หน้าแรก » ปุ๊กลุก ฝนทิพย์ » คอร์ดเพลง อาการฮัก – ไมค์ ภัทรเดช, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์

คอร์ดเพลง อาการฮัก – ไมค์ ภัทรเดช, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์


INTRO | Bb C | F | Gm C | Dm

 
อยู่ใกล้อ้ายยา
Dm 
มใด๋ 
 
ตัว
สั่นๆ 
 
หัวใจ
Dm 
เต้นๆ
 
ถ้าบ่ได้เ
ห็นบ่เป็นตาอยู่ 
 
บ่ฮู้เป็น
Dm 
หยัง
 
เบิ่งหน้าแ
ดงๆ 
 
บ่แม่นคิงฮ้อนแล้วบ่น้อ
Dm 
นาง
 
คิงฮ้อนแต่ตอนอยู่ห่
าง
 
คะชั่นอี
Gm 
นางอย่าอยู่ห่าง
Am 
อ้าย

 
สิให้ใกล้ส่ำ
Dm 
ใด๋ 
 
น้องกะ
ว่าแม่นใกล้คัก
Dm 
แล้ว
 
คนเว้าพื้นเป็นแ
ถว 
 
ถืกเขาเว้าแซวจนน้องอยาก
Dm 
อาย
 
กะบอกเขา
ตี๊ 
 
ว่าเป็นวิธีให้อ้ายส่อยคุ้
Dm 
มภัย
 
น้องย่านมันอัน
Gm 
ตราย 
 
แฮ่งใกล้ถ่อ
ใด๋ใจแฮงเ
ต้นคัก

 
ถามดวงอีเ
Bb 
กิ้ง 
 
อยู่เทิง
ฟ้าเพิ่นสิว่าจั
Dm 
งใด๋
 
อาการขอ
Gm 
งใจ 
 
อีเกิ้งอยู่ไ
กลเพิ่นคงบ่ฮู้
จัก
 
คะชั่นกะให้หันหน้
Dm 
ามา เอ้า.. สิให้หันมาเฮ็ดหยัง
 
อยากเบิ่งแววตาของเจ้า
Gm 
คัก 
 

 
ใจก็เต้นละกะตึ๊กละกะ
ตั๊ก
เอ.. ได้ยินโบราณเพิ่นว่า เพิ่นว่าจังใด๋อ้าย
 
เป็นอาการขอ
Gm 
งฮัก.
.. 
 
อีกแบบหนึ่ง

INSTRU | Dm C | Am Dm |

 
อยู่ห่างอ้ายยา
Dm 
มใด๋ 
 
เป็นเห
งา ๆ หัวใจ
Dm 
ย่าน 
 
 
อ้ายกะเป็นคือ
กัน 
 
ยามไผใกล้นางคือจังอ้าย
Dm 
สิหึง
 
กะหึงแนและเ
นาะ 
 
ย่านบ่าวขี้ดื้อหลอยมาฉุ
Dm 
ดดึง
 
ไทบ้านเขาส่า
Gm 
ตึ้ง ๆ ว่าเฮาสอง
คนหลอยเป็นแฟ
นกัน

INSTRU | Dm Am | Bb Am | Dm | Gm C | F |

 
ถามดวงอีเ
Bb 
กิ้ง 
 
อยู่เทิง
ฟ้าเพิ่นสิว่าจั
Dm 
งใด๋
 
อาการขอ
Gm 
งใจ 
 
อีเกิ้งอยู่ไ
กลเพิ่นคงบ่ฮู้
จัก
 
คะชั่นกะให้หันหน้
Dm 
ามา 
 
ขอเบิ่งแววตาของเจ้า
Gm 
คัก 
 
 
ใจก็เต้นละกะตึ๊กละกะ
ตั๊ก..
 
เป็นอาการขอ
Gm 
งฮัก.
.. 
 
อีกแบบห
Dm 
นึ่ง
 
ไทบ้านเขาส่
Gm 
าตึ้ง ๆ ว่าเฮาสอง
คนหลอยเป็นแฟนกัน

OUTRO | Bb C | F | Gm C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
(ญ) อยู่ใกล้อ้ายยามใด๋ ตัวสั่น ๆ หัวใจเต้น ๆ
ถ้าบ่ได้เห็นบ่เป็นตาอยู่ บ่ฮู้เป็นหยัง
(ช) เบิ่งหน้าแดง ๆ บ่แม่นคิงฮ้อนแล้วบ่น้อนาง
(ญ) คิงฮ้อนแต่ตอนอยู่ห่าง
(ช) คะชั่นอีนางอย่าอยู่ห่างอ้าย

(ญ) สิให้ใกล้ส่ำใด๋ น้องกะว่าแม่นใกล้คักแล้ว
คนเว้าพื้นเป็นแถว ถืกเขาเว้าแซวจนน้องอยากอาย
(ช) กะบอกเขาตี๊ ว่าเป็นวิธีให้อ้ายส่อยคุ้มภัย
(ญ) น้องย่านมันอันตราย แฮ่งใกล้ถ่อใด๋ใจแฮงเต้นคัก
(ช) ถามดวงอีเกิ้ง อยู่เทิงฟ้าเพิ่นสิว่าจังใด๋
(ญ) อาการของใจ อีเกิ้งอยู่ไกลเพิ่นคงบ่ฮู้จัก
(ช) คะชั่นกะให้หันหน้ามา

(ญ) เอ้า…สิให้หันมาเฮ็ดหยัง

(ช) อยากเบิ่งแววตาของเจ้าคัก ๆ
(ญ) ใจก็เต้นละกะตึ๊กละกะตั๊ก
(ช) เอ…ได้ยินโบราณเพิ่นว่า
(ญ) เพิ่นว่าจังใด๋อ้าย
(ช) เป็นอาการของฮัก…อีกแบบหนึ่ง

(ญ) อยู่ห่างอ้ายยามใด๋ เป็นเหงา ๆ หัวใจย่าน ๆ
(ช) อ้ายกะเป็นคือกัน
(ญ) ยามไผใกล้นางคือจังอ้ายสิหึง
(ช) กะหึงแนและเนาะ ย่านบ่าวขี้ดื้อหลอยมาฉุดดึง
(ญ) ไทบ้านเขาส่าตึ้ง ๆ
ว่าเฮาสองคนหลอยเป็นแฟนกัน

(ช) ถามดวงอีเกิ้ง อยู่เทิงฟ้าเพิ่นสิว่าจังใด๋
(ญ) อาการของใจ อีเกิ้งอยู่ไกลเพิ่นคงบ่ฮู้จัก
(ช) คะชั่นกะให้หันหน้ามา
ขอเบิ่งแววตาของเจ้าคัก ๆ
(ญ) ใจก็เต้นละกะตึ๊กละกะตั๊ก
(ช) มันเป็นอาการของฮัก…อีกแบบหนึ่ง

(พร้อมกัน)ไทบ้านเขาส่าตึ้ง ๆ
ว่าเฮาสองคนหลอยเป็นแฟนกัน
เพลงอาการฮัก (เพลงประกอบละครนายฮ้อยทมิฬ)
ชื่อเพลง : อาการฮัก
คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ขับร้อง : ไมค์ ภัทรเดช, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์
คอร์ดเพลง อาการฮัก - ไมค์ ภัทรเดช - ปุ๊กลุก ฝนทิพย์
 โฆษณา