คอร์ดเพลง สัญญาเมื่อสายัญห์ ไท ธนาวุฒิ

  
Text   


INTRO | C#m |

 
จากปากช่องม
 
เจ้าลืมสัญญ
าสอง
เราเมื่อสา
C#m 
ยัณห์
 
ก่อนเคยรั
ก 
 
ใจภัก
ดิ์ไม่เปลี่ยนผั
 
ทำไร่
ใกล้
กัน 
 
จนตะวั
นตกดิ

 
กลับบ้
านเดินเคี
ยง 
 
สำเนีย
งได้ยิ
 
ไม่
เล่นลิ้
G#m 
น รักสิ้นดินฟ้
C#m 

 
จากน้องสามปี
 
อยู่วงดนตรี
หา
เงินมาหมั้นขวัญ
C#m 
ตา
 
วิหคกลับคอ
น 
 
ดัง
พี่ย้อนกลับ
นา
 
โถน้อ
งแก้ว
ตา 
 
สัญญ
า 
 
เขา
คอย

 
เจ้า
อยู่แห่งไห
น 
 
หัวใจ
เลื่อนลอ
 
พี่
บุญน้อ
G#m 
ย หลงคอย
C#m 
ทั้งคืน

 
เจ้าลืมลอยรั
ก..ที่พี่สลั
กฝังรั
กให้ทราม
C#m 
ชื่น
 
เจ้าแปรไป
หัวใจ
เหมือนถูกปื
 
แทบล้
มทั้งยื
น 
 
สะอื้
นอกตร
 
จากไร่
ไปห
า..เงินตร
าชวดช
 
วิมา
นพี่ล่
G#m 
ม ลืมสัญญาเมื่อ
C#m 
สายัณห์

INSTRU | E G#m | C#m B | E B |
INSTRU | E G#m | C#m B | E B | C#m |

 
เจ้าลืมลอยรั
ก..ที่พี่สลั
กฝังรั
กให้ทราม
C#m 
ชื่น
 
เจ้าแปรไป
หัวใจ
เหมือนถูกปื
 
แทบล้
มทั้งยื
น 
 
สะอื้
นอกตร
 
จากไร่
ไปห
า..เงินตร
าชวดช
 
วิมา
นพี่ล่
G#m 
ม ลืมสัญญาเมื่อ
C#m 
สายัณห์

OUTRO | E G#m | C#m B | E B |
OUTRO | E G#m | C#m B | E B | C#m | C#m |


จากปากช่องมา
เจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายัณห์
ก่อนเคยรัก ใจภักดิ์ไม่เปลี่ยนผัน
ทำไร่ใกล้กัน จนตะวันตกดิน

กลับบ้านเดินเคียง สำเนียงได้ยิน
ไม่เล่นลิ้น รักสิ้นดินฟ้า

จากน้องสามปี
อยู่วงดนตรี หาเงินมาหมั้นขวัญตา
วิหคกลับคอน ดังพี่ย้อนกลับนา
โถน้องแก้วตา สัญญา เขาคอย

เจ้าอยู่แห่งไหน หัวใจเลื่อนลอย
พี่บุญน้อย หลงคอยทั้งคืน

เจ้าลืมลอยรัก..ที่พี่สลักฝังรักให้ทรามชื่น
เจ้าแปรไป หัวใจเหมือนถูกปืน
แทบล้มทั้งยืน สะอื้นอกตรม
จากไร่ไปหา..เงินตราชวดชม
วิมานพี่ล่ม ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์

( ดนตรี )

เจ้าลืมลอยรัก..ที่พี่สลักฝังรักให้ทรามชื่น
เจ้าแปรไป หัวใจเหมือนถูกปืน
แทบล้มทั้งยืน สะอื้นอกตรม
จากไร่ไปหา..เงินตราชวดชม
วิมานพี่ล่ม ลืมสัญญาเมื่อสายัณห์

มิวสิควิดีโอ สัญญาเมื่อสายัญห์ ไท ธนาวุฒิ

เพลง : สัญญาเมื่อสายัญห์
ศิลปิน : ไท ธนาวุฒิ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend