คอร์ดเพลง ลาสาวแม่กลอง ไท ธนาวุฒิ

  
Text   


INTRO | Bm | G | Em | F# |
INTRO | Em | Bm | G | A |

 
สิ้
น..แสงดา
Em 
วดุเหว่าเร่าร้อ
 
จากสุมทุ
Bm 
มลุ่มน้ำแม่กล
Em 
อง
 
พี่จำ
จากน้อง
คนงาม

 
แว่วหวูดรถไ
Bm 
ฟ 
 
พี่แสนอาลั
ย..สมุทรสงคร
Em 
าม
 
คงละเมอเพ้อพ
Bm 
ร่ำ..
 
คิดถึงคนงา
Em 
มที่อยู่แม่
กลอง

 
รา
ชกา
Em 
รทหารเรียกใช้
 
ลูกน้ำเค็
Bm 
มเข้าทัพเรือไ
Em 
ทย
 
ฝึกเตรี
ยมเอาไว้ทุก
กอง

 
พี่ต้องขอล
Bm 
าจากแล้วแก้วต
า 
 
ลาถิ่นแม่กล
Em 
อง
 
คงหวนมาหาน้
Bm 
อง
 
คนสวยแม่กลอ
ง..คอยพี่กลับ
มา

 
เมื่
Bm 
อสงกรา
นต์งานวัดบ้านแห
ลม
 
เคยเที่ยวช
Bm 
มกับโฉมแฉล้
ม..
 
เมื่อคื
Em 
นข้างแรมเมษ
 
สรงน้ำร่วมน้อ
Bm 
ง 
 
ปิดทอง
พระปฏิม
Em 
 
อธิษฐา
นรักอยู่คู่ฟ้
า 
 
หวังเกิดม
Em 
า..ร่วม
ใจ

 
ป้อ
มพระจุ
Em 
ลไกลบ้านห่างน้
อง
 
เมื่อฝนม
Bm 
า 
 
ฟากฟ้า
Em 
คะนอง
 
ได้ยิ
นถึงน้องหรือ
ไม่
 
พี่ส่งสัญญ
Bm 
า..ฝากฟ้าครวญม
าจากห้วงหัวใ
Em 
 
คือเสียงครวญหวลไห้
Bm 
 
ทหารเรือไท
ย..ยังห่วงแม่
กลอง

INSTRU | D A | Bm F#m | G | A |
INSTRU | Bm | Em | A | D |

 
เมื่
Bm 
อสงกรา
นต์งานวัดบ้านแห
ลม
 
เคยเที่ยวช
Bm 
มกับโฉมแฉล้
ม..
 
เมื่อคื
Em 
นข้างแรมเมษ
 
สรงน้ำร่วมน้อ
Bm 
ง 
 
ปิดทอง
พระปฏิม
Em 
 
อธิษฐา
นรักอยู่คู่ฟ้
า 
 
หวังเกิดม
Em 
า..ร่วม
ใจ

 
ป้อ
มพระจุ
Em 
ลไกลบ้านห่างน้
อง
 
เมื่อฝนม
Bm 
า 
 
ฟากฟ้า
Em 
คะนอง
 
ได้ยิ
นถึงน้องหรือ
ไม่
 
พี่ส่งสัญญ
Bm 
า..ฝากฟ้าครวญม
าจากห้วงหัวใ
Em 
 
คือเสียงครวญหวลไห้
Bm 
 
ทหารเรือไท
ย..ยังห่วงแม่
กลอง

INSTRU | Bm A | D A | D |


สิ้น..แสงดาวดุเหว่าเร่าร้อง
จากสุมทุมลุ่มน้ำแม่กลอง
พี่จำจากน้องคนงาม

แว่วหวูดรถไฟ พี่แสนอาลัย..สมุทรสงคราม
คงละเมอเพ้อพร่ำ..
คิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลอง

ราชการทหารเรียกใช้
ลูกน้ำเค็มเข้าทัพเรือไทย
ฝึกเตรียมเอาไว้ทุกกอง

พี่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตา ลาถิ่นแม่กลอง
คงหวนมาหาน้อง
คนสวยแม่กลอง..คอยพี่กลับมา

เมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแหลม
เคยเที่ยวชมกับโฉมแฉล้ม..
เมื่อคืนข้างแรมเมษา
สรงน้ำร่วมน้อง ปิดทองพระปฏิมา
อธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้า หวังเกิดมา..ร่วมใจ

ป้อมพระจุลไกลบ้านห่างน้อง
เมื่อฝนมา ฟากฟ้าคะนอง
ได้ยินถึงน้องหรือไม่
พี่ส่งสัญญา..ฝากฟ้าครวญมาจากห้วงหัวใจ
คือเสียงครวญหวลไห้
ทหารเรือไทย..ยังห่วงแม่กลอง

( ดนตรี )

เมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแหลม
เคยเที่ยวชมกับโฉมแฉล้ม..
เมื่อคืนข้างแรมเมษา
สรงน้ำร่วมน้อง ปิดทองพระปฏิมา
อธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้า หวังเกิดมา..ร่วมใจ

ป้อมพระจุลไกลบ้านห่างน้อง
เมื่อฝนมา ฟากฟ้าคะนอง
ได้ยินถึงน้องหรือไม่
พี่ส่งสัญญา..ฝากฟ้าครวญมาจากห้วงหัวใจ
คือเสียงครวญหวลไห้
ทหารเรือไทย..ยังห่วงแม่กลอง

มิวสิควิดีโอ ลาสาวแม่กลอง ไท ธนาวุฒิ

เพลง : ลาสาวแม่กลอง
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend