หน้าแรก » โจ้ พงษ์ศักดิ์ » คอร์ดเพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ – โจ้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดเพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ – โจ้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดเพลง : นางฟ้าที่เฝ้ารอ โจ้ พงษ์ศักดิ์

คอร์ดเพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ - โจ้ พงษ์ศักดิ์

เพลง :

ศิลปิน : โจ้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Dm,Bb,Am,Gm


Tune to Eb
INTRO | F C/E | Dm C | Bb Am | Bb F |

 
ก่
อนที่เจ้า 
 
สิ
C/E 
เข้ามาอยู่ใ
Dm 
นชีวิต
 
อ้
ายเคยคิ
Bb 
ด.. 
 
ว่า
ชีวิตๆมัน
Bb 
บ่มี
ค่า
Dm 
บ่มีไผมาใ
ส่ใจ 
 
 
Bb 
บ่มีคนมาหั
วซา
 
สิ
Gm 
เป็นสิตายก็ค
Bb 
งบ่มีคนคิ
ดนำ

แต่มื้อที่อ้ายได้
C/E 
มาฮู้จักกั
Dm 
บเจ้า
 
เจ้าส่
อยให้เจ้าลืม
Bb 
ทุกความเศร้า
 
ทุกค
Am 
วามปวดร้าว 
 
 
Gm 
ทุกความทรง
จำ
 
เจ้าเ
Bb 
ฮ็ดให้ใจอ้า
Bbm 
ยซืน 
 
อยาก
Am 
ตื่นมานั่งเว้
Dm 
านำ
 
เธอ
Gm 
เข้ามาทำให้
Bb 
อ้ายอยากหายใ
จต่อ

 
จาก
Gm 
คนๆ 
 
หนึ่งที่ลมหายใจอ่อนแ
รง
 
เธอเข้ามาเติม
Bb 
แต่ง เติมไฟให้อ้าย  
ลุกขึ้นมาสู้ต่อ

 
ขอบคุณนาง
Bb 
ฟ้าของใ
จ 
 
ที่
Am 
คอยห่วงใยดู
Dm 
แลเรื่อยมา
 
หนักเ
Bb 
บาบ่เคยว่า 
 
ป็นนางฟ้าที่ใ
จเฝ้ารอ
 
ให้คนที่
Bb 
ท้อได้มีชีวิตใ
หม่ 
 
ให้คนจัง
Am 
อ้ายอยากหายใ
Dm 
จต่อ
 
เป็น
Bb 
บุญของใจอ้ายที่ไ
ด้มาพ้อนา
งฟ้า..จังเจ้า

INSTRU | F C/E | Dm C | Bb C | F |
INSTRU | Dm | Am | Gm C | F |

 
จาก
Gm 
คนๆ 
 
หนึ่งที่ลมหายใจอ่อ
Am 
นแรง
 
เธอเข้ามาเติม
Bb 
แต่ง 
 
เติมไฟให้อ้า
ยยังลุกสู้ต่อ

 
ขอบคุณนาง
Bb 
ฟ้าของใ
จ 
 
ที่
Am 
คอยห่วงใยดู
Dm 
แลเรื่อยมา
 
หนักเ
Bb 
บาบ่เคยว่า 
 
 
Am 
เป็นนางฟ้าที่ใ
จอ้ายรอ
 
ให้คนที่
Bb 
ท้อได้มีชีวิตใ
หม่ 
 
ให้คนจัง
Am 
อ้ายอยากหายใ
จต่อ
 
เป็น
Bb 
บุญของใจอ้ายที่ไ
Am 
ด้มาพ้อนา
งฟ้า..จังเจ้า

 
ขอบคุณนาง
Bb 
ฟ้าของใ
จ 
 
ที่
Am 
คอยห่วงใยดู
Dm 
แลเรื่อยมา
 
หนักเ
Bb 
บาบ่เคยว่า 
 
ป็นนางฟ้าที่ใ
จเฝ้ารอ
 
ให้คนที่
Bb 
ท้อได้มีชีวิตใ
หม่ 
 
ให้คนจัง
Am 
อ้ายอยากหายใ
Dm 
จต่อ
 
เป็น
Bb 
บุญของใจอ้ายที่ไ
ด้มาพ้อนา
งฟ้า..จังเจ้า

 
เป็น
Gm 
บุญของใจอ้ายที่เ
กิดมาพ้อ.. 
 
นางฟ้
Bb 
าคือเจ้า..

OUTRO | Gm C | F | Fmaj7 |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ


ก่อนที่เจ้า สิเข้ามาอยู่ในชีวิต
อ้ายเคยคิด.. ว่าชีวิตๆมันบ่มีค่า
บ่มีไผมาใส่ใจ บ่มีคนมาหัวซา
สิเป็นสิตายก็คงบ่มีคนคิดนำ

แต่มื้อที่อ้ายได้มาฮู้จักกับเจ้า
เจ้าส่อยให้เจ้าลืมทุกความเศร้า
ทุกความปวดร้าว ทุกความทรงจำ
เจ้าเฮ็ดให้ใจอ้ายซืน อยากตื่นมานั่งเว้านำ
เธอเข้ามาทำให้อ้ายอยากหายใจต่อ

จากคนๆ หนึ่งที่ลมหายใจอ่อนแรง
เธอเข้ามาเติมแต่ง เติมไฟให้อ้าย ลุกขึ้นมาสู้ต่อ

ขอบคุณนางฟ้าของใจ ที่คอยห่วงใยดูแลเรื่อยมา
หนักเบาบ่เคยว่า เป็นนางฟ้าที่ใจเฝ้ารอ
ให้คนที่ท้อได้มีชีวิตใหม่ ให้คนจังอ้ายอยากหายใจต่อ
เป็นบุญของใจอ้ายที่ได้มาพ้อนางฟ้า..จังเจ้า

( ดนตรี )

จากคนๆ หนึ่งที่ลมหายใจอ่อนแรง
เธอเข้ามาเติมแต่ง เติมไฟให้อ้ายยังลุกสู้ต่อ

ขอบคุณนางฟ้าของใจ ที่คอยห่วงใยดูแลเรื่อยมา
หนักเบาบ่เคยว่า เป็นนางฟ้าที่ใจอ้ายรอ
ให้คนที่ท้อได้มีชีวิตใหม่ ให้คนจังอ้ายอยากหายใจต่อ
เป็นบุญของใจอ้ายที่ได้มาพ้อนางฟ้า..จังเจ้า

ขอบคุณนางฟ้าของใจ ที่คอยห่วงใยดูแลเรื่อยมา
หนักเบาบ่เคยว่า เป็นนางฟ้าที่ใจเฝ้ารอ
ให้คนที่ท้อได้มีชีวิตใหม่ ให้คนจังอ้ายอยากหายใจต่อ
เป็นบุญของใจอ้ายที่ได้มาพ้อนางฟ้า..จังเจ้า

เป็นบุญของใจอ้ายที่เกิดมาพ้อ.. นางฟ้าคือเจ้า..

มิวสิควิดีโอ นางฟ้าที่เฝ้ารอ โจ้ พงษ์ศักดิ์

เพลง นางฟ้าที่เฝ้ารอ
ศิลปิน : โจ้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : Black Ball ,ปิงปอง พงษ์อนันต์
ติดต่องานแสดง : 092-4892455
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :