คอร์ดเพลง ถ้าเธอต้องเลือก – ILLSLICK

คอร์ดเพลง ถ้าเธอต้องเลือก
ศิลปิน ILLSLICK
Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง ถ้าเธอต้องเลือก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | D | G | Em | ( 2 Times )


 
* ถ้าเธอต้องเลือกระหว่า
Am 
งเขาและ
ฉัน
 
ถ้าเป็นอย่าง
นั้นเธอไม่ต้องเลือกฉัน
Em 
เลย
 
ฉันขออยู่ขอ
Am 
งฉันเหมือนเ
คย
 
ให้เธอลงเอยกับเ
ขา 
 
 
Em 
(ก็เท่านั้น)(ไม่เป็นไร)


Am 
เธอคงมีคำถามที่เธอนั้น
ไม่กล้าบอก
 
เพราะว่าเ
ธอคงคิดว่าฉันก็คงจะ
Em 
ไม่กล้าตอบ
Am 
มองตากันเธอก็ยัง
ไม่กล้ามอง
 
แล้วจะใ
ห้ฉันไปกับเธอ 
 
ฉันคงจะไ
Em 
ม่กล้าลอง

Am 
เอาเลยแล้วแต่เธอ 
 
เอาตามที่ใ
จต้องการ
 
เลือกสักท
างไม่มีใครหรอกที่เขาเ
Em 
ดินสองทาง
Am 
ไปเถอะไปกับเขา
 
ถ้าหากว่า
ใจเธอต้องกันเท่า
นั้นก็พอ 
 
 
Em 


 
** มันคงวิ
Am 
เศษที่เขาได้เจอเ
ธอ
 
พรหมลิ
ขิตสุดท้ายก็ได้
Em 
เจอ
 
ฉันก็
Am 
เลยต้องกลายเป็นส่วนเ
กิน
 
ไม่มีอะไ
รเหมือนเดิม 
 
 
Em 

( * )


Am 
การที่เธอลังเลก็แปลว่าเ
ขาดีกว่า
 
ไม่ต้องเ
ลยขอร้องอย่าเลย 
 
เวลาของ
Em 
เธอมีค่า
Am 
ขอให้ได้ดั่งใจอย่างที่ไม่เ
คยมีมา
 
ที่เธอ
ทำต้องมีเหตุผล 
 
ทุกอย่างต้อง
Em 
มีที่มา

Am 
เธอคงเกินจะทน 
 
อะไรที่
มันซ้ำซาก
 
ที่ผ่าน
มาแค่ลืมมันไป ใครๆ ก็
Em 
เคยทำพลาด
Am 
ไม่ว่าเลือกทางไหน
 
เพียงให้หัว
ใจนำทางเท่า
นั้นก็พอ 
 
 
Em 

( ** , * , * )


OUTRO | Am | D | G | Em |


เนื้อเพลง ถ้าเธอต้องเลือก
ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลย
ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย
ให้เธอลงเอยกับเขา

เธอคงมีคำถามที่เธอนั้นไม่กล้าบอก
เพราะว่าเธอคงคิดว่าฉันก็คงจะไม่กล้าตอบ
มองตากันเธอก็ยังไม่กล้ามอง
แล้วจะให้ฉันไปกับเธอ ฉันคงจะไม่กล้าลอง

เอาเลยแล้วแต่เธอ เอาตามที่ใจต้องการ
เลือกสักทางไม่มีใครหรอกที่เขาเดินสองทาง
ไปเถอะไปกับเขา ถ้าหากว่าใจเธอต้องกัน…เท่านั้นก็พอ

มันคงวิเศษที่เขาได้เจอเธอ
พรหมลิขิตสุดท้ายก็ได้เจอ
ฉันก็เลยต้องกลายเป็นส่วนเกิน
ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลย
ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย
ให้เธอลงเอยกับเขา

การที่เธอลังเลก็แปลว่าเขาดีกว่า
ไม่ต้องเลยขอร้องอย่าเลย เวลาของเธอมีค่า
ขอให้ได้ดั่งใจอย่างที่ไม่เคยมีมา
ที่เธอทำต้องมีเหตุผล ทุกอย่างต้องมีที่มา

เธอคงเกินจะทน อะไรที่มันซ้ำซาก
ที่ผ่านมาแค่ลืมมันไป ใครๆก็เคยทำพลาด
ไม่ว่าเลือกทางไหน เพียงให้หัวใจนำทางเท่านั้น…ก็พอ

มันคงวิเศษที่เขาได้เจอเธอ
พรหมลิขิตสุดท้ายก็ได้เจอ
ฉันก็เลยต้องกลายเป็นส่วนเกิน
ไม่มีอะไรเหมือนเดิม

ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลย
ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย
ให้เธอลงเอยกับเขา…ก็เท่านั้น

ถ้าเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉัน
ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลย
ฉันขออยู่ของฉันเหมือนเคย
ให้เธอลงเอยกับเขา…ไม่เป็นไร
เพลง : ถ้าเธอต้องเลือก
ศิลปิน : ILLSLICK
Mastered : Woody Pornpitaksuk
ILLSLICK - คอร์ด เนื้อเพลง