คอร์ดเพลง ฮักง่ายลืมยาก – กี้ พงษ์ศักดิ์

  
Text   

คอร์ดเพลง ฮักง่ายลืมยาก
ศิลปิน กี้ พงษ์ศักดิ์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ฮักง่ายลืมยาก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G Bm | Em | C | Cm D |
INTRO | Bm | Em | C | D | D |

 
ถ้าฮักผู้
G 
ใด๋ 
 
ยา
Bm 
มฮักอ้ายกะฮักเบิ
Em 
ดใจ
 
ให้
C 
ไปบ่เห
D 
ลือเผื่อใจไ
G 
ว้เจ็บ
 
ความ
C 
ฮักให้ได้ซุอย่าง 
 
บ่ย่านใจ
Bm 
พังบ่เคยเ
Em 
ข็ด
 
ถึงอ้
Am 
ายสิถืกเขาเ
C 
ฮ็ดช้ำใจมาห
D 
ลาย

 
* ความ
G 
ฮักที่อ้ายให้ไ
Bm 
ปน้องก็บ่เห็
Em 
นค่า
 
ความ
C 
ดีดึกทิ้งเข้า
Am 
ป่า 
 
บ่เหลือฮอ
D 
ยฮัก
 
C 
จ้าก็ยังนอ
Cm 
กใจ 
 
ไปมีผู้ใ
Bm 
หม่จนอ้ายเสี
Em 
ยหลัก
 
เสี
Am 
ยฮักเสี
C 
ยใจให้คนจั่งน้อง
D 

 
** ยามฮัก
C 
กันนั้นมันง่า
D 
 
แต่มันสิต
Bm 
ายย้อนลืมบ่
Em 
ได้
 
คำว่า
Am7 
ฮักมันได้ฝังใจ
D 
ฮักง่ายลื
G 
มยาก

 
*** บ่แม่นปลาท
C 
องพอสิความจำ
D 
สั้น
 
บ่ลืมความ
Bm 
ฝันที่เคยสร้า
Em 
งก่อ
 
คันลื
Am7 
มง่ายก็ดีตัว
D 
น๊อจังบ่เสีย
G 
ใจ

INSTRU | D |

 
เฮ็ดดีบ่
G 
พอ 
 
ซั่น
Bm 
บ๊อน้องเลยบ่
Em 
ฮัก
 
อ้
C 
ายก็เลยอก
D 
หัก 
 
เพราะถืกม้า
G 
งใจ
 
น้องเห
C 
ยียบใจอ้ายจนห
Cm 
มุ่น
 
ฮ้องไห้น้ำต
Bm 
าขุ่นกะซอยบ่
Em 
ได้
 
สิ
Am 
เฮ็ดให้คนหลาย
D 
ใจกลับมา
G 
ฮักกัน

INSTRU | C | Bm | Am Cm | D | D |

( *, **, ***, *** )

 
มันลืม
C 
ง่ายกะดีตั๋ว
D 
น๊อ… 
 
จั่งบ่เสียใจ..

OUTRO | C Cm | G |

เนื้อเพลง
ถ้าฮักผู้ใด๋ ยามฮักอ้ายกะฮักเบิดใจ
ให้ไปบ่เหลือเผื่อใจไว้เจ็บ
ความฮักให้ได้ซุอย่าง บ่ย่านใจพังบ่เคยเข็ด
ถึงอายสิถืกเขาเฮ็ดช้ำใจมาหลาย

* ความฮักที่อ้ายให้ไปน้องก็บ่เห็นค่า
ความดีดึกทิ้งเข้าป่า บ่เหลือฮอยฮัก
เจ้าก็ยังนอกใจ ไปมีผู้ใหม่จนอ้ายเสียหลัก
เสียฮักเสียใจให้คนจั่งน้อง

** ยามฮักกันนั้นมันง่าย แต่มันสิตายย้อนลืมบ่ได้
คำว่าฮักมันได้ฝังใจฮักง่ายลืมยาก

*** บ่แม่นปลาทองพอสิความจำสั้น
บ่ลืมความฝันที่เคยสร้างก่อ
คันลืมง่ายก็ดีตัวน๊อจังบ่เสียใจ

เฮ็ดดีบ่พอ ซั่นบ๊อน้องเลยบ่ฮัก
อ้ายก็เลยอกหักเพราะถืกม้างใจ
น้องเหยียบใจอ้ายจนหมุ่น ฮ้องไห้น้ำตาขุ่นกะส่อยบ่ได้
สิเฮ็ดให้คนหลายใจกลับมาฮักกัน

( ดนตรี )

( *, **, ***, *** )

มันลืมง่ายกะดีตั๋วน๊อ… จั่งบ่เสียใจ..

เพลง : ฮักง่ายลืมยาก
คำร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์
กีตาร์/เบส: กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง: อ.โอ๋ บุรีรัมย์
กี้ พงษ์ศักดิ์ - ฮักง่ายลืมยาก
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend