คอร์ดเพลง อาการฮัก – ไมค์ ภัทรเดช, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์

  
Text   

INTRO | Bb C | F | Gm C | Dm

 
อยู่ใกล้อ้ายยา
Dm 
มใด๋ 
 
ตัว
C 
สั่นๆ 
 
หัวใจ
Dm 
เต้นๆ
 
ถ้าบ่ได้เ
C 
ห็นบ่เป็นตาอยู่ 
 
บ่ฮู้เป็น
Dm 
หยัง
 
เบิ่งหน้าแ
F 
ดงๆ 
 
บ่แม่นคิงฮ้อนแล้วบ่น้อ
Dm 
นาง
 
คิงฮ้อนแต่ตอนอยู่ห่
F 
าง
 
คะชั่นอี
Gm 
นางอย่าอยู่ห่าง
Am 
อ้าย

 
สิให้ใกล้ส่ำ
Dm 
ใด๋ 
 
น้องกะ
C 
ว่าแม่นใกล้คัก
Dm 
แล้ว
 
คนเว้าพื้นเป็นแ
C 
ถว 
 
ถืกเขาเว้าแซวจนน้องอยาก
Dm 
อาย
 
กะบอกเขา
F 
ตี๊ 
 
ว่าเป็นวิธีให้อ้ายส่อยคุ้
Dm 
มภัย
 
น้องย่านมันอัน
Gm 
ตราย 
 
แฮ่งใกล้ถ่อ
C 
ใด๋ใจแฮงเ
F 
ต้นคัก

 
ถามดวงอีเ
Bb 
กิ้ง 
 
อยู่เทิง
C 
ฟ้าเพิ่นสิว่าจั
Dm 
งใด๋
 
อาการขอ
Gm 
งใจ 
 
อีเกิ้งอยู่ไ
C 
กลเพิ่นคงบ่ฮู้
F 
จัก
 
คะชั่นกะให้หันหน้
Dm 
ามา เอ้า.. สิให้หันมาเฮ็ดหยัง
 
อยากเบิ่งแววตาของเจ้า
Gm 
คัก 
 

 
ใจก็เต้นละกะตึ๊กละกะ
F 
ตั๊ก
เอ.. ได้ยินโบราณเพิ่นว่า เพิ่นว่าจังใด๋อ้าย
 
เป็นอาการขอ
Gm 
งฮัก.
C 
.. 
 
อีกแบบหนึ่ง

INSTRU | Dm C | Am Dm |

 
อยู่ห่างอ้ายยา
Dm 
มใด๋ 
 
เป็นเห
C 
งา ๆ หัวใจ
Dm 
ย่าน 
 
 
อ้ายกะเป็นคือ
C 
กัน 
 
ยามไผใกล้นางคือจังอ้าย
Dm 
สิหึง
 
กะหึงแนและเ
F 
นาะ 
 
ย่านบ่าวขี้ดื้อหลอยมาฉุ
Dm 
ดดึง
 
ไทบ้านเขาส่า
Gm 
ตึ้ง ๆ ว่าเฮาสอง
C 
คนหลอยเป็นแฟ
F 
นกัน

INSTRU | Dm Am | Bb Am | Dm | Gm C | F |

 
ถามดวงอีเ
Bb 
กิ้ง 
 
อยู่เทิง
C 
ฟ้าเพิ่นสิว่าจั
Dm 
งใด๋
 
อาการขอ
Gm 
งใจ 
 
อีเกิ้งอยู่ไ
C 
กลเพิ่นคงบ่ฮู้
F 
จัก
 
คะชั่นกะให้หันหน้
Dm 
ามา 
 
ขอเบิ่งแววตาของเจ้า
Gm 
คัก 
 
 
ใจก็เต้นละกะตึ๊กละกะ
F 
ตั๊ก..
 
เป็นอาการขอ
Gm 
งฮัก.
C 
.. 
 
อีกแบบห
Dm 
นึ่ง
 
ไทบ้านเขาส่
Gm 
าตึ้ง ๆ ว่าเฮาสอง
C 
คนหลอยเป็นแฟนกัน

OUTRO | Bb C | F | Gm C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
(ญ) อยู่ใกล้อ้ายยามใด๋ ตัวสั่น ๆ หัวใจเต้น ๆ
ถ้าบ่ได้เห็นบ่เป็นตาอยู่ บ่ฮู้เป็นหยัง
(ช) เบิ่งหน้าแดง ๆ บ่แม่นคิงฮ้อนแล้วบ่น้อนาง
(ญ) คิงฮ้อนแต่ตอนอยู่ห่าง
(ช) คะชั่นอีนางอย่าอยู่ห่างอ้าย

(ญ) สิให้ใกล้ส่ำใด๋ น้องกะว่าแม่นใกล้คักแล้ว
คนเว้าพื้นเป็นแถว ถืกเขาเว้าแซวจนน้องอยากอาย
(ช) กะบอกเขาตี๊ ว่าเป็นวิธีให้อ้ายส่อยคุ้มภัย
(ญ) น้องย่านมันอันตราย แฮ่งใกล้ถ่อใด๋ใจแฮงเต้นคัก
(ช) ถามดวงอีเกิ้ง อยู่เทิงฟ้าเพิ่นสิว่าจังใด๋
(ญ) อาการของใจ อีเกิ้งอยู่ไกลเพิ่นคงบ่ฮู้จัก
(ช) คะชั่นกะให้หันหน้ามา

(ญ) เอ้า…สิให้หันมาเฮ็ดหยัง

(ช) อยากเบิ่งแววตาของเจ้าคัก ๆ
(ญ) ใจก็เต้นละกะตึ๊กละกะตั๊ก
(ช) เอ…ได้ยินโบราณเพิ่นว่า
(ญ) เพิ่นว่าจังใด๋อ้าย
(ช) เป็นอาการของฮัก…อีกแบบหนึ่ง

(ญ) อยู่ห่างอ้ายยามใด๋ เป็นเหงา ๆ หัวใจย่าน ๆ
(ช) อ้ายกะเป็นคือกัน
(ญ) ยามไผใกล้นางคือจังอ้ายสิหึง
(ช) กะหึงแนและเนาะ ย่านบ่าวขี้ดื้อหลอยมาฉุดดึง
(ญ) ไทบ้านเขาส่าตึ้ง ๆ
ว่าเฮาสองคนหลอยเป็นแฟนกัน

(ช) ถามดวงอีเกิ้ง อยู่เทิงฟ้าเพิ่นสิว่าจังใด๋
(ญ) อาการของใจ อีเกิ้งอยู่ไกลเพิ่นคงบ่ฮู้จัก
(ช) คะชั่นกะให้หันหน้ามา
ขอเบิ่งแววตาของเจ้าคัก ๆ
(ญ) ใจก็เต้นละกะตึ๊กละกะตั๊ก
(ช) มันเป็นอาการของฮัก…อีกแบบหนึ่ง

(พร้อมกัน)ไทบ้านเขาส่าตึ้ง ๆ
ว่าเฮาสองคนหลอยเป็นแฟนกัน
เพลงอาการฮัก (เพลงประกอบละครนายฮ้อยทมิฬ)
ชื่อเพลง : อาการฮัก
คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ขับร้อง : ไมค์ ภัทรเดช, ปุ๊กลุก ฝนทิพย์
คอร์ดเพลง อาการฮัก - ไมค์ ภัทรเดช - ปุ๊กลุก ฝนทิพย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend