หน้าแรก » เบื๊อก » คอร์ดเพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ – เบื๊อก

คอร์ดเพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ – เบื๊อก

คอร์ดเพลง : เพลงที่สามจากซ้ายมือ เบื๊อก

คอร์ดเพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ - เบื๊อก

เพลง :

ศิลปิน : เบื๊อก

เนื้อร้อง/ทำนอง : เดชา,พราหมณ์

คอร์ดทั้งหมด : F,C,G/B,Am,Dm


Tune to Eb
INTRO | C | Am | F | C |
INTRO | F | C | Dm G | C |

 
ากท้องแห่งราตรี
 
และฝากเพล
Am 
งนี้ให้เธอเอาไว้
 
ฝากลำ
นำถ้อยคำจาก
ใจ
 
ด้วยความคนึง
ถึง
 
หากวัน
ใดที่เราห่างไกล
 
นะไม่เป็น
ไรฝากไว้ข้อนึง
 
คำสั
Dm 
ญญาที่เคยเอ่ย
ถึงสักวันจะไ
ปหา

 
ก็บนับสิ่งดีๆ
 
และหมื่น
Am 
กวีร้อยพันคำหวาน
 
เก็บวันว
านวาดวันของ
ฉัน
 
และเธอเมื่อม
าถึง
 
เธอยัง
คงเฝ้าคอยใช่มั้ย
 
ไม่เป็น
ไรฝากไว้ข้อนึง
 
คำสั
Dm 
ญญาที่เคยเอ่ย
ถึงซักวันจะไ
ปหา

 
ความห่วง
ใยในโลกา
 
ถ้าเทียบกับ
ฟ้านับดาวยังน้อย
 
ความคิด
ถึงเท่าที่มี
 
เทียบท้องน
ทีไม่เทียมตัวฉัน
 
หากพา
ยุโหมลมฝน
 
ให้เธอรับ
รู้เอาไว้แล้วกัน
 
จะมี
ฉันสู้เคียงข้างเ
ธอนะเอออยู่แบ
บนี้

 
จะดุจวัน
นี้หรือดั่งวันนั้น
 
มีเธอเคียง
ฉันไม่เคยจางหาย
 
ผ่านคืน
วันเวลาโหดร้าย
 
หันมาครา
ใดพบเจอเสมอ
 
ขอบคุณ
นะมีเธอใ
 
ห้ฉัน
 
และมีตัว
ฉันเอาไว้ให้เธอ
 
 
จะยัง
Dm 
คงเฝ้าคอยเ
สมอสักวันจะไ
ปหา

INSTRU | F | C | F | C |
INSTRU | F | C | F | C G/B | Am | Dm G | C |

 
ความห่วง
ใยในโลกา
 
ถ้าเทียบกับ
ฟ้านับดาวยังน้อย
 
ความคิด
ถึงเท่าที่มี
 
เทียบท้องน
ทีไม่เทียมตัวฉัน
 
หากพา
ยุโหมลมฝน
 
ให้เธอรับ
รู้เอาไว้แล้วกัน
 
จะมี
ฉันสู้เคียงข้างเ
ธอนะเอออยู่แบ
บนี้

 
จะดุจวัน
นี้หรือดั่งวันนั้น
 
มีเธอเคียง
ฉันไม่เคยจางหาย
 
ผ่านคืน
วันเวลาโหดร้าย
 
หันมาครา
ใดพบเจอเสมอ
 
ขอบคุณ
นะมีเธอใ
 
ห้ฉัน
 
และมีตัว
ฉันเอาไว้ให้เธอ
 
 
จะยัง
Dm 
คงเฝ้าคอยเ
สมอสักวันจะไ
ปหา

 
แต่ยั
Dm 
งคงเฝ้าคอยเสมอ.. 
 
ซักวันจะไปหา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ


ฝากท้องแห่งราตรีและฝากเพลงนี้ให้เธอเอาไว้
ฝากลำนำถ้อยคำจากใจด้วยความคนึงถึง
หากวันใดที่เราห่างไกลนะไม่เป็นไรฝากไว้ข้อนึง
คำสัญญาที่เคยเอ่ยถึงสักวันจะไปหา

เก็บนับสิ่งดีๆ และหมื่นกวีร้อยพันคำหวาน
เก็บวันวานวาดวันของฉันและเธอเมื่อมาถึง
เธอยังคงเฝ้าคอยใช่มั้ยไม่เป็นไรฝากไว้ข้อนึง
คำสัญญาที่เคยเอ่ยถึงซักวันจะไปหา

ความห่วงใยในโลกาถ้าเทียบกับฟ้านับดาวยังน้อย
ความคิดถึงเท่าที่มีเทียบท้องนทีไม่เทียมตัวฉัน
หากพายุโหมลมฝนให้เธอรับรู้เอาไว้แล้วกัน
จะมีฉันสู้เคียงข้างเธอนะเอออยู่แบบนี้

จะดุจวันนี้หรือดั่งวันนั้นมีเธอเคียงฉันไม่เคยจางหาย
ผ่านคืนวันเวลาโหดร้ายหันมาคราใดพบเจอเสมอ
ขอบคุณนะมีเธอให้ฉันและมีตัวฉันเอาไว้ให้เธอ
จะยังคงเฝ้าคอยเสมอสักวันจะไปหา

ความห่วงใยในโลกาถ้าเทียบกับฟ้านับดาวยังน้อย
ความคิดถึงเท่าที่มีเทียบท้องนทีไม่เทียมตัวฉัน
หากพายุโหมลมฝนให้เธอรับรู้เอาไว้แล้วกัน
จะมีฉันสู้เคียงข้างเธอนะเอออยู่แบบนี้

จะดุจวันนี้หรือดั่งวันนั้นมีเธอเคียงฉันไม่เคยจางหาย
ผ่านคืนวันเวลาโหดร้ายหันมาคราใดพบเจอเสมอ
ขอบคุณนะมีเธอให้ฉันและมีตัวฉันเอาไว้ให้เธอ
จะยังคงเฝ้าคอยเสมอสักวันจะไปหา

แต่ยังคงเฝ้าคอยเสมอซักวันจะไปหา

มิวสิควิดีโอ เพลงที่สามจากซ้ายมือ เบื๊อก

เพลง เพลงที่สามจากซ้ายมือ
ศิลปิน : เบื๊อก
Artist : เดชา,พราหมณ์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :