หน้าแรก » วงชิลล์ (CHILL) » คอร์ดเพลง อยากเย ก็เซมา – วงชิลล์

คอร์ดเพลง อยากเย ก็เซมา – วงชิลล์


INTRO | Bm | Bm | Em | A | Bm |
INTRO | D | Bm | Em | A |

 
อะโดนเทอี
กแล้วไม่แคล้วต้องเป็
Bm 
นโสด
 
อยู่ในโหมดเสี
Em 
ยใจจะทำอะไรอะไรก็ตามใ
จฉัน
 
ได้มาพ
บเธอ 
 
ดูก็
รู้ว่าโดนเทเหมือ
นกัน
 
อ่ะอยากชวนไปขึ้นส
Em 
วรรค์ 
 
เธอกั
บฉันไปกันสอ
งคน

 
* กินเหล้าเข้
Em 
าไปละลายควา
มช้ำ
 
ไอ้คนใ
F#m 
จดำที่ทำใ
Bm 
ห้เจ็บ
 
ไม่ต้องไปส
Em 
นใจ 
 
จัดยาวๆไปทั้
งคืน

 
** อยากเยก็เ
ซมา 
 
รออยู่
นะเซมาเ
ยกัน
 
เยกันให้ทั้
Em 
งวัน 
 
อะเยมั
นๆ 
 
เยกันทั้
งคืน
 
โดนเทก็เ
ซมาโชว์ลีล
าไม่ต้องอายไม่ต้อ
งเขิน
Bm 
 
โยกกันให้เพลิ
Em 
นๆ 
 
นดีพี่จะรอเธ
อเย

มีใจก็เซมาอย่ามัวชักช้าหาพี่ไวๆ
แลกเบอร์แลกไลน์แลกเฟส
หรือน้องจะให้ไอจีก็ได้
ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ
จะขอเช็คอินข้างในหัวใจ
 
รับรองว่าไ
Em 
ม่โลเล
…ถ้าอยากให้เปก็จั
ดไป

INSTRU | D | Em | D |
INSTRU | G A | D Bm | Em A | D | ( 2 Times )

( *, **, ** )

Bm 
…โยกกันให้เพ
Em 
ลินๆ 
 
นดีพี่จะรอเธ
อเย

โอ้..เย..โอ้โอ..เย..
โอ้..เย..โอ้..เย..
โอ้..เย..โอ้โอ..เย..
โอ้..เย..โอ้..เย..
อยากเยก็เซมาไอ้น้อง..

เนื้อเพลง
อะโดนเทอีกแล้วไม่แคล้วต้องเป็นโสด
อยู่ในโหมดเสียใจจะทำอะไรอะไรก็ตามใจฉัน
ได้มาพบเธอ ดูก็รู้ว่าโดนเทเหมือนกัน
อ่ะอยากชวนไปขึ้นสวรรค์เธอกับฉันไปกันสองคน

* กินเหล้าเข้าไปละลายความช้ำ
ไอ้คนใจดำที่ทำให้เจ็บไม่ต้องไปสนใจ
จัดยาวๆไปทั้งคืน

** อยากเยก็เซมา รออยู่นะเซมาเยกัน
เยกันให้ทั้งวัน อะเยมันๆ เยกันทั้งคืน
โดนเทก็เซมาโชว์ลีลาไม่ต้องอายไม่ต้องเขิน
โยกกันให้เพลินๆ คนดีพี่จะรอเธอเย

มีใจก็เซมาอย่ามัวชักช้าหาพี่ไวๆ
แลกเบอร์แลกไลน์แลกเฟส
หรือน้องจะให้ไอจีก็ได้
ถ้าหากว่าเธอไม่รังเกียจ
จะขอเช็คอินข้างในหัวใจ
รับรองว่าไม่โลเล ถ้าอยากให้เปก็จัดไป

(ดนตรี)

( *, **, ** )

โยกกันให้เพลินๆ คนดีพี่จะรอเธอเย

โอ้..เย..โอ้โอ..เย..
โอ้..เย..โอ้..เย..
โอ้..เย..โอ้โอ..เย..
โอ้..เย..โอ้..เย..
คอร์ด อยากเย ก็เซมา – วงชิลล์
ติดต่อการแสดงได้ที่
บริษัท 077922222, 0816773337
คุณนัท หรือที่ คุณกวาง 0812388155
วงชิลล์ CHILL - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา