หน้าแรก » มอส กาฬสินธุ์ » คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย – มอส กาฬสินธุ์

คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย – มอส กาฬสินธุ์

คอร์ด เนื้อเพลง วาระสุดท้าย มอส กาฬสินธุ์

คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย มอส กาฬสินธุ์

เพลง :

ศิลปิน : มอส กาฬสินธุ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : นุ ศรัญญู

คอร์ดทั้งหมด : D,F#m,Bm,G,A,Em


INTRO | D | F#m | Bm | G |
INTRO | D | F#m | Bm | G A | D A |

 
ชี
วิตกะมีส่ำนี้
 
จักมื่อไ
ด๋เนาะเฮาสิตายจากกัน
 
โตฮู้
บ่ว่าชีวิตมันสั้น
 
อยากให้
หันมาลองใส่ใจ

 
ที่เฮาบ
อกฮักโตสุมื่อ
 
ที่เฮาเ
ว้าว่าคิดฮอดหลาย
 
ซื้อข
องที่โตอยากได้
 
ที่อยากบ
อกกะย้อนว่าฮัก

 
แต่ที่เฮา
Bm 
ถามว่าโตฮักเฮาบ่
 
ที่เฮา
F#m 
ส่อว่าโตคึดจั่งได๋
 
แค่อยากได้
ยินอยากฟังอยากกอดไว้
 
ตอน
ที่ยังมีเวลา

 
หากแม่น
Bm 
ว่ามื้อหนึ่งเฮาตาย
 
ถ้าบ่มี
F#m 
เฮายุตรงนี้ล่ะ
 
โตสิเสี
ยใจแนบ่ว่า
 
ที่บ่ได้เฮ็
ดในสิ่งที่เฮาเคยขอ

 
อย่าบอกคิดฮอดตอนที่เฮาต
าย
 
คำว่าคิดฮอด
A/C# 
หลายหูเฮาบ่ไ
Bm 
ด้ยิน
 
อย่าเอียงแ
ก้มให้หอมเฮา
บ่ได้กลิ่น
 
อย่ากอดเ
ฮาเพราะเฮาบ่ฮู้สึก

 
อย่าบอกว่า
ฮัก
 
ย้อนเฮา
A/C# 
บ่ฮู้สิบอกคืนจั่
Bm 
งได๋
 
อย่าให้ข
องที่เฮาเคยอยา
กได้
 
ย้อนคน
Em 
ตายมันบ่ได้
F#m 
ใช้
 
ถ้าเฮา
ฟื้นคืนมาบ่ไ
ด้
 
โตสิเสียใจ โตสิไห้นำเข
าบ่ 
 
 

Bm 
  ถ้ามื้อหนึ่งเฮาบ่หา
F#m 
ยใจ 
 
บ่อยู่ตรงนี้
  อยากสิฮู้ว่าโตสิฮู้
สึก 
 
จั่งไ
ด๋
Bm 
  ถ้าบ่มีเฮามาคอยบอก
F#m 
เธอว่าฮักเธอหลาย
 
  โตสิเสี
ยใจ โตสิไห้ นำเฮ
า..บ่..

INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em G | A |

 
แต่ที่เฮา
Bm 
ถามว่าโตฮักเฮาบ่
 
ที่เฮา
F#m 
ส่อว่าโตคึดจั่งได๋
 
แค่อยากได้
ยินอยากฟังอยากกอดไว้
 
ตอน
ที่ยังมีเวลา
 
หากแม่น
Bm 
ว่ามื้อหนึ่งเฮาตาย
 
ถ้าบ่มี
F#m 
เฮายุตรงนี้ล่ะ
 
โตสิเสี
ยใจแนบ่ว่า
 
ที่บ่ได้เฮ็
ดในสิ่งที่เฮาเคยขอ

 
อย่าบอกคิดฮอดตอนที่เฮาต
าย
 
คำว่าคิดฮอด
A/C# 
หลายหูเฮาบ่ไ
Bm 
ด้ยิน
 
อย่าเอียงแ
ก้มให้หอมเฮา
บ่ได้กลิ่น
 
อย่ากอดเ
ฮาเพราะเฮาบ่ฮู้สึก

 
อย่าบอกว่า
ฮัก
 
ย้อนเฮา
A/C# 
บ่ฮู้สิบอกคืนจั่
Bm 
งได๋
 
อย่าให้ข
องที่เฮาเคยอยา
กได้
 
ย้อนคน
Em 
ตายมันบ่ได้
F#m 
ใช้
 
ถ้าเฮา
ฟื้นคืนมาบ่ไ
ด้..

 
อย่าบอกคิดฮอดตอนที่เฮาต
าย
 
คำว่าคิดฮอด
A/C# 
หลายหูเฮาบ่ไ
Bm 
ด้ยิน
 
อย่าเอียงแ
ก้มให้หอมเฮา
บ่ได้กลิ่น
 
อย่ากอดเ
ฮาเพราะเฮาบ่ฮู้สึก

 
อย่าบอกว่า
ฮัก
 
ย้อนเฮา
A/C# 
บ่ฮู้สิบอกคืนจั่
Bm 
งได๋
 
อย่าให้ข
องที่เฮาเคยอยา
กได้
 
ย้อนคน
Em 
ตายมันบ่ได้
F#m 
ใช้
 
ถ้าเฮา
ฟื้นคืนมาบ่ไ
ด้
 
โตสิเสียใจ โตไห้นำเข
าบ่..

OUTRO | D | F#m | Bm | G A | D | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง วาระสุดท้าย


ชีวิตกะมีส่ำนี้
จักมื่อได๋เนาะเฮาสิตายจากกัน
โตฮู้บ่ว่าชีวิตมันสั้น
อยากให้หันมาลองใส่ใจ

ที่เฮาบอกฮักโตสุมื่อ
ที่เฮาเว้าว่าคิดฮอดหลาย
ซื้อของที่โตอยากได้
ที่อยากบอกกะย้อนว่าฮัก

แต่ที่เฮาถามว่าโตฮักเฮาบ่
ที่เฮาส่อว่าโตคึดจั่งได๋
แค่อยากได้ยินอยากฟังอยากกอดไว้
ตอนที่ยังมีเวลา

หากแม่นว่ามื้อหนึ่งเฮาตาย
ถ้าบ่มีเฮายุตรงนี้ล่ะ
โตสิเสียใจแนบ่ว่า
ที่บ่ได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮาเคยขอ

อย่าบอกคิดฮอดตอนที่เฮาตาย
คำว่าคิดฮอดหลายหูเฮาบ่ได้ยิน
อย่าเอียงแก้มให้หอมเฮาบ่ได้กลิ่น
อย่ากอดเฮาเพราะเฮาบ่ฮู้สึก

อย่าบอกว่าฮัก
ย้อนเฮาบ่ฮู้สิบอกคืนจั่งได๋
อย่าให้ของที่เฮาเคยอยากได้
ย้อนคนตายมันบ่ได้ใช้
ถ้าเฮาฟื้นคืนมาบ่ได้
โตสิเสียใจ โตสิไห้นำเขาบ่

ถ้ามื้อหนึ่งเฮาบ่หายใจ บ่อยู่ตรงนี้
อยากสิฮู้ว่าโตสิฮู้สึก จั่งได๋
ถ้าบ่มีเฮามาคอยบอกเธอว่าฮักเธอหลาย
โตสิเสียใจ โตสิไห้ นำเฮา..บ่..

( ดนตรี )

แต่ที่เฮาถามว่าโตฮักเฮาบ่
ที่เฮาส่อว่าโตคึดจั่งได๋
แค่อยากได้ยินอยากฟังอยากกอดไว้
ตอนที่ยังมีเวลา
หากแม่นว่ามื้อหนึ่งเฮาตาย
ถ้าบ่มีเฮายุตรงนี้ล่ะ
โตสิเสียใจแนบ่ว่า
ที่บ่ได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮาเคยขอ

อย่าบอกคิดฮอดตอนที่เฮาตาย
คำว่าคิดฮอดหลายหูเฮาบ่ได้ยิน
อย่าเอียงแก้มให้หอมเฮาบ่ได้กลิ่น
อย่ากอดเฮาเพราะเฮาบ่ฮู้สึก

อย่าบอกว่าฮัก
ย้อนเฮาบ่ฮู้สิบอกคืนจั่งได๋
อย่าให้ของที่เฮาเคยอยากได้
ย้อนคนตายมันบ่ได้ใช้
ถ้าเฮาฟื้นคืนมาบ่ได้..

อย่าบอกคิดฮอดตอนที่เฮาตาย
คำว่าคิดฮอดหลายหูเฮาบ่ได้ยิน
อย่าเอียงแก้มให้หอมเฮาบ่ได้กลิ่น
อย่ากอดเฮาเพราะเฮาบ่ฮู้สึก

อย่าบอกว่าฮัก
ย้อนเฮาบ่ฮู้สิบอกคืนจั่งได๋
อย่าให้ของที่เฮาเคยอยากได้
ย้อนคนตายมันบ่ได้ใช้
ถ้าเฮาฟื้นคืนมาบ่ได้
โตสิเสียใจ โตไห้นำเขาบ่..

มิวสิควิดีโอ วาระสุดท้าย มอส กาฬสินธุ์

เพลง วาระสุดท้าย
ศิลปิน : มอส กาฬสินธุ์
เรียบเรียง : DL studio อ.ภาคิณ อามาตมนตรี
ติดต่องาน : 091-027-0655

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา