หน้าแรก » Helmetheads » คอร์ดเพลง Unfriend – Helmetheads

คอร์ดเพลง Unfriend – Helmetheads

คอร์ดเพลง Unfriend
ศิลปิน Helmetheads
คอร์ด เนื้อเพลง

คีย์คอร์ดเพลง Unfriend สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Fmaj7 | Em | Dm | Cmaj7 |
INTRO | F | Em | Dm | G |

 
เก็บ
Cmaj7 
รักที่เพิ่งพ้นไป 
 
เก็บใจที่เพิ่งช้ำมา
 
บอก
Fmaj7 
ลาแล้ววันเก่า
Cmaj7 
เหลือแค่เพียงน้ำตา 
 
กับแผลที่เธอให้มา
 
วัน
Fmaj7 
นี้ช่างเงียบเหงา

 
Em7 
พราะเมื่อฉันได้รู้ในวัน
Am7 
นี้
 
(ใจเธอคงทนอีกไม่ไหว)
 
 
อ่านข้อ
Em7 
ความสุดท้ายให้ฉันหยุด
Am7 
เสียที
 
พอเถอะน
ะมันทรมาณ
 
อยากให้รั
Fm7 
กของเรา 
 
จบตรง
นี้

 
* ข
อโทษ 
 
 
Em7 
..ขอโทษที่ทำเธอ
Am7 
เสียใจ
Gm7 
 
ฉันทำผิดไปแ
ล้วจริงจริง 
 
ฉัน
Em7 
ทำพลาดไป
 
ก็ไม่
รู้จะทำยังไงให้กลับ
มา

 
** ความรู้สึกข
องเธอ
Em 
..เจ็บเกินจะเยียว
Am7 
ยา
Gm7 
 
ฉันเองเป็นคนผิ
ด 
 
ทำให้เสี
Em 
ยน้ำตา
 
อาจจะเ
สียเวลา 
 
(อาจจะเสียเวลา)
 
แต่หากมันย้
อนคืนเธอกลับมา 
 
ฉันย
อม
C7 

 
รักฉันยังอ
ยู่ 
 
แต่ไม่รู้เธอต้อง
Em7 
การไหม
 
ขอให้เธออ
ยู่ 
 
แต่ไม่รู้เธอจะไ
Em7 
ปไหม
 
กลัวฉันกลัวเหลือเ
กิน
 
กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะ
Em7 
ทิ้งฉัน
Am7 
ไป
 
หัวใ
จ 
 
อยู่ไม่ไหวจริง

INSTRU | Em | Am | Em | Am |

 
ที่ทำร
้ายใจเธอมานาน
 
อยากจะ
Fm7 
ชดใช้มัน 
 
จากวัน
นี้
 
( *, ** )

 
(แต่ไม่รู้เธอต้อง
Em7 
การไหม) 
 
ฉันย
อม
 
(แต่ไม่รู้เธอจะไ
Em7 
ปไหม) 
 
ฉันย
อม
 
(กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะ
Em7 
ทิ้งฉันไป)
 
อาจจะเ
สียเวลา 
 
(อาจจะเสียเวลา)
 
อยากให้เธอ
D7 
คืนย้อนมา (อยากให้เธอคืนย้อนมา)
 
อาจจะเ
สียเวลา 
 
(อาจจะเสียเวลา)
 
แต่หากมันย้
Ab 
อนคืนเธอกลับมา 
 
ฉัน
ยอม

เนื้อเพลง Unfriend
เก็บรักที่เพิ่งพ้นไป เก็บใจที่เพิ่งช้ำมา
บอกลาแล้ววันเก่า
เหลือแค่เพียงน้ำตา กับแผลที่เธอให้มา
วันนี้ช่างเงียบเหงา

เพราะเมื่อฉันได้รู้ในวันนี้
(ใจเธอคงทนอีกไม่ไหว)
อ่านข้อความสุดท้ายให้ฉันหยุดเสียที
พอเถอะนะมันทรมาณ
อยากให้รักของเรา จบตรงนี้

* ขอโทษ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ
ฉันทำผิดไปแล้วจริงจริง ฉันทำพลาดไป
ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมา

** ความรู้สึกของเธอ
เจ็บเกินจะเยียวยา
ฉันเองเป็นคนผิด ทำให้เสียน้ำตา
อาจจะเสียเวลา (อาจจะเสียเวลา)
แต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมา ฉันยอม

รักฉันยังอยู่ แต่ไม่รู้เธอต้องการไหม
ขอให้เธออยู่ แต่ไม่รู้เธอจะไปไหม
กลัวฉันกลัวเหลือเกิน
กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไป
หัวใจ อยู่ไม่ไหวจริงจริง

( ดนตรี )

ที่ทำร้ายใจเธอมานาน
อยากจะชดใช้มัน จากวันนี้
 
( *, ** )

(แต่ไม่รู้เธอต้องการไหม) ฉันยอม
(แต่ไม่รู้เธอจะไปไหม) ฉันยอม
(กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไป)
อาจจะเสียเวลา (อาจจะเสียเวลา)
อยากให้เธอคืนย้อนมา (อยากให้เธอคืนย้อนมา)
อาจจะเสียเวลา (อาจจะเสียเวลา)
แต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมา ฉันยอม
SINGLE : Unfriend (อันเฟรนด์)
ARTIST : HELMETHEADS
LABEL : สไปร์ซซี่ ดิสก์
Digital Download : โทร *491544 27
Helmetheads - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา