คอร์ดเพลง บักปึก มอส กาฬสินธุ์

  
Text   


INTRO | Eb | Cm | Ab | Bb | ( 2 Times )

 
เจ็บแล้วบ่
Eb 
จื่อ 
 
ซุมบ่ได้หนัง
Bb 
สือ
 
กะจั่งแม่นมึงชั่ว
Cm 
หลาย
 
ฮู้ทั้
Bb 
งฮู้ 
 
อยู่ว่าเขาหลาย
Ab 
ใจ
 
แต่ว่ากะยัง
Bb 
ไป 
 
ทุ่มเทใจให้เ
Eb 
ขา
 
เขาบ่ฮักมึง
Ab 
ดอก 
 
จำใส่สมอ
Bb 
งแน่
 
วิชา
Gm 
ฮักครูบ่ได้สอนดอก
Cm 
พอเม็ด
 
กะมี
Ab 
แต่วิชาจื่อวิชาเจ็บ 
 
ที่มึงสอบได้เกร
Bb 
ดสี่
 
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.
Eb 
..  สิไหล.. 
 
 
Bb 

 
ปึกคักปึก
Eb 
แน่ 
 
เขาบ่ฮักบ่แ
Bb 
คร์กะยังเบิ่ง
Cm 
บ่ออก
 
เขาบ่ได้
Bb 
ฮัก 
 
แต่เขาบ่กล้
Ab 
าบอก
 
เขาแค่ห
Bb 
ยอกให้มึงดิ้นตาย
 
ปึกคักปึก
Eb 
แน่ 
 
มึงกะยังว่า
Gm 
เขานั้นฮักมึง
Cm 
หลาย
 
มึงบ่ได้
Bb 
ผิด 
 
แล้วเขากะบ่ได้เบิ
Ab 
ดใจ
 
เพราะเขาบ่
Bb 
คิดสิฮักสิมัก 
 
มึงจักหน่อย

 
เก่งคักเก่ง
Eb 
แนวิชาเจ็บวิชาจื่อ
 
วิชาอกหักแล้ว
Cm 
ทำใจ 
 
วิชา
Bb 
ฮักมึงสู้เขาบ่
Ab 
ได้
 
ปึกห
Bb 
ลาย 
 
บ่ม่มเอาไก่แล
Eb 
กออก 
 
 
Bb 

 
บทเ
Ab 
รียนที่มึงควรจื่อคือวิช
Gm 
าเจ็บ
 
บักหน้า
Ab 
โง่สมองขี้เล็บเจ็บแล้ว
Bb 
บ่จำ

 
เจ็บแล้วบ่
Eb 
จื่อ 
 
ซุมบ่ได้หนัง
Bb 
สือ
 
กะจั่งแม่นมึงชั่ว
Cm 
หลาย
 
ฮู้ทั้
Bb 
งฮู้ 
 
อยู่ว่าเขาหลาย
Ab 
ใจ
 
แต่ว่ากะยัง
Bb 
ไป 
 
ทุ่มเทใจให้เ
Eb 
ขา
 
เขาบ่ฮักมึง
Ab 
ดอก 
 
จำใส่สมอ
Bb 
งแน่
 
วิชา
Gm 
ฮักครูบ่ได้สอนดอก
Cm 
พอเม็ด
 
กะมี
Ab 
แต่วิชาจื่อวิชาเจ็บ 
 
ที่มึงสอบได้เกร
Bb 
ดสี่
 
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.
Eb 
..  สิไหล.. 
 
 
Bb 

INSTRU | Ab | Gm | Ab | Bb |

 
ปึกคักปึก
Eb 
แน่ 
 
เขาบ่ฮักบ่แ
Bb 
คร์กะยังเบิ่ง
Cm 
บ่ออก
 
เขาบ่ได้
Bb 
ฮัก 
 
แต่เขาบ่กล้
Ab 
าบอก
 
เขาแค่ห
Bb 
ยอกให้มึงดิ้นตาย
 
ปึกคักปึก
Eb 
แน่ 
 
มึงกะยังว่า
Gm 
เขานั้นฮักมึง
Cm 
หลาย
 
มึงบ่ได้
Bb 
ผิด 
 
แล้วเขากะบ่ได้เบิ
Ab 
ดใจ
 
เพราะเขาบ่
Bb 
คิดสิฮักสิมัก 
 
มึงจักหน่อย

 
เก่งคักเก่ง
Eb 
แนวิชาเจ็บวิชาจื่อ
 
วิชาอกหักแล้ว
Cm 
ทำใจ 
 
วิชา
Bb 
ฮักมึงสู้เขาบ่
Ab 
ได้
 
ปึกห
Bb 
ลาย 
 
บ่ม่มเอาไก่แล
Eb 
กออก

 
เจ็บแล้วบ่
Eb 
จื่อ 
 
ซุมบ่ได้หนัง
Bb 
สือ
 
กะจั่งแม่นมึงชั่ว
Cm 
หลาย
 
ฮู้ทั้
Bb 
งฮู้ 
 
อยู่ว่าเขาหลาย
Ab 
ใจ
 
แต่ว่ากะยัง
Bb 
ไป 
 
ทุ่มเทใจให้เ
Eb 
ขา
 
เขาบ่ฮักมึง
Ab 
ดอก 
 
จำใส่สมอ
Bb 
งแน่
 
วิชา
Gm 
ฮักครูบ่ได้สอนดอก
Cm 
พอเม็ด
 
กะมี
Ab 
แต่วิชาจื่อวิชาเจ็บ 
 
ที่มึงสอบได้เกร
Bb 
ดสี่
 
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.
Eb 
..  สิไหล..

 
วิชาเ
Ab 
จ็บที่มึงสอบได้เกร
Bb 
ดสี่..
 
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.. สิไ
Eb 
หล..


เจ็บแล้วบ่จื่อ ซุมบ่ได้หนังสือ
กะจั่งแม่นมึงชั่วหลาย
ฮู้ทั้งฮู้ อยู่ว่าเขาหลายใจ
แต่ว่ากะยังไป ทุ่มเทใจให้เขา
เขาบ่ฮักมึงดอก จำใส่สมองแน่
วิชาฮักครูบ่ได้สอนดอกพอเม็ด
กะมีแต่วิชาจื่อวิชาเจ็บ ที่มึงสอบได้เกรดสี่
เจ็บอีหลีจนน้ำตา สิไหล

ปึกคักปึกแน่ เขาบ่ฮักบ่แคร์กะยังเบิ่งบ่ออก
เขาบ่ได้ฮัก แต่เขาบ่กล้าบอก
เขาแค่หยอกให้มึงดิ้นตาย
ปึกคักปึกแน่ มึงกะยังว่าเขานั้นฮักมึงหลาย
มึงบ่ได้ผิด แล้วเขากะบ่ได้เบิดใจ
เพราะเขาบ่คิดสิฮักสิมัก มึงจักหน่อย

เก่งคักเก่งแนวิชาเจ็บวิชาจื่อ
วิชาอกหักแล้วทำใจ วิชาฮักมึงสู้เขาบ่ได้
ปึกหลาย บ่ม่มเอาไก่แลกออก

บทเรียนที่มึงควรจื่อคือวิชาเจ็บ
บักหน้าโง่สมองขี้เล็บเจ็บแล้วบ่จำ

เจ็บแล้วบ่จื่อ ซุมบ่ได้หนังสือ
กะจั่งแม่นมึงชั่วหลาย
ฮู้ทั้งฮู้ อยู่ว่าเขาหลายใจ
แต่ว่ากะยังไป ทุ่มเทใจให้เขา
เขาบ่ฮักมึงดอก จำใส่สมองแน่
วิชาฮักครูบ่ได้สอนดอกพอเม็ด
กะมีแต่วิชาจื่อ วิชาเจ็บ ที่มึงสอบได้เกรดสี่
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.. สิไหล..

ดนตรี

ปึกคักปึกแน่ เขาบ่ฮักบ่แคร์กะยังเบิ่งบ่ออก
เขาบ่ได้ฮัก แต่เขาบ่กล้าบอก
เขาแค่หยอกให้มึงดิ้นตาย
ปึกคักปึกแน่ มึงกะยังว่าเขานั้นฮักมึงหลาย
มึงบ่ได้ผิด แล้วเขากะบ่ได้เบิดใจ
เพราะเขาบ่คิดสิฮักสิมัก มึงจักหน่อย

เก่งคักเก่งแนวิชาเจ็บวิชาจื่อ
วิชาอกหักแล้วทำใจ วิชาฮักมึงสู้เขาบ่ได้
ปึกหลาย บ่ม่มเอาไก่แลกออก

เจ็บแล้วบ่จื่อ ซุมบ่ได้หนังสือ
กะจั่งแม่นมึงชั่วหลาย
ฮู้ทั้งฮู้ อยู่ว่าเขาหลายใจ
แต่ว่ากะยังไป ทุ่มเทใจให้เขา
เขาบ่ฮักมึงดอก จำใส่สมองแน่
วิชาฮักครูบ่ได้สอนดอกพอเม็ด
กะมีแต่วิชาจื่อ วิชาเจ็บ ที่มึงสอบได้เกรดสี่
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.. สิไหล..

วิชาเจ็บที่มึงสอบได้เกรดสี่..
เจ็บอีหลีจนน้ำตา.. สิไหล..

มิวสิควิดีโอ บักปึก มอส กาฬสินธุ์

เพลง : บักปึก (คอร์ด)
ศิลปิน : มอส กาฬสินธุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศ ภิญโญ
เรียบเรียง : PK Studio (อ.ภาคิน)
ติดต่องานศิลปิน :

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend