หน้าแรก » ตั๊ก นิตยา » คอร์ดเพลง งึดใจ – ตั๊ก นิตยา

คอร์ดเพลง งึดใจ – ตั๊ก นิตยา

คอร์ดเพลง งึดใจ
ศิลปิน ตั๊ก นิตยา
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง งึดใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em | Bm | Am Bm | G |
INTRO | Am D | Bm Em | C D | Em |

 
กะยั
Em 
งงึดกับหัวใจเจ้าของ
 
เป็นห
Bm 
ยังจั่งบ่เลิกกับอ้าย
 
ทั้
งที่อ้ายทำล
ายแบบบ่หัว
ซา
 
บ่เคย
Em 
มีแม้ความห่วงใย
 
บ่คือใหม่
Bm 
ๆ 
 
ที่เคยผ่านมา
 
น้อ
งเป็นโตปัญ
หา 
 
ของอ้า
ยตอนนี้

 
* แค่อยากให้
Am 
ฮู้… 
 
ที่อยู่ที่
Em 
รอ
 
แค่น้องอยา
Am 
กขอ… 
 
ให้อ้
ายได้ยินได้
ฟัง

 
** กะย้อนฮักห
ลาย…จั่ง
ทนมาฮอดมื้
Em 
อนี่
 
กะฮักอี
หลี…จั่งย
อมอ้ายเบิ้
Em 
ดทุกอย่าง
 
บ่แ
ม่นบ่มีหม่องไ
 
แต่ฮับบ่ไ
Bm 
ด้ถ้าบ่แม่นอ้า
Em 
ยเคียงข้าง
 
ขั่น
คั่นมันพอมีท
าง 
 
น้องกะสิ
Em 
รอ…

INSTRU | C D | Em | ( 2 Times )
INSTRU | Em | A | Em | B | ( 2 Times )

 
ยัง
Em 
เก็บอ้ายไว้ในใจ
 
จั่ง
Bm 
ใด๋น้องยังฮักอ้าย
 
อ้
ายสิซัวปานใ
ด๋น้องยังคึ
ดต่อ
 
ขอเ
Em 
พียงให้อ้ายกลับใจ
 
เป็นคนใ
Bm 
หม่คือเก่าได้บ่
 
น้อ
งนั้นแค่อยาก
ขอกับอ้าย
ซ่ำนี้

( *, ** )

 
ถึ
งสิโดนกะส่
าง.. 
 
น้องกะสิรอ…

OUTRO | C Cm | G |เนื้อเพลง งึดใจ
กะยังงึดกับหัวใจเจ้าของ
เป็นหยังจั่งบ่เลิกกับอ้าย
ทั้งที่อ้ายทำลายแบบบ่หัวซา
บ่เคยมีแม้ความห่วงใย
บ่คือใหม่ๆที่เคยผ่านมา
น้องเป็นโตปัญหาของอ้ายตอนนี้

* แค่อยากให้ฮู้…ที่อยู่ที่รอ
แค่น้องอยากขอ…ให้อ้ายได้ยินได้ฟัง

**กะย้อนฮักหลาย…จั่งทนมาฮอดมื้อนี่
กะฮักอีหลี…จั่งยอมอ้ายเบิ้ดทุดอย่าง
บ่แม่นบ่มีหม่องไป
แต่ฮักบ่ได้ถ้าบ่แม่นอ้ายเคียงข้าง
คั่นมันพอมีทางน้องกะสิรอ…

ยังเก็บอ้ายไว้ในใจ
จั่งใด๋น้องยังฮักอ้าย
อ้ายสิซัวปานใด๋น้องยังคิดต่อ
ขอเพียงให้อ้ายกลับใจ
เป็นคนใหม่คือเก่าได้บ่
น้องนั้นแค่อยากขอกับอ้ายซ่ำนี้

( *, ** )

ถึงสิโดนกะส่างน้องกะสิรอ…
เพลงงึดใจ
ศิลปิน ตั๊ก นิตยา (FB https://goo.gl/S6yLQG)
คำร้อง/ทำนอง ปรีชา แนนดอน
เรียบเรียง กันทรากร ทีทองแดง (บ่าวเบสท์)
Graphics Lyric:ต.โต้ง สตูดิโอ
สังกัด เบสท์ สตูดิโอ เรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง โทร 0833460960
ตั๊ก นิตยา - งึดใจ
 โฆษณา