คอร์ดเพลง จบดีไม่ได้ – อั๋น Feeble heart

  
Text   

คอร์ดเพลง จบดีไม่ได้
ศิลปิน อั๋น Feeble heart
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง จบดีไม่ได้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | E | C#m | F#m F# |
INTRO | Bm | E |

 
จบตร
A 
งนั้นไม่ต้องพูดอะไร
 
E 
ลืนน้ำลายเปล่าๆ
 
คำ
D 
นั้น 
 
เธอคิดได้อย่า
E 
งไร
 
บอกกั
A 
บฉันว่าเราต้องจบ
 
E 
ห้เราแยกทางกันไป
 
เห
D 
ตุผล 
 
มากมายที่เธ
E 
อบอก

 
* เธอจะ
A 
ทิ้งก็ทิ้งฉันไปสิ 
 
ไม่ต้องมาสนใจ
 
C#m 
ด้โปรดอย่าบังคับ 
 
ให้เร
F#m 
าจบดีๆ
 
E 
ม่มีน้ำตาเธอจะ
D 
บ้าหรือเปล่า
 
ก็คนมั
Bm 
นรักให้ยอมเสี
D 
ยเธอได้อย่างไ
E 

 
** แต่อย่ามาห
A 
วังเอาคำว่าลาจากปา
E 
กฉัน
 
ก็บอกตา
C#m 
มตรงยินยอมทำตามเธอไ
F#m 
ม่ได้
 
เมื่อใ
E 
จเธอไม่ได้
D 
รัก 
 
จะจากฉันก็เข้
E 
าใจ
 
แต่ก็ติดที่
A 
ใจฉัน 
 
ใจดว
F#m 
งนี้มันมีแค่เธอไม่แป
Bm 
รเปลี่ยน
 
C#m 
ม้เธอเปลี่ยน 
 
D 
ห้จบดีๆ 
 
อย่างเธอหวัง
 
E 
ล่อยมือกัน 
 
ฉันคงทำไ
A 
ม่ได้

 
เธ
D 
อขอเรื่องใดยินดีจ
A 
ะทำให้เธอทุกอย่าง
 
แต่วั
Bm 
นนี้เธอขอแย
D 
กทางฉันทำไม่ไ
E 
หว

INSTRU | D E | A F#m | D E | A C#m |
INSTRU | D E | A F#m | Bm | D E |

( *, ** )

INSTRU | D | E |

 
ก็บอกตา
C#m 
มตรงยินยอมทำตามเธอไ
F#m 
ม่ได้
 
เมื่อใ
E 
จเธอไม่ได้
D 
รัก 
 
จะจากฉันก็เข้
E 
าใจ
 
แต่ก็ติดที่
A 
ใจฉัน 
 
ใจดว
F#m 
งนี้มันมีแค่เธอไม่แป
Bm 
รเปลี่ยน
 
C#m 
ม้เธอเปลี่ยน 
 
D 
ห้จบดีๆ 
 
อย่างเธอหวัง
 
E 
ล่อยมือกัน 
 
ฉันคงทำไ
A 
ม่ได้

 
ให้
D 
จบทีดีอย่างเธอหวัง
 
E 
ล่อยมือกัน.. 
 
ฉันคงทำไ
A 
ม่ได้..

เนื้อเพลง
จบตรงนั้นไม่ต้องพูดอะไร
กลืนน้ำลายเปล่าๆ
คำนั้น เธอคิดได้อย่างไร
บอกกับฉันว่าเราต้องจบ
ให้เราแยกทางกันไป
เหตุผล มากมายที่เธอบอก

เธอจะทิ้งก็ทิ้งฉันไปสิ ไม่ต้องมาสนใจ
ได้โปรดอย่าบังคับ ให้เราจบดีๆ
ไม่มีน้ำตาเธอจะบ้าหรือเปล่า
ก็คนมันรักให้ยอมเสียเธอได้อย่างไร

แต่อย่ามาวางเอาคำว่าลาจากปากฉัน
ก็บอกตามตรงยินยอมทำตามเธอไม่ได้
เมื่อใจเธอไม่ได้รักจะจากฉันก็เข้าใจ
แต่ก็ติดที่ใจฉันใจดวงนี้มันมีแค่เธอไม่แปรเปลี่ยน
แม้เธอเปลี่ยน ให้จบดีดีๆ อย่างเธอหวัง
ปล่อยมือกันฉันคงทำไม่ได้

เธอขอเรื่องใดนดีจะทำให้เธอทุกอย่าง
แต่วันนี้เธอขอแยกทางฉันทำไม่ไหว

(ดนตรี)

เธอจะทิ้งก็ทิ้งฉันไปสิ ไม่ต้องมาสนใจ
ได้โปรดอย่าบังคับ ให้เราจบดีๆ
ไม่มีน้ำตาเธอจะบ้าหรือเปล่า
ก็คนมันรักให้ยอมเสียเธอได้อย่างไร

แต่อย่ามาวางเอาคำว่าลาจากปากฉัน
ก็บอกตามตรงยินยอมทำตามเธอไม่ได้
เมื่อใจเธอไม่ได้รักจะจากฉันก็เข้าใจ
แต่ก็ติดที่ใจฉัน ใจดวงนี้มันมีแค่เธอไม่แปรเปลี่ยน
แม้เธอเปลี่ยน ให้จบดีดีๆ อย่างเธอหวัง
ปล่อยมือกัน ฉันคงทำไม่ได้

(ดนตรี)

ก็บอกตามตรงยินยอมทำตามเธอไม่ได้
เมื่อใจเธอไม่ได้รักจะจากฉันก็เข้าใจ
แต่ก็ติดที่ใจฉันก็ใจมันรักเพียงแค่เธอไม่แปรเปลี่ยน
แม้เธอเปลี่ยนให้ จบดีๆ อย่างเธอหวัง
ปล่อยมือกัน ฉันคงทำไม่ได้

ให้จบทีดีอย่างเธอหวัง
ปล่อยมือกัน.. ฉันคงทำไม่ได้..
เพลง จบดีไม่ได้ คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน อั๋น Feeble heart
คอร์ดเพลง จบดีไม่ได้ - อั๋น Feeble heart
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend