คอร์ดเพลง ฮักแบบหมาๆ – เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ฮักแบบหมาๆ – เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์

INTRO | Dm | Bb | C | A |
INTRO | Dm | Bb | C Am | Dm |

Dm 
..บ่อยากอา
C 
ยใจสั้นบ่น้อ
F 
งหล่า
 
ควา
C 
มฮักที่เจ้าเว้
F 
ามา
 
ซึ้งจ
Gm 
นว่าตายแท
Am 
นกันได้
 
เมื่ออยู่กั
Dm 
บเฮา 
 
คำว่
D/F# 
าฮักชนความบร
Gm 
รลัย
 
ทางเ
C 
ดินที่เธอหลอ
F 
ยไป
 
เริ่มออกจา
Gm 
กใจของอ้า
Am 
ยคนนี้
Dm 
C 
Dm 

 
มันเป็นนิ
C 
สัยของคนบ่
F 
พอ
 
หาเ
C 
รื่องเหตุผลควา
F 
มท้อ
 
ป๋ากั
Gm 
นเนาะเก็บเสื้
Am 
อผ้าหนี
 
ดึงแขนเธ
Dm 
อไว้ดึงใจเจ้
D/F# 
าไว้บ่ได้
Gm 
อีหลี
 
นั่งโซ
C 
งโลงทรุดลงค
F 
าที่
 
บ่ต่างกั
C 
บผีที่
F 
บ่หายใจ

INSTRU | Am Dm |

 
*  
C 
..ฮักกันแบ
Bb 
บนี้
 
เขาเ
C 
อิ้นว่าฮักแบ
Dm 
บใด๋
 
ฮักแบบหมาหมาหรื
Bb 
อไร
 
เจ้าจังบี๋
C 
ใจของอ้า
F 
ยคักแท้
A 
 
ตอนอยู่กั
Bb 
บเฮา
 
หลอยนอนนำเ
C 
ขา 
 
บ่เคยสิ
Dm 
แคร์
 
เว้าให้แน ก็ว่าแล้
F 
วแต่
 
ตัดบทลอ
Gm 
ยแพกำปั้
Am 
นทุบดิน
Dm 
C 
Dm 

 
** สิอ่วยคืนม
C 
าบอกว่าคื
F 
นดี
 
แต่
C 
ก่อนใยทำเช่
F 
นนี้
 
ให้เขากิ
Gm 
นฟรีบ่เค
Am 
ยถวิล
 
เมื่อหมดร
Dm 
าคา
 
สิหวนคื
D/F# 
นมาให้อ้ายดื่
Gm 
มกิน
 
ไป
C 
สาอย่าหวนคื
F 
นถิ่น
 
อ้ายบ่อยา
C 
กกิน 
 
เศษเดนขอ
F 
งใคร

INSTRU | Dm | Bb | C | A |
INSTRU | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb C | F Am |
INSTRU | Bb C | Dm |

( *, ** )

 
เข็ดแล้วเจ็บแฮงเจ็บห
F 
ลาย
 
จงไปเดินสาย.
C 
..ตามทางของ.
Dm 
..เธอ

OUTRO | Dm | Bb | C | A | Dm |

เนื้อเพลง
บ่อยากอายใจสั้นบ่น้องหล่า
ความฮักที่เจ้าเว้ามาซึ้งจนว่าตายแทนกันได้
เมื่ออยู่กับเฮา คำว่าฮักชนความบรรลัย
ทางเดินที่เธอหลอยไป
เริ่มออกจากใจของอ้ายคนนี้

มันเป็นนิสัยของคนบ่พอ
หาเรื่องเหตุผลความท้อ
ป๋ากันเนาะเก็บเสื้อผ้าหนี
ดึงแขนเธอไว้ดึงใจเจ้าไปบ่ได้อีหลี
นั่งโซงโลงทรุดลงคาที่ บ่ต่างกับผีที่บ่หายใจ

* ฮักกันแบบนี้ เขาเอิ้นว่าฮักแบบใด๋
ฮักแบบหมาหมาหรือไร
เจ้าจังบี๋ใจของอ้ายคักแท้
ตอนอยู่กับเฮา
หลอยนอนนำเขาบ่เคยสิแคร์
เว้าให้แนก็ว่าแล้วแต่
ตัดบทลอยแพกำปั้นทุบดิน

** สิอ่วยคืนมาบอกว่าคืนดี
แต่ก่อนใยทำเช่นนี้ให้เขากินฟรีบ่เคยถวิล
เมื่อหมดราคาสิหวนคืนมาให้อ้ายดื่มกิน
ไปสาอย่าหวนคืนถิ่น
อ้ายบ่อยากกินเศษเดนของใคร

( ดนตรี )

( *, ** )

เข็ดแล้วเจ็บแฮงเจ็บหลาย
จงไปเดินสายตามทางของ..เธอ
ฮักแบบหมาๆ – เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์
คำร้อง ทำนอง – ตู่ นภาชัย
เรียบเรียง – สุวิทย์ เบ็ญสีใส
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
ฮักแบบหมาๆ - เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend