หน้าแรก » ออย แสงศิลป์ » คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย (Ost.อีสาน) – ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย (Ost.อีสาน) – ออย แสงศิลป์

คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย
ออย แสงศิลป์
เพลงประกอบภาพยนตร์

คีย์คอร์ดเพลง วาระสุดท้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
คือสิสุ
ดคักแล้
Am 
วน้อจึงว่าอยา
Dm 
กไป
 
เห
ตุผลของคนเบิ
Bb 
ดใจ
 
อ้า
งหยังกะคือซุอ
ย่าง
 
แต่น้อง
Am 
ฮู้บ่ความรู้สึกของคน
Dm 
ที่ฟัง
 
มันแ
บะคือถืกย
Bb 
าสั่ง
 
หาทางไปต่อบ่เ
ป็น

 
ประเ
ด็นคืออ้ายยั
Am 
งฮักอยากกอดเจ้
Dm 
าไว้
 
แต่ต่
อรองอิหยัง
Bb 
บ่ได้
 
ยืนน้ำตาไหลใ
จชา
 
วาระสุ
Am 
ดท้ายที่บ่อยากเจอกระเด็นเข้
Dm 
ามา
 
คื
นใจให้กันโล
Bb 
ดสา
 
น้อ
งว่าเอาไปกัน
บ่ได้

เนื้อเพลง วาระสุดท้าย
คือสิสุดคักแล้วน้อจึงว่าอยากไป
เหตุผลของคนเบิดใจ
อ้างหยังกะคือซุอย่าง
แต่น้องฮู้บ่ความรู้สึกของคนที่ฟัง
มันแบะคือถืกยาสั่ง
หาทางไปต่อบ่เป็น

ประเด็นคืออ้ายยังฮักอยากกอดเจ้าไว้
แต่ต่อรองอิหยังบ่ได้
ยืนน้ำตาไหลใจชา
วาระสุดท้ายที่บ่อยากเจอกระเด็นเข้ามา
คืนใจให้กันโลดสา
น้องว่าเอาไปกันบ่ได้

คือสิสุดคักแล้วน้อจึงว่าอยากไป
เหตุผลของคนเบิดใจ
อ้างหยังกะคือซุอย่าง
แต่น้องฮู้บ่ความรู้สึกของคนที่ฟัง
มันแบะคือถืกยาสั่ง
หาทางไปต่อบ่เป็น
เพลง วาระสุดท้าย (Ost.อีสาน)
ศิลปิน ออย แสงศิลป์
คำร้อง/ทำนอง ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง เธค คอนสาร
ออย แสงศิลป์
 โฆษณา