หน้าแรก » กี้ พงษ์ศักดิ์ » คอร์ดเพลง จำบ่ลืม – กี้ พงษ์ศักดิ์ (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง จำบ่ลืม – กี้ พงษ์ศักดิ์ (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง จำบ่ลืม
ศิลปิน กี้ พงษ์ศักดิ์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง จำบ่ลืม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C |

 
คันน้องสิ
ไป 
 
ให้ถามใจเจ้าเบิ่งไ
Em 
ด้บ่
 
อ้ายอยากสิ
Dm 
ขอให้คิดฮอดเมื่อเฮาฮั
กกัน
 
ก่อนเ
จ้าสิไปกับเ
ขา 
 
ก่อนสิ
Em 
เว้าคำว่าเลิ
Am 
กกัน
 
บอกว่า
Dm 
ฮักคำเดียวสั้นๆ 
 
จั่งไปไ
ด้บ่
 
ฮักสำ
Dm 
ได๋ก็ได้แต่โต 
 
เฮ็ดจัง
Em 
ได๋กะบ่ได้หัวใจ
 
ขาดเ
จ้าไป 
 
อ้ายใ
จสิขาด

 
* อย่าฟ้าวถิ่มไปไ
ด้บ่ 
 
ให้กลับ
Em 
มาก่อน
 
น้อง
Dm 
คือส่วนห
นึ่งของหัวใ
จอ้าย
 
บ่ฮักกันแล้วบ่
น้อ 
 
อ้ายบ่มีแฮงสิหายใ
Em 
จต่อ
 
คือสิจ
Ebm 
บแล้ว
Dm 
น้อ 
 
คน
ฮักคนฮู้ขอ
งใจ..

INSTRU | G |

 
ก็ฮู้ว่า
ดึงบ่อยู่ 
 
แต่ตั๋วเจ้าขอ
Em 
งซือๆ
 
ว่าเขายั
Dm 
งฮัก 
 
ว่าเฮายังบ่เลิ
กกัน
 
แต่ก็ต้
องยอมรับความจริง 
 
ว่าน้
องได้เบิดฮั
Am 
กกัน
 
ถึงสิ
Dm 
เป็นเวลาสั้น
ๆ 
 
แต่อ้ายจำ
บ่ลืม

 
ฮักส่ำ
Dm 
ได๋ก็ได้แต่โต 
 
เฮ็ดจั่ง
Em 
ได๋กะบ่ได้หัวใจ
 
ขาดเ
จ้าไป 
 
อ้ายใ
จสิขาด

( * )

 
อย่าฟ้าวถิ่มไปไ
ด้บ่.. 
 
Em 
ฮ…
 
น้อง
Dm 
คือส่วนห
นึ่งของหัวใ
จอ้าย
 
บ่ฮักกันแล้วบ่
น้อ 
 
อ้ายบ่มีแฮงสิหายใ
Em 
จต่อ
 
คือสิจบแล้
Dm 
วน้อ 
 
นฮักคนฮู้..ขอ
งใจ…

เนื้อเพลง
คันน้องสิไป ให้ถามใจเจ้าเบิ่งได้บ่
อ้ายอยากสิขอ ให้คิดฮอดเมื่อเฮาฮักกัน
ก่อนเจ้าสิไปกับเขา ก่อนสิเว้าคำว่าเลิกกัน
บอกว่าฮักคำเดียวสั้นๆ จั่งไปได้บ่
ฮักสำไดฮักส่ำใดก็ได้แต่โต เฮ็ดจังได๋กะบ่ได้หัวใจ
ขาดเจ้าไป อ้ายใจสิขาด

* อย่าฟ้าวถิ่มไปได้บ่ ให้กลับมาก่อน
น้องคือส่วนหนึ่งของหัวใจอ้าย
บ่ฮักกันแล้วบ่น้อ อ้ายบ่มีแฮงสิหายใจต่อ
คือสิจบแล้วน้อ คนฮักคนฮู้ของใจ

ก็ฮู้ว่าดึงบ่อยู่ แต่ตั๋วเจ้าของซือๆ
ว่าเขายังฮัก ว่าเฮายังบ่เลิกกัน
แต่ก็ต้องยอมรับความจริง
ว่าน้องได้เบิดฮักกัน
ถึงสิเป็นเวลาสั้นๆ แต่อ้ายจำบ่ลืม

ฮักส่ำได๋ก็ได้แต่โต เฮ็ดจั่งได๋กะบ่ได้หัวใจ
ขาดเจ้าไป อ้ายใจสิขาด

( * )

อย่าฟ้าวถิ่มไปได้บ่.. โฮ…
น้องคือส่วนหนึ่งของหัวใจอ้าย
บ่ฮักกันแล้วบ่น้อ อ้ายบ่มีแฮงสิหายใจต่อ
คือสิจบแล้วน้อ คนฮักคนฮู้ของใจ
เพลง จำบ่ลืม (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน กี้ พงษ์ศักดิ์
คำร้องทำนอง กี้พงษ์ศักดิ์
กี้ พงษ์ศักดิ์ - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :