คอร์ดเพลง เด็กเปรต วงกางเกง

  
Text   


INTRO | Bb | F | Gm | Dm |
INTRO | Bb | F | Gm C | F |

 
ในโรงเรียนของ
F 
ผมมีทั้งนักปราชญ์ 
 
มีทั้งเสือ
 
มีทั้งม้า ทั้ง
Dm 
เนื้อ 
 
มีทั้งเ
C 
สือ 
 
และค
F 
วาย
 
จบไปได้
Dm 
ดีมีงานดีดี 
 
ทํามีมากม
F 
าย
 
อาจารย์ท่าน
Dm 
สอน
 
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์ส
F 
บาย
 
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือน
Gm 
ควาย
 
ไม่เคยสนใ
C 
จที่อาจารย์สอ
F 
นเลย 
 
 
C 

 
มีอยู่บาง
Gm 
คนเรียนอยู่เจ็ดปี 
 
แล้วยังไ
Dm 
ม่จบ
 
แต่ก็ยังไม่ห
Bb 
ลบ 
 
ไม่รู้จะ
C 
อยู่เกะกะทำ
F 
ไม
 
กลับตัวเสีย
Bb 
ทีเป็นคน
C 
ดีก่อนที่จะ
Dm 
สาย
 
กลับตัววั
Bb 
นนี้ 
 
ท่านอาจ
C 
ารย์ยังคงให้อ
F 
ภัย
 
เพราะคงไม่มีอาจารย์คน
Gm 
ไหน
 
ที่อยากขังค
C 
วายไว้ในโร
F 
งเรียน 
 
 
C 

 
ในโรงเรียนของ
F 
ผมมีทั้งนักปราชญ์ 
 
มีทั้งเสือ
 
มีทั้งม้า ทั้ง
Dm 
เนื้อ 
 
มีทั้งเ
C 
สือ 
 
และค
F 
วาย
 
จบไปได้
Dm 
ดีมีงานดีดี 
 
ทํามีมากม
F 
าย
 
อาจารย์ท่าน
Dm 
สอน
 
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์ส
F 
บาย
 
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือน
Gm 
ควาย
 
ไม่เคยสนใ
C 
จที่อาจารย์สอ
F 
นเลย

Dm 
ควายอยู่ที่ไหนมันก็ควาย
 
กลับตัวเสียทีก่อนที่จะหนักหนา
 
 
อย่าให้พ่อแม่ต้องอายคน  
 
 
กลับตัวเสียทีตะไอ้คุณค
C 
วาย

INSTRU | F | F | Dm C | F |
INSTRU | Dm | F | Dm | F | Gm C | F |

 
แอบรัก
Gm 
น้องสาว 
 
คนดีแต่ไม่ก
Dm 
ล้าบอก
 
กลัวว่าบอ
Bb 
กไป 
 
เธอจะ
C 
ด่าไอ้ไม่เจีย
F 
มใจ
 
ก็ต้องเก็บ
Bb 
งํา 
 
ความรู้
C 
สึกนี้เอ
Dm 
าไว้
 
ก็ต้องเก็บ
Bb 
งำ 
 
ความรู้
C 
สึกนี้เอา
F 
ไว้
 
เผื่อมีวันหนึ่งวั
Gm 
นใด 
 
ค่อยเฉลย
C 
ใจให้เธอ
F 
ฟัง 
 
 
C 

 
ในโรงเรียนของ
F 
ผมมีทั้งนักปราชญ์ 
 
มีทั้งเสือ
 
มีทั้งม้า ทั้ง
Dm 
เนื้อ 
 
มีทั้งเ
C 
สือ 
 
และค
F 
วาย
 
จบไปได้
Dm 
ดีมีงานดีดี 
 
ทํามีมากม
F 
าย
 
อาจารย์ท่าน
Dm 
สอน
 
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์ส
F 
บาย
 
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือน
Gm 
ควาย
 
ไม่เคยสนใ
C 
จที่อาจารย์สอ
F 
นเลย

 
มีอยู่บา
Gm 
งคน 
 
พ่อแม่ส่งไปเรียนถึงบาง
Dm 
กอก
 
แต่ว่าเป็นค
Bb 
วาย 
 
อยู่ที่ไ
C 
หนมันก็ค
F 
วาย
 
กลับตัวเ
Bb 
สียทีเป็นคน
C 
ดีก่อนที่จะ
Dm 
สาย
 
กลับตัววัน
Bb 
นี้ท่านอาจ
C 
ารย์ยังคงให้อ
F 
ภัย
 
เพราะคงไม่มีอาจารย์ค
Gm 
นไหน
 
ที่อยากขังค
C 
วายไว้ในโร
F 
งเรียน 
 
 
C 

Bb 
ควาย ควาย ควาย ควาย  
F 
ควาย
 
ควาย  
Gm 
ควาย ควาย  
Dm 
ควาย
Bb 
ควาย ควาย ควาย ควาย  
F 
ควาย
 
ควาย  
Gm 
ควาย 
 
 
C 
ควาย 
 
 
F 
ควาย  
C 
 
ควาย ค
F 
วาย


ในโรงเรียนของผมมีทั้งนักปราชญ์ มีทั้งเสือ
มีทั้งม้า ทั้งเนื้อ มีทั้งเสือ และควาย
จบไปได้ดีมีงานดีดี ทํามีมากมาย
อาจารย์ท่านสอน
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์สบาย
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือนควาย
ไม่เคยสนใจที่อาจารย์สอนเลย

มีอยู่บางคนเรียนอยู่เจ็ดปี แล้วยังไม่จบ
แต่ก็ยังไม่หลบ ไม่รู้จะอยู่เกะกะทำไม
กลับตัวเสียทีเป็นคนดีก่อนที่จะสาย
กลับตัววันนี้ ท่านอาจารย์ยังคงให้อภัย
เพราะคงไม่มีอาจารย์คนไหน
ที่อยากขังควายไว้ในโรงเรียน

ในโรงเรียนของผมมีทั้งนักปราชญ์ มีทั้งเสือ
มีทั้งม้า ทั้งเนื้อ มีทั้งเสือ และควาย
จบไปได้ดีมีงานดีดี ทํามีมากมาย
อาจารย์ท่านสอน
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์สบาย
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือนควาย
ไม่เคยสนใจที่อาจารย์สอนเลย

ควายอยู่ที่ไหนมันก็ควาย
กลับตัวเสียทีก่อนที่จะหนักหนา
อย่าให้พ่อแม่ต้องอายคน
กลับตัวเสียทีตะไอ้คุณควาย

( ดนตรี )

แอบรักน้องสาว คนดีแต่ไม่กล้าบอก
กลัวว่าบอกไป เธอจะด่าไอ้ไม่เจียมใจ
ก็ต้องเก็บงํา ความรู้สึกนี้เอาไว้
ก็ต้องเก็บงำ ความรู้สึกนี้เอาไว้
เผื่อมีวันหนึ่งวันใด ค่อยเฉลยใจให้เธอฟัง

ในโรงเรียนของผมมีทั้งนักปราชญ์ มีทั้งเสือ
มีทั้งม้า ทั้งเนื้อ มีทั้งเสือ และควาย
จบไปได้ดีมีงานดีดี ทํามีมากมาย
อาจารย์ท่านสอน
ท่านเคี่ยวท่านเข็ญอยากให้ลูกศิษย์สบาย
แต่ลูกศิษย์ก็โง่เหมือนควาย
ไม่เคยสนใจที่อาจารย์สอนเลย

มีอยู่บางคน พ่อแม่ส่งไปเรียนถึงบางกอก
แต่ว่าเป็นควาย อยู่ที่ไหนมันก็ควาย
กลับตัวเสียทีเป็นคนดีก่อนที่จะสาย
กลับตัววันนี้ท่านอาจารย์ยังคงให้อภัย
เพราะคงไม่มีอาจารย์คนไหน
ที่อยากขังควายไว้ในโรงเรียน

ควาย ควาย ควาย ควาย ควาย
ควาย ควาย ควาย ควาย
ควาย ควาย ควาย ควาย ควาย
ควาย ควาย ควาย ควาย
ควาย ควาย

มิวสิควิดีโอ เด็กเปรต วงกางเกง

เพลง : เด็กเปรต (คอร์ด)
ศิลปิน : วงกางเกง
เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร
เรียบเรียง : ต้น L.กฮ.
ติดต่องานศิลปิน : 092-2566543,086-9443763

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend