หน้าแรก » ไม้เมือง » คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้ชื่นใจ – ไม้เมือง

คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้ชื่นใจ – ไม้เมือง

คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้ชื่นใจ
ศิลปิน ไม้เมือง

INTRO | F G | C Am | F | G |

 
ไม่ต้องเ
ก็บดอกไม้มาฝ
าก
 
ไม่ต้องลำบ
ากเก็บท
รายใส่ขว
ดโหล
 
ไม่ต้องเ
Dm 
ขียนคำวารัก 
 
บนก้อ
นหินก้อ
Am 
นโต
 
แค่โ
ทรมาคุยก็พอแล้
วเธอ

 
* อยากขอ
Dm 
บคุณ 
 
ที่ห่ว
งใย
 
อยู่ที่ไ
หนก็นึกถึง
G/B 
กัน..เ
Am 
สมอ
 
แต่
Dm 
ภูเขาทะเลดอกไม้
 
ไม่ใช่ข
องขอ
G/B 
งฉันแล
Am 
ะเธอ
 
เก็บมัน
ไว้ให้มันอยู่ของมัน

 
** เอาไว้ไปเที่ยวด้ว
ยกัน 
 
ดีกว่า
Am 
 
เอาไว้ไปดูด้วย
ตาวันไ
หนสักวัน
 
ดอ
Am 
กไม้ในป่า 
 
คงสว
Dm 
ยกว่าในแจกัน
 
เก็บไว้ให้
ฉันได้ชื่นใ
จด้วยคน

 
แค่เก็บภ
าพสวยสวย 
 
มาฝา
 
แค่เธอรับป
ากจะไปเ
ที่ยวกับฉั
 
แค่เท่า
Dm 
นี้ก็ชื่นใจ 
 
ที่เธอเ
ห็นคว
G/B 
ามสำ
Am 
คัญ
 
สิ่งเล็
กน้อยรอบตัวฉันและเธ

( *, ** )

INSTRU | F C | F G | C |
INSTRU | Dm | C G/B Am | F | G |

( *, ** )

 
เก็บเอ
าไว้ให้คนอื่น.
.. 
 
ได้ชื่นใจเหมือนเร

OUTRO | F G | C Am | F | G | C | C |

เนื้อเพลง
ไม่ต้องเก็บดอกไม้มาฝาก
ไม่ต้องลำบากเก็บทรายใส่ขวดโหล
ไม่ต้องเขียนคำว่ารัก บนก้อนหินก้อนโต
แค่โทรมาคุยก็พอแล้วเธอ

* อยากขอบคุณ ที่ห่วงใย
อยู่ที่ไหนก็นึกถึงกันเสมอ
แต่ภูเขาทะเลดอกไม้
ไม่ใช่ของของฉันและเธอ
เก็บมันไว้ให้มันอยู่ของมัน

** เอาไว้ไปเที่ยวด้วยกันดีกว่า
เอาไว้ไปดูด้วยตาวันไหนสักวัน
ดอกไม้ในป่า คงสวยกว่าในแจกัน
เก็บไว้ให้ฉันได้ชื่นใจด้วยคน

แค่เก็บภาพสวยสวย มาฝาก
แค่เธอรับปากจะไปเที่ยวกับฉัน
แค่เท่านี้ก็ชื่นใจที่เธอเห็นความสำคัญ
สิ่งเล็กน้อยรอบตัวฉันและเธอ

( *, ** )

(ดนตรี)

( *, ** )

เก็บเอาไว้ให้คนอื่น… ได้ชื่นใจเหมือนเรา
เพลง : เก็บไว้ให้ชื่นใจ
ศิลปิน : ไม้เมือง
คำร้อง/ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : พนา ณะวงค์วรรณ์
Digital Download : *1237016
คอร์ดเพลง เก็บไว้ให้ชื่นใจ - ไม้เมือง
 โฆษณา