หน้าแรก » นิว โซนิว » คอร์ดเพลง น้องง่ายกับอ้ายผู้เดียว – นิว โซนิว

คอร์ดเพลง น้องง่ายกับอ้ายผู้เดียว – นิว โซนิว

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง น้องง่ายกับอ้ายคนเดียว – นิว โซนิว


INTRO | Am Em | F G | Am Em | F | G | ( 2 Times )

Am 
ถามตัวเองว่าสิ
Em 
รับได้ไหมหากมีใ
ครเขามาถา
มว่า
Am 
ให้เขาง่าย
Em 
ไปบ่หนาคงบ่
มีผู้ใดสิมาฮั
กจริง
 
ย่
านอ้าย
บ่เข้าใจผิด
Em 
ไหมที่ยอมให้
Am 
เธอทุกสิ่ง
 
ทั้ง
ที่ความจริง 
 
เราเพิ่ง
คบกัน

 
* อ
Am 
ยากสิบอกใ
Em 
ห้อ้ายได้ฮู้ว่าความจ
ริงมันเป็นเช่
นไร
 
ที่
Am 
ผ่านมาบ่เค
Em 
ยง่ายกับไผหากเป็น
อ้ายน้องยอ
มซุอย่าง

 
** ถึงน้องสิ
ง่าย 
 
น้องกะ
Em 
ง่ายกับอ้ายผู้เดียว
Am 
 
ไผสิว่าน้องเ
คียว 
 
น้องบ่เห
ลียวบ่เคยหั
วสา
 
ทั้งกายและ
Am 
ใจ 
 
ที่น้องมอบให้อาจบ่มีรา
Dm 
คา
 
แค่อยากบอกให้อ้ายฮู้
ว่า 
 
ผู้หญิงใจ
Em 
ง่ายฮักอ้ายค
นเดียว 
 
 

INSTRU | Am Em | F G | Am Em | F | G |

( *, **, ** )

 
แค่อยากบอกให้อ้ายว่าฮู้
ว่า… 
 
น้องง่ายกับอ้ายคนเดีย

เนื้อเพลง
ถามตัวเองว่าสิรับได้ไหมหากมีใครเขามาถามว่า
ให้เขาง่ายไปบ่หนาคงบ่มีผู้ใดสิมาฮักจริง
ย่านอ้ายบ่เข้าใจผิดไหมที่ยอมให้เธอทุกสิ่ง
ทั้งที่ความจริง เราเพิ่งคบกัน

* อยากสิบอกให้อ้ายได้ฮู้ว่าความจริงมันเป็นเช่นไร
ที่ผ่านมาบ่เคยง่ายกับไผหากเป็นอายน้องยอมซุอย่าง

** ถึงน้องสิง่าย น้องกะง่ายกับอ้ายผู้เดียว
ไผสิว่าน้องเคียว น้องบ่เหลียวบ่เคยหัวสา
ทั้งกายและใจ ที่น้องมอบให้อาจบ่มีราคา
แค่อยากบอกให้อ้ายฮู้ว่าผู้หญิงใจง่ายฮักอ้ายคนเดียว

ดนตรี

( *, **, ** )

แค่อยากบอกให้อ้ายว่าฮู้ว่า… น้องง่ายกับอ้ายคนเดียว
คอร์ดเพลง : น้องง่ายกับอ้ายผู้เดียว
ศิลปิน : นิว โซนิว
คำร้อง/ทำนอง : เตี๋ยว เด่นนภา
เรียบเรียง : เต่า คนป่า
ติดต่องานโชว์ :
08 0055 6696 ,(พี่ตุ๊ด นาฬิกา)
08 9843 4888 ( ประจักษ์ชัย ไหทองคำ)
นิว โซนิว - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา