หน้าแรก » เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์ » คอร์ดเพลง ฮักแบบหมาๆ – เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์

คอร์ดเพลง ฮักแบบหมาๆ – เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง
ฮักแบบหมาๆ – เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์

INTRO | Dm | Bb | C | A |
INTRO | Dm | Bb | C Am | Dm |

Dm 
..บ่อยากอา
ยใจสั้นบ่น้อ
งหล่า
 
ควา
มฮักที่เจ้าเว้
ามา
 
ซึ้งจ
Gm 
นว่าตายแท
Am 
นกันได้
 
เมื่ออยู่กั
Dm 
บเฮา 
 
คำว่
D/F# 
าฮักชนความบร
Gm 
รลัย
 
ทางเ
ดินที่เธอหลอ
ยไป
 
เริ่มออกจา
Gm 
กใจของอ้า
Am 
ยคนนี้
Dm 
Dm 

 
มันเป็นนิ
สัยของคนบ่
พอ
 
หาเ
รื่องเหตุผลควา
มท้อ
 
ป๋ากั
Gm 
นเนาะเก็บเสื้
Am 
อผ้าหนี
 
ดึงแขนเธ
Dm 
อไว้ดึงใจเจ้
D/F# 
าไว้บ่ได้
Gm 
อีหลี
 
นั่งโซ
งโลงทรุดลงค
าที่
 
บ่ต่างกั
บผีที่
บ่หายใจ

INSTRU | Am Dm |

 
*  
..ฮักกันแบ
Bb 
บนี้
 
เขาเ
อิ้นว่าฮักแบ
Dm 
บใด๋
 
ฮักแบบหมาหมาหรื
Bb 
อไร
 
เจ้าจังบี๋
ใจของอ้า
ยคักแท้
 
ตอนอยู่กั
Bb 
บเฮา
 
หลอยนอนนำเ
ขา 
 
บ่เคยสิ
Dm 
แคร์
 
เว้าให้แน ก็ว่าแล้
วแต่
 
ตัดบทลอ
Gm 
ยแพกำปั้
Am 
นทุบดิน
Dm 
Dm 

 
** สิอ่วยคืนม
าบอกว่าคื
นดี
 
แต่
ก่อนใยทำเช่
นนี้
 
ให้เขากิ
Gm 
นฟรีบ่เค
Am 
ยถวิล
 
เมื่อหมดร
Dm 
าคา
 
สิหวนคื
D/F# 
นมาให้อ้ายดื่
Gm 
มกิน
 
ไป
สาอย่าหวนคื
นถิ่น
 
อ้ายบ่อยา
กกิน 
 
เศษเดนขอ
งใคร

INSTRU | Dm | Bb | C | A |
INSTRU | Bb C | Dm |
INSTRU | Bb C | F Am |
INSTRU | Bb C | Dm |

( *, ** )

 
เข็ดแล้วเจ็บแฮงเจ็บห
ลาย
 
จงไปเดินสาย.
..ตามทางของ.
Dm 
..เธอ

OUTRO | Dm | Bb | C | A | Dm |

เนื้อเพลง
บ่อยากอายใจสั้นบ่น้องหล่า
ความฮักที่เจ้าเว้ามาซึ้งจนว่าตายแทนกันได้
เมื่ออยู่กับเฮา คำว่าฮักชนความบรรลัย
ทางเดินที่เธอหลอยไป
เริ่มออกจากใจของอ้ายคนนี้

มันเป็นนิสัยของคนบ่พอ
หาเรื่องเหตุผลความท้อ
ป๋ากันเนาะเก็บเสื้อผ้าหนี
ดึงแขนเธอไว้ดึงใจเจ้าไปบ่ได้อีหลี
นั่งโซงโลงทรุดลงคาที่ บ่ต่างกับผีที่บ่หายใจ

* ฮักกันแบบนี้ เขาเอิ้นว่าฮักแบบใด๋
ฮักแบบหมาหมาหรือไร
เจ้าจังบี๋ใจของอ้ายคักแท้
ตอนอยู่กับเฮา
หลอยนอนนำเขาบ่เคยสิแคร์
เว้าให้แนก็ว่าแล้วแต่
ตัดบทลอยแพกำปั้นทุบดิน

** สิอ่วยคืนมาบอกว่าคืนดี
แต่ก่อนใยทำเช่นนี้ให้เขากินฟรีบ่เคยถวิล
เมื่อหมดราคาสิหวนคืนมาให้อ้ายดื่มกิน
ไปสาอย่าหวนคืนถิ่น
อ้ายบ่อยากกินเศษเดนของใคร

( ดนตรี )

( *, ** )

เข็ดแล้วเจ็บแฮงเจ็บหลาย
จงไปเดินสายตามทางของ..เธอ
ฮักแบบหมาๆ – เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์
คำร้อง ทำนอง – ตู่ นภาชัย
เรียบเรียง – สุวิทย์ เบ็ญสีใส
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
ฮักแบบหมาๆ - เซียงวัฒน์ชัย รวมศิลป์
 โฆษณา