หน้าแรก » The Mousses » คอร์ดเพลง น้ำตาที่หาย – The Mousses

คอร์ดเพลง น้ำตาที่หาย – The Mousses

คอร์ดเพลง น้ำตาที่หาย
ศิลปิน The Mousses
เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์


 
ทุกสิ่งจบแ
ล้ว
 
เธอบอกกับ
Bbm 
ฉันในวันที่เธอจะจากไป
 
ไม่มี
Am 
ทางที่เราสองคนจะเริ่มใหม่
 
เธอ
Bb 
จากไป
Bbm 

 
รักกันเท่าไห
ร่
 
เมื่อหมดเว
Bbm 
ลาหนึ่งใจของคนก็หม
ดลง
 
และเป็น
Am 
ฉันที่ต้องเจ็บช้ำและต้องทุ
Dm 
กข์ทน
 
อยู่อย่าง
Bb 
นี้รู้ไหมแทบขาดใจ

Gm 
 
เจ็บปวดรู้
Am 
ไหมที่เธอโลเลหัวใจ
Bb 
และมาวันนี้เธอเองที่ขอเริ่ม
Gm 
ใหม่
 
ให้เจ็บซ้ำ
Am 
ๆ 
 
ก็คงจะไม่ไหว
 
เก็บ
Bb 
ใจของเธอเก็บมัน
ไป 
 
ได้ไหม

 
** เพราะน้ำตาที่ห
าย หาย หาย
ไป
 
วันนี้ฉันเองที่
Dm 
ต้องเจ็บที่สุ
ดตอน
Bb 
นี้
 
โอ้ ฉันขอได้ไห
ม ไหม ได้ไหม
เธอ
 
วันนี้ฉันพอแล้ว
Dm 
ทุกอย่าง 
 
ให้มันจ
บไป
 
ปล่อย
Bb 
ฉันได้เปลี่ยนไปรั
กใครให
ม่

 
รักเธอเท่าไห
ร่
 
ทุกสิ่งที่
Bbm 
ทำให้เธอฉันทำมันจ
ากใจ
 
แต่สุด
Am 
ท้ายที่ได้กลับมาคือความเ
Dm 
สียใจ
 
พอได้ ไ
Bb 
หม 
 
ขอร้องแค่ปล่อยฉันไป

( * , ** )

INSTRU | Dm | C | Bb | Bb | ( 2 Times )

( ** , ** )

 
รักเธอเท่าไห
ร่
 
ทุกสิ่งที่
Bbm 
ทำให้เธอฉันทำมันจ
ากใจ
 
แต่สุด
Am 
ท้ายที่ได้กลับมาคือความ
Dm 
สียใจ
 
พอได้ ไ
Bb 
หม

OUTRO | Bb |

เนื้อเพลง
ทุกสิ่งจบแล้ว
เธอบอกกับฉันในวันที่เธอจะจากไป
ไม่มีทางที่เราสองคนจะเริ่มใหม่
เธอจากไป

รักกันเท่าไหร่
เมื่อหมดเวลาหนึ่งใจของคนก็หมดลง
และเป็นฉันที่ต้องเจ็บช้ำและต้องทุกข์ทน
อยู่อย่างนี้รู้ไหมแทบขาดใจ

* เจ็บปวดรู้ไหมที่เธอโลเลหัวใจ
และมาวันนี้เธอเองที่ขอเริ่มใหม่
ให้เจ็บซ้ำ ๆ ก็คงจะไม่ไหว
เก็บใจของเธอเก็บมันไป ได้ไหม

** เพราะน้ำตาที่หาย หาย หายไป
วันนี้ฉันเองที่ต้องเจ็บที่สุดตอนนี้
โอ้ ฉันขอได้ไหม ไหม ได้ไหมเธอ
วันนี้ฉันพอแล้วทุกอย่าง ให้มันจบไป
ปล่อยฉันได้เปลี่ยนไปรักใครใหม่

รักเธอเท่าไหร่
ทุกสิ่งที่ทำให้เธอฉันทำมันจากใจ
แต่สุดท้ายที่ได้กลับมาคือความเสียใจ
พอได้ ไหม ขอร้องแค่ปล่อยฉันไป

(ซ้ำ * , ** )

ดนตรี

(ซ้ำ ** , ** )

รักเธอเท่าไหร่
ทุกสิ่งที่ทำให้เธอฉันทำมันจากใจ
แต่สุดท้ายที่ได้กลับมาคือความเสียใจ
พอได้ ไหม ขอร้องแค่ปล่อยฉันไป
เพลง น้ำตาที่หาย
คำร้อง : อธิศ อมรเวช
ทำนอง : อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง : The Mousses
The Mousses - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา