คอร์ดเพลง ดวงอาทิตย์ตก เขียนไขและวานิช

  
Text   

คอร์ดเพลง ดวงอาทิตย์ตก เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง ดวงอาทิตย์ตก เขียนไขและวานิช

คอร์ด :

ศิลปิน : เขียนไขและวานิช

เนื้อร้อง/ทำนอง : เกียรติวุฒิ ชินทะวัน

คอร์ดในเพลง : G,D,C,Em


INTRO | G D | C G | ( 4 Times )
INTRO | C G | C G | G |

 
ดวงตะ
G 
วันลาลับไ
D 
ป 
 
ลอยไ
C 
ปสุดขอบ
G 
ฟ้า
 
เอ่ยคำร่ำ
D 
ลา 
 
กับท้
C 
องฟ้าใ
G 
หญ่
 
ยินเสียงสาย
D 
ลม 
 
กระ
C 
ซิบเจ้าดอกไ
G 
ม้
 
ลมห
Em 
นาวเริ่มมาเ
D 
ยือนอีกแล้ว
G 
ซิ

INSTRU | C G | C G | G |

 
สกุ
G 
ณาบินลับ
D 
ตา 
 
ชวน
C 
พาใจหวั่นไ
G 
หว
 
อยู่ตรง
Em 
นั้นเป็นอย่างไ
D 
ร 
 
สบาย
C 
ดี 
 
หรือเป
G 
ล่า
 
ฝากบทเพ
G 
ลงผ่านสาย
D 
ลม 
 
ลอยไ
C 
ปกับเมฆข
G 
าว
 
คืน
Em 
นี้ให้ 
 
เธอน
D 
อนหลับฝัน
G 
ดี

Em 
ลาลับลาไ
D 
ป 
 
 
C 
อยู่แห่งใดห
G 
นอ
 
จวบ
Em 
ถึงวันที่
D 
รอ 
 
จะก
C 
ลับมาสดใ
G 
 
เมื่อ
Em 
ฝนทำเธอเปียกป
D 
อน
 
เมฆหม
C 
อกเคลื่อนจางห
G 
าย
 
จะ
Em 
กลับมาพร้อมแ
D 
สงของวันใ
G 
หม่

INSTRU | C G | C G | G |
INSTRU | G D | C G | ( 3 Times )
INSTRU | Em D | G | C G | C G | G |

 
สกุ
G 
ณาบินลับ
D 
ตา 
 
ชวน
C 
พาใจหวั่นไ
G 
หว
 
อยู่ตรง
Em 
นั้นเป็นอย่างไ
D 
ร 
 
สบาย
C 
ดี 
 
หรือเป
G 
ล่า
 
ฝากบทเพ
G 
ลงผ่านสาย
D 
ลม 
 
ลอยไ
C 
ปกับเมฆข
G 
าว
 
คืน
Em 
นี้ให้ 
 
เธอน
D 
อนหลับฝัน
G 
ดี

Em 
ลาลับลาไ
D 
ป 
 
 
C 
อยู่แห่งใดห
G 
นอ
 
จวบ
Em 
ถึงวันที่
D 
รอ 
 
จะก
C 
ลับมาสดใ
G 
 
เมื่อ
Em 
ฝนทำเธอเปียกป
D 
อน
 
เมฆหม
C 
อกเคลื่อนจางห
G 
าย
 
จะ
Em 
กลับมาพร้อมแ
D 
สงของวันใ
G 
หม่

INSTRU | C G | C G | G |

 
เอ่ยคำ
G 
ลาพาเศร้าใ
C 
จ 
 
หวน
C 
คิดคืนสุข
G 
สม
 
ภาพ
Em 
ฝันยิ่งห่างไ
D 
กล 
 
ลอยไ
C 
ปตามสาย
G 
ลม
 
หากตะ
G 
วันทอแสงง
D 
าม 
 
แม้
C 
ทุกข์หรือสุข
G 
สม
 
จะ
Em 
เก็บมาให้เ
D 
ธอได้ชื่น
G 
ชม
 
จะ
Em 
เก็บมาให้เ
D 
ธอได้ชื่น
G 
ชม

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดวงอาทิตย์ตก


ดวงตะวันลาลับไป ลอยไปสุดขอบฟ้า
เอ่ยคำร่ำลา กับท้องฟ้าใหญ่
ยินเสียงสายลม กระซิบเจ้าดอกไม้
ลมหนาวเริ่มมาเยือนอีกแล้วซิ

( ดนตรี )

สกุณาบินลับตา ชวนพาใจหวั่นไหว
อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร สบายดี หรือเปล่า
ฝากบทเพลงผ่านสายลม ลอยไปกับเมฆขาว
คืนนี้ให้ เธอนอนหลับฝันดี

ลาลับลาไป อยู่แห่งใดหนอ
จวบถึงวันที่รอ จะกลับมาสดใส
เมื่อฝนทำเธอเปียกปอน
เมฆหมอกเคลื่อนจางหาย
จะกลับมาพร้อมแสงของวันใหม่

( ดนตรี )

สกุณาบินลับตา ชวนพาใจหวั่นไหว
อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไร สบายดี หรือเปล่า
ฝากบทเพลงผ่านสายลม ลอยไปกับเมฆขาว
คืนนี้ให้ เธอนอนหลับฝันดี

ลาลับลาไป อยู่แห่งใดหนอ
จวบถึงวันที่รอ จะกลับมาสดใส
เมื่อฝนทำเธอเปียกปอน
เมฆหมอกเคลื่อนจางหาย
จะกลับมาพร้อมแสงของวันใหม่

( ดนตรี )

เอ่ยคำลาพาเศร้าใจ หวนคิดคืนสุขสม
ภาพฝันยิ่งห่างไกล ลอยไปตามสายลม
หากตะวันทอแสงงาม แม้ทุกข์หรือสุขสม
จะเก็บมาให้เธอได้ชื่นชม
จะเก็บมาให้เธอได้ชื่นชม

เพลง ดวงอาทิตย์ตก
ศิลปิน : เขียนไขและวานิช
Vocal : เขียนไขและวานิช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend