คอร์ดเพลง จัณฑาล จันทรา บอย ศิริชัย Feat. แอน อรดี

  
Text   
คอร์ดเพลง จัณฑาล จันทรา ศิลปิน บอย ศิริชัย Feat. แอน อรดี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D Bm | D Bm | Em A | Bm |
INTRO | G | A Bm | Em A | D |

 
ญ.) เป็นอิหยัง
D 
น้อ
A 
  คนหล่อของ
Em 
น้อง
 
คืองอล
G 
่องง่อง
A 
  แท้น้อหน้า
Bm 
เพิ่น
 
ช.) เป็นแค่เ
D 
พียงคนที่ต้อ
Bm 
ยต่ำ
 
เป็นแค่กา
G 
ดำ 
 
ที่ใฝ่หงส์เหิน
 
เป็นแค่
Em 
หมาวัดที่มันเ
A 
สินไปเห่าเ
Bm 
ครื่องบิน

 
ญ.) เดิน
Em 
ดินกินข้าวคื
A 
อกัน
 
มันบ่
D 
มีชนชั้นดอก
Bm 
อ้าย
 
ช.) พ่อแม่เ
G 
จ้าเพิ่นกีดกันเอา
A 
ไว้
 
ว่าคนส่ำอ้
G 
ายมันบ่คู่ค
A 
วร

 
ช.) อ้ายมันจัณฑ
G 
าล
A 
  เจ้าคือจัน
Bm 
ทรา
 
ญ.) อย่ามาหา
G 
ว่า 
 
อยู่ใต้แผ่น
A 
ฟ้าก็คนเหมือ
F#m 
นกัน
 
ช.) แต่เจ้
D 
าอยู่สูง
 
ญ.) บ่มีแน
Bm 
วกั้น 
 
ขอเ
D 
พียงแค่เฮา
Em 
ฮักกัน
 
ช.) รัก
A 
มั่นแต่เอื้อม
D 
บ่ถึง 
 
..
A 

 
ช.) คู่
D 
แท้คือสิมีแต่อยู่ใน
Bm 
นิยาย
 
ญ.) แต่น้องพ
A 
ร้อมยอมตายคันบ่ได้เ
Em 
คียงคู่เจ้า
 
อด
D 
ทนได้ไหม 
 
อ้ายสู้ได้ไ
Bm 
หมเพื่อฮักเฮา
 
ช.) จาก
A 
นี้ขอแค่มี
Em 
เจ้า 
 
อ้ายพร้อ
D 
มสู้ตาย

INSTRU | G A | Bm | G A | F#m |
INSTRU | D | Bm D | Em A | D |

 
ญ.) เดิน
Em 
ดินกินข้าวคื
A 
อกัน
 
มันบ่
D 
มีชนชั้นดอก
Bm 
อ้าย
 
ช.) พ่อแม่เ
G 
จ้าเพิ่นกีดกันเอา
A 
ไว้
 
ว่าคนส่ำอ้
G 
ายมันบ่คู่ค
A 
วร

 
ช.) อ้ายมันจัณฑ
G 
าล
A 
  เจ้าคือจัน
Bm 
ทรา
 
ญ.) อย่ามาหา
G 
ว่า 
 
อยู่ใต้แผ่น
A 
ฟ้าก็คนเหมือ
F#m 
นกัน
 
ช.) แต่เจ้
D 
าอยู่สูง
 
ญ.) บ่มีแน
Bm 
วกั้น 
 
ขอเ
D 
พียงแค่เฮา
Em 
ฮักกัน
 
ช.) รัก
A 
มั่นแต่เอื้อม
D 
บ่ถึง 
 
..
A 

 
ช.) คู่
D 
แท้คือสิมีแต่อยู่ใน
Bm 
นิยาย
 
ญ.) แต่น้องพ
A 
ร้อมยอมตายคันบ่ได้เ
Em 
คียงคู่เจ้า
 
อด
D 
ทนได้ไหม 
 
อ้ายสู้ได้ไ
Bm 
หมเพื่อฮักเฮา
 
ช.) จาก
A 
นี้ขอแค่มี
Em 
เจ้า 
 
อ้ายพร้อ
D 
มสู้ตาย 
 
 
Bm 
 
Em 
 
Bm 

 
พร้อมกัน) นับจาก
Em 
นี้ไปสองเฮา
 
สิ
A 
สู้ไป 
 
ด้ว
D 
ยกัน 
 
 
Em 
 
A 
 
D 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง จัณฑาล จันทรา


ญ.) เป็นอิหยังน้อ คนหล่อของน้อง
คืองอล่องง่อง แท้น้อหน้าเพิ่น
ช.) เป็นแค่เพียงคนที่ต้อยต่ำ
เป็นแค่กาดำ ที่ใฝ่หงส์เหิน
เป็นแค่หมาวัดที่มันเสินไปเห่าเครื่องบิน

ญ.) เดินดินกินข้าวคือกัน
มันบ่มีชนชั้นดอกอ้าย
ช.) พ่อแม่เจ้าเพิ่นกีดกันเอาไว้
ว่าคนส่ำอ้ายมันบ่คู่ควร

ช.) อ้ายมันจัณฑาล เจ้าคือจันทรา
ญ.) อย่ามาหาว่า อยู่ใต้แผ่นฟ้าก็คนเหมือนกัน
ช.) แต่เจ้าอยู่สูง
ญ.) บ่มีแนวกั้น ขอเพียงแค่เฮาฮักกัน
ช.) รักมั่นแต่เอื้อมบ่ถึง

ช.) คู่แท้คือสิมีแต่อยู่ในนิยาย
ญ.) แต่น้องพร้อมยอมตายคันบ่ได้เคียงคู่เจ้า
อดทนได้ไหม อ้ายสู้ได้ไหมเพื่อฮักเฮา
ช.) จากนี้ขอแค่มีเจ้า อ้ายพร้อมสู้ตาย

( ดนตรี )

ญ.) เดินดินกินข้าวคือกัน
มันบ่มีชนชั้นดอกอ้าย
ช.) พ่อแม่เจ้าเพิ่นกีดกันเอาไว้
ว่าคนส่ำอ้ายมันบ่คู่ควร

ช.) อ้ายมันจัณฑาล เจ้าคือจันทรา
ญ.) อย่ามาหาว่า อยู่ใต้แผ่นฟ้าก็คนเหมือนกัน
ช.) แต่เจ้าอยู่สูง
ญ.) บ่มีแนวกั้น ขอเพียงแค่เฮาฮักกัน
ช.) รักมั่นแต่เอื้อมบ่ถึง

ช.) คู่แท้คือสิมีแต่อยู่ในนิยาย
ญ.) แต่น้องพร้อมยอมตายคันบ่ได้เคียงคู่เจ้า
อดทนได้ไหม อ้ายสู้ได้ไหมเพื่อฮักเฮา
ช.) จากนี้ขอแค่มีเจ้า อ้ายพร้อมสู้ตาย

พร้อมกัน) นับจากนี้ไปสองเฮา สิสู้ไป ด้วยกัน

มิวสิควิดีโอ จัณฑาล จันทรา บอย ศิริชัย Feat. แอน อรดี

เพลง : จัณฑาล จันทรา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : โอ๋ คมวิชญ์
เรียบเรียง : สวัสดิ์ สารคาม
ติดต่องานศิลปิน : 081-7111059, 086-8333393
คอร์ดเพลง จัณฑาล จันทรา บอย ศิริชัย Feat. แอน อรดี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend