คอร์ดเพลง แม่ดอกกัญชา เค ดอนหลา

  
Text   


INTRO | C F | C | C | G |
INTRO | C F | Am G | C G |

 
โอ้แม่ดอกกัญ
C 
ชา 
 
แก้ว
F 
ตารักเจ้ามาเนิ่นน
C 
าน
 
มองเห็นรอยยิ้มห
C 
วาน 
 
ของเจ้าเย้ายวนใน
G 
ตา
 
สร้างวิมานใน
C 
ฝัน 
 
ดั่งตัว
F 
ฉันนั้นเป็นรา
C 
ชา
 
มีลูกน้องขุนอินขุน
Am 
ธา
 
มีพระชา
G 
ยาเป็นนางฟ้าคู่ก
C 
าย

 
หลงในกลิ่นค
G 
วันรักแต่ความเ
C 
มา
 
ไม่มีเ
F 
จ้าคงเหงาใจต
C 
าย
 
รักนี้ไม่มีเสื่อม
Am 
คลาย
 
แม้นบางครั้งตาล
G 
ายเห็นว่าควายเ
C 
ป็นคน

 
รักที่จริงใ
G 
จไม่คิดหลอกล
C 
วง
 
แม่พุ่มพ
F 
วงยอดดวงก
C 
มล
 
ถึงแม้พี่จะยา
Am 
กจน
 
แต่พี่เ
G 
ป็นคนรักใครรักจ
C 
ริง 
 
 
G 

 
โอ้แม่ดอกกัญ
C 
ชา 
 
พี่สัญ
F 
ญาจะไม่ทอด
C 
ทิ้ง
 
เชื่อพี่เถอะยอดห
C 
ญิง 
 
รักจริงไม่ใช่แกล้ง
G 
ชม
 
เจ้าอย่าไปรักใ
C 
คร 
 
ให้หัวใ
F 
จของพี่ตอ
C 
มตรม
 
รักแท้นะแม่
Am 
ตาคม 
 
พี่หวังเชย
G 
ชมแม่ช่อกัญ
C 
ชา

INSTRU | C F | C | C | G |
INSTRU | C F | C | Am G | C |

 
หลงในกลิ่นค
G 
วันรักแต่ความเ
C 
มา
 
ไม่มีเ
F 
จ้าคงเหงาใจต
C 
าย
 
รักนี้ไม่มีเสื่อม
Am 
คลาย
 
แม้นบางครั้งตาล
G 
ายเห็นว่าควายเ
C 
ป็นคน

 
รักที่จริงใ
G 
จไม่คิดหลอกล
C 
วง
 
แม่พุ่มพ
F 
วงยอดดวงก
C 
มล
 
ถึงแม้พี่จะยา
Am 
กจน
 
แต่พี่เ
G 
ป็นคนรักใครรักจ
C 
ริง 
 
 
G 

 
โอ้แม่ดอกกัญ
C 
ชา 
 
พี่สัญ
F 
ญาจะไม่ทอด
C 
ทิ้ง
 
เชื่อพี่เถอะยอดห
C 
ญิง 
 
รักจริงไม่ใช่แกล้ง
G 
ชม
 
เจ้าอย่าไปรักใ
C 
คร 
 
ให้หัวใ
F 
จของพี่ตอ
C 
มตรม
 
รักแท้นะแม่
Am 
ตาคม 
 
พี่หวังเชย
G 
ชมแม่ช่อกัญ
C 
ชา

OUTRO | C F | C | C G | C | C |


โอ้แม่ดอกกัญชา แก้วตารักเจ้ามาเนิ่นนาน
มองเห็นรอยยิ้มหวาน ของเจ้าเย้ายวนในตา
สร้างวิมานในฝัน ดั่งตัวฉันนั้นเป็นราชา
มีลูกน้องขุนอินขุนอินธา
มีพระชายาเป็นนางฟ้าคู่กาย

หลงในกลิ่นควันรักแต่ความเมา
ไม่มีเจ้าคงเหงาใจตาย
รักนี้ไม่มีเสื่อมคลาย
แม้นบางครั้งตาหลายเห็นว่าควายเป็นคน

รักที่จริงใจไม่คิดหลอกลวง
แม่พุ่มพวงยอดดวงกมล
ถึงแม้พี่จะยากจน แต่พี่เป็นคนรักใครรักจริง

โอ้แม่ดอกกัญชา พี่สัญญาจะไม่ทอดทิ้ง
เชื่อพี่เถอะยอดหญิง รักจริงไม่ใช่แกล้งชม
เจ้าอย่าไปรักใคร ให้หัวใจของพี่ตอมตรม
รักแท้นะแม่ตาคม พี่หวังเชยชมแม่ช่อกัญชา

( ดนตรี )

หลงในกลิ่นควันรักแต่ความเมา
ไม่มีเจ้าคงเหงาใจตาย
รักนี้ไม่มีเสื่อมคลาย
แม้นบางครั้งตาหลายเห็นว่าควายเป็นคน

รักที่จริงใจไม่คิดหลอกลวง
แม่พุ่มพวงยอดดวงกมล
ถึงแม้พี่จะยากจน แต่พี่เป็นคนรักใครรักจริง

โอ้แม่ดอกกัญชา พี่สัญญาจะไม่ทอดทิ้ง
เชื่อพี่เถอะยอดหญิง รักจริงไม่ใช่แกล้งชม
เจ้าอย่าไปรักใคร ให้หัวใจของพี่ตอมตรม
รักแท้นะแม่ตาคม พี่หวังเชยชมแม่ช่อกัญชา

มิวสิควิดีโอ แม่ดอกกัญชา เค ดอนหลา

เพลง : แม่ดอกกัญชา (คอร์ด)
ศิลปิน : เค ดอนหลา
เนื้อร้อง/ทำนอง : เค ดอนหลา
เรียบเรียง : โก๋ เด่นสตูดิโอ
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend