หน้าแรก » อั๋น Feeble Heart » คอร์ดเพลง ขอเวลาลืม – อั๋น Feeble Heart Feat. Ouiai

คอร์ดเพลง ขอเวลาลืม – อั๋น Feeble Heart Feat. Ouiai


INTRO | C | G/B | Am7 | G | ( 2 Times )

 
เสียงใจยั
งคงวนเวียนเรียกเ
ธอซ้ำ 
 
 
จากวัน
Am7 
นั้นที่เธอ 
 
จากไ
Em7 
กล
 
ยังคิด
ถึง 
 
และ
Em7 
ยังห่วง
 
ห่วง
Dm7 
ใยแต่เธอเรื่อย
มา
 
จากวัน
นั้นที่เธอจากไ
G/B 
กล
 
จากคน
Am7 
รักก็กลายเป็น
Em7 
เลิกรา
 
ฝากแต่แ
ผล 
 
ให้
Em7 
ฉันต้องทนปวด
Dm7 
ใจ

 
* ก็ชี
Em7 
วิต 
 
ทั้ง
Am7 
ชีวิต
 
มีแต่
Em7 
เธอ 
 
อยู่เ
Am7 
รื่อยมา
 
จะเหนื่อยจะ
Dm7 
ร้อนลืมตาตื่น
มาก็มีแต่เ
ธอ

 
** แค่ขอเวลาสัก
พัก 
 
ให้ลืมความ
Em/B 
รักมันไม่
Am 
ง่าย
 
ก็คนทั้ง
คน 
 
ใจทั้ง
Em 
ใจ 
 
Dm 
มองมันลืม
ช้า
 
ตั้งครึ่งชี
วิตที่เราได้
Em/B 
ใช้ร่วมกัน
Am 
มา
 
ช่วงเว
ลาที่เคยให้
Em 
กัน 
 
ภาพ
ฝันที่ให้
ฉัน 
 
ฉันลืมไม่
ไหว

Em 
…ก็คนเคยรักผูก
Am 
พันกันมาต
ลอดเวลา
 
ทุกก
ารกระทำตอกย้ำ 
 
ว่า
ฉันเคยมีเธอ 
 
เสมอ

INSTRU | F | Em7 | Dm7 G | C |
INSTRU | F | Em7 Am7 | Dm7 F | G |

( *, **, ** )

Am 
โฮ..โ
ว…
 
ช่วงเว
ลาที่เคยให้
Em 
กัน
 
คำว่า
รักที่เธอให้
ฉัน 
 
ฉันลืมไม่ไหว

OUTRO | C | G | Am7 | G | ( 2 Times ) | C |

เนื้อเพลง
เสียงใจยังคงวนเวียนเรียกเธอซ้ำ ๆ
จากวันนั้นที่เธอ จากไกล
ยังคิดถึง และยังห่วง
ห่วงใยแต่เธอเรื่อยมา
จากวันนั้นที่เธอจากไกล
จากคนรักก็กลายเป็นเลิกรา
ฝากแต่แผล ให้ฉันต้องทนปวดใจ

* ก็ชีวิต ทั้งชีวิต มีแต่เธอ อยู่เรื่อยมา
จะเหนื่อยจะร้อนลืมตาตื่นมาก็มีแต่เธอ

** แค่ขอเวลาสักพัก ให้ลืมความรักมันไม่ง่าย
ก็คนทั้งคน ใจทั้งใจ สมองมันลืมช้า
ตั้งครึ่งชีวิตที่เราได้ใช้ร่วมกันมา
ช่วงเวลาที่เคยให้กัน ภาพฝันที่ให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว

( ดนตรี )

ก็คนเคยรักผูกพันกันมาตลอดเวลา
ทุกการกระทำตอกย้ำ ว่าฉันเคยมีเธอ เสมอ

( ดนตรี )

( *, **, ** )

โฮ..โว…
ช่วงเวลาที่เคยให้กัน
คำว่ารักที่เธอให้ฉัน ฉันลืมไม่ไหว
เพลง : ขอเวลาลืม
คำร้อง/ทำนอง : ธีรภัทร์ วทัญญุภาพ
เรียบเรียง : อดุลย์ เกตุสังเคราะห์ /ต้อม เฉลิมชัย
ติดต่องานแสดง 096 961 0467(ธีรภัทร์)
คอร์ดเพลง ขอเวลาลืม - อั๋น Feeble Heart Feat Ouiai
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :