หน้าแรก » The Mousses » คอร์ดเพลง เท (Tay) – The Mousses

คอร์ดเพลง เท (Tay) – The Mousses

คอร์ดเพลง เท
ศิลปิน The Mousses
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เท คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
เห
นื่อย 
 
มันเหนื่อยที่จ
A7 
ะรักใคร
 
เหนื่อยที่ต้องใ
Dm 
ช้ 
 
หัวใ
 
แล้วสุด
Bb 
ท้าย 
 
ก็ไม่เห
ลือใคร
 
อยู่อย่าง
นี้ 
 
ไม่เคยจะได้เ
A7 
จอเลยสักที
 
คนที่
Dm 
เค้ารักเ
รา 
 
คงไ
Bb 
ม่มี 
 
มันคงไม่
มีจริง

 
* กี่
Gm 
คนที่เข้ามา 
 
ที่ทำเหมือนจะดี
 
พูดคำห
Am 
วานหลอกให้เรานั้นเทใจ
 
เบื่อก็
Gm 
ทิ้งกันอย่างเดิม 
 
ก็เทกันอย่างเดิม
 
ไม่อยากเ
สียใจ 
 
ไม่เอาแล้ว

 
**  
พอ..แ
Am 
ล้ว 
 
กับควา
Dm 
มรักลวงห
ลอก
 
จา
Bb 
กนี้..ไ
Am 
ป 
 
ควา
Gm 
มรักที่ไม่จริงฉัน
ขอพอ
 
เห
นื่อย..แ
Am 
ล้ว 
 
ไม่อยากเ
Dm 
สียน้ำ
ตา
 
ไม่อยากเ
Bb 
สียเ
Am 
วลา 
 
Gm 
ม่ขอรักใครแ
ล้ว

 
บื่อ 
 
เบื่อที่ต้องเ
A7 
สียใจ
 
เบื่อที่ต้องร้อ
Dm 
งไห้ 
 
จนแทบไ
Bb 
ม่มีแม้น้ำตาให้ไ
หล
 
ถ้าใจฉันไ
A7 
ม่มีใครต้องการ
 
งั้นฉั
Dm 
นขอใช้
มัน 
 
รักฉัน
Bb 
เอง 
 
ก็แ
ล้วกัน

( *, **, ** )

INSTRU | Gm | Am | Gm | C |

( ** )

 
จะไม่
Gm 
ขอ 
 
 
Am 
รักใค
Bbm 
ร 
 
อีกเลย

OUTRO | F | Am | Dm C | Bb C | F |

เนื้อเพลง
เหนื่อย มันเหนื่อยที่จะรักใคร
เหนื่อยที่ต้องใช้หัวใจ
แล้วสุดท้ายก็ไม่เหลือใครอยู่อย่างนี้
ไม่เคยจะได้เจอเลยสักที คนที่เค้ารักเรา
คงไม่มี มันคงไม่มีจริง

* กี่คนที่เข้ามา ที่ทำเหมือนจะดี
พูดคำหวานหลอกให้เรานั้นเทใจ
เบื่อก็ทิ้งกันอย่างเดิม
ก็เทกันอย่างเดิม ไม่อยากเสียใจไม่เอาแล้ว

** พอแล้ว กับความรักลวงหลอก
จากนี้ไป ความรักที่ไม่จริงฉันขอพอ
เหนื่อยแล้ว ไม่อยากเสียน้ำตา
ไม่อยากเสียเวลา ไม่ขอรักใครแล้ว

เบื่อ เบื่อที่ต้องเสียใจ
เบื่อที่ต้องร้องไห้จนแทบไม่มีแม้น้ำตาให้ไหล
ถ้าใจฉันไม่มีใครต้องการ
งั้นฉันขอใช้มันรักฉันเองก็แล้วกัน

(*, **, **)

จะไม่ขอรักใคร อีกเลย
คำร้อง/ทำนอง – อธิศ อมรเวช
เรียบเรียง – อาสนัย อาตม์สกุล / The Mousses
คอร์ดเพลง เท (Tay) - The Mousses
 โฆษณา