หน้าแรก » เขียนไข และ วานิช » คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง – เขียนไข และ วานิช

คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง – เขียนไข และ วานิช

คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง เขียนไข และ วานิช

คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง - เขียนไข และ วานิช

เพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง (คอร์ด)

ศิลปิน : เขียนไข และ วานิช

แนวเพลง : #สตริง

เขียนไข และ วานิช : ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง

คีย์คอร์ดเพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G D | C G | ( 4 Times )

 
ล่องล
อย 
 
ล่องไ
ป 
 
ความ
ฝันฉันยิ่งใ
หญ่
 
เหมือน
ปีก 
 
ติดไ
ฟ 
 
บินไ
ปยิ่งถูกเ
ผา
 
ความ
รู้ ที่
มี 
 
กลับ
มาแทงตัวเ
รา
 
ลาดกับโง่เข
ลา 
 
มันไ
ม่ต่าง
กัน

 
ยิ่ง
Em 
บิน 
 
ยิ่ง
สูง 
 
ปีก
ฉันเริ่มอ่อน
ล้า
 
ยิ่ง
Em 
ปราถ
นา 
 
หัวใ
จชั่งใฝ่
ฝัน
 
ปีก
Em 
ฉันนั้นเริ่มห
นัก 
 
อ่อนแ
รงลงทุก
วัน
 
นี่
ปีกแห่งความ
ฝัน 
 
หรือ
ปีกแห่งความจ
ริง

INSTRU | G D | C G | ( 4 Times )

 
ยิ่ง
Em 
บิน 
 
ยิ่ง
สูง 
 
ปีก
ฉันเริ่มอ่อน
ล้า
 
ยิ่ง
Em 
ปราถ
นา 
 
หัวใ
จชั่งใฝ่
ฝัน
 
ปีก
Em 
ฉันนั้นเริ่มห
นัก 
 
อ่อนแ
รงลงทุก
วัน
 
นี่
ปีกแห่งความ
ฝัน 
 
หรือ
ปีกแห่งความจ
ริง

 
ล่องล
อย 
 
ล่องไ
ป 
 
ความ
ฝันฉันยิ่งใ
หญ่
 
เหมือน
ปีก 
 
ติดไ
ฟ 
 
บินไ
ปยิ่งถูกเ
ผา
 
ความ
รู้ ที่
มี 
 
กลับ
มาแทงตัวเ
รา
 
ลาดกับโง่เข
ลา 
 
มันไ
ม่ต่าง
กัน

INSTRU | Em D | C G | ( 4 Times )

 
ยิ่ง
Em 
บิน 
 
ยิ่ง
สูง 
 
ปีก
ฉันเริ่มอ่อน
ล้า
 
ยิ่ง
Em 
ปราถ
นา 
 
หัวใ
จชั่งใฝ่
ฝัน
 
ปีก
Em 
ฉันนั้นเริ่มห
นัก 
 
อ่อนแ
รงลงทุก
วัน
 
นี่
Em 
ปีกแห่งความ
ฝัน 
 
หรือ
ปีกแห่งความจ
ริง

 
ล่องล
อย 
 
ล่องไ
ป 
 
ความ
ฝันฉันยิ่งใ
หญ่
 
เหมือน
ปีก 
 
ติดไ
ฟ 
 
บินไ
ปยิ่งถูกเ
ผา
 
ความ
รู้ ที่
มี 
 
กลับ
มาแทงตัวเ
รา
 
ลาดกับโง่เข
ลา 
 
มันไ
ม่ต่าง
กัน

 
Em 
ลาดกับโง่เข
ลา 
 
มันไ
ม่ต่าง
กัน..


ล่องลอย ล่องไป ความฝันฉันยิ่งใหญ่
เหมือนปีก ติดไฟ บินไปยิ่งถูกเผา
ความรู้ ที่มี กลับมาแทงตัวเรา
ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน

ยิ่งบิน ยิ่งสูง ปีกฉันเริ่มอ่อนล้า
ยิ่งปราถนา หัวใจชั่งใฝ่ฝัน
ปีกฉันนั้นเริ่มหนัก อ่อนแรงลงทุกวัน
นี่ปีกแห่งความฝัน หรือปีกแห่งความจริง

( ดนตรี )

ยิ่งบิน ยิ่งสูง ปีกฉันเริ่มอ่อนล้า
ยิ่งปราถนา หัวใจชั่งใฝ่ฝัน
ปีกฉันนั้นเริ่มหนัก อ่อนแรงลงทุกวัน
นี่ปีกแห่งความฝัน หรือปีกแห่งความจริง

ล่องลอย ล่องไป ความฝันฉันยิ่งใหญ่
เหมือนปีก ติดไฟ บินไปยิ่งถูกเผา
ความรู้ ที่มี กลับมาแทงตัวเรา
ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน

( ดนตรี )

ยิ่งบิน ยิ่งสูง ปีกฉันเริ่มอ่อนล้า
ยิ่งปราถนา หัวใจชั่งใฝ่ฝัน
ปีกฉันนั้นเริ่มหนัก อ่อนแรงลงทุกวัน
นี่ปีกแห่งความฝัน หรือปีกแห่งความจริง

ล่องลอย ล่องไป ความฝันฉันยิ่งใหญ่
เหมือนปีก ติดไฟ บินไปยิ่งถูกเผา
ความรู้ ที่มี กลับมาแทงตัวเรา
ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน

ฉลาดกับโง่เขลา มันไม่ต่างกัน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ปีกแห่งความฝันหรือปีกแห่งความจริง (คอร์ด)
ศิลปิน : เขียนไข และ วานิช
เนื้อร้อง : สาโรจน์ ยอดยิ่ง
ทำนอง : สาโรจน์ ยอดยิ่ง
 โฆษณา