหล
A 
บมาบ้านต่
E 
อใด

INSTRU | E | B | C#m | A |

 
ไปไหนไปต๊ะ อย่าลืมหล
 
บเริน

INSTRU | E | B | C#m | A |

 
ไปไหนไปต๊ะ อย่าลืมหล
E 
บเริน..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หลบเริน


หรอยหลาวสู มาอยู่เมืองกรุง
ลืมแล้วปักษ์ใต้
มาทําตัวทําพอได้
ลืมแล้วแกงใต้ ผ้าถุงโนราห์
หรอยหลาวสู ไม่หลบแล้ว
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าแกถามหา
ว่าหลานฉันอิหลบมาบ้านต่อใด

จําได้ม่ายสวนยางข้างบ้าน
จําต้นตาลได้ม่ายที่ริมนา
จําได้เหลยม่าย
ออกเลหาปลากับพ่อเฒ่า
จําได้ม่ายเคยเขรถเล่น
หวันเย็น ๆ ชมนกชมนา
อย่าลืมคําแม่สอนว่า ไปไหนไปต๊ะ
อย่าลืมหลบเริน

หลบมา หลบมา
หลบมาหา มากราบพ่อเฒ่า
หลบมา หลบมา
หลบมาหา มากอดแม่เฒ่า
ไม่ต้องหลบมาอยู่ก็ได้
มาเยี่ยมเยืยนให้หายคิดถึง..
ให้คนเฒ่าได้มีเรี่ยวแรง ต่อลมหายใจ

ฝนปีนี้ ไปอยู่ไกล
คิดถึงมั่งม่ายปักษ์ใต้
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าไม่บาย
หวังให้ลูกหลานหลบมา
แม่นั่งนอกชานเฝ้าคอย…
ลูกตัวน้อย ๆ จนล้า
แม่เฒ่าแกเฝ้าถามหา
หลานฉันอิหลบมาบ้านต่อใด

( ดนตรี )

จําได้ม่ายสวนยางข้างบ้าน
จําต้นตาลได้ม่ายที่ริมนา
จําได้เหลยม่าย
ออกเลหาปลากับพ่อเฒ่า
จําได้ม่ายเคยเขรถเล่น
หวันเย็น ๆ ชมนกชมนา
อย่าลืมคําแม่สอนว่า ไปไหนไปต๊ะ
อย่าลืมหลบเริน

หลบมา หลบมา
หลบมาหา มากราบพ่อเฒ่า
หลบมา หลบมา
หลบมาหา มากอดแม่เฒ่า
ไม่ต้องหลบมาอยู่ก็ได้
มาเยี่ยมเยืยนให้หายคิดถึง..
ให้คนเฒ่าได้มีเรี่ยวแรง ต่อลมหายใจ

ฝนปีนี้ ไปอยู่ไกล
คิดถึงมั่งม่ายปักษ์ใต้
พ่อเฒ่าแม่เฒ่าไม่บาย
หวังให้ลูกหลานหลบมา
แม่นั่งนอกชานเฝ้าคอย…
ลูกตัวน้อย ๆ จนล้า
แม่เฒ่าแกเฝ้าถามหา
หลานฉันอิหลบมาบ้านต่อใด

( ดนตรี )

ไปไหนไปต๊ะ อย่าลืมหลบเริน

( ดนตรี )

ไปไหนไปต๊ะ อย่าลืมหลบเริน..

มิวสิควิดีโอ หลบเริน รัชนก ศรีโลพันธุ์ feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เพลง : หลบเริน
ศิลปิน : รัชนก ศรีโลพันธุ์ feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เรียบเรียง : นันทพงศ์ ทศพร
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend