คอร์ดเพลง ไตร่ตรอง – Stoondio

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไตร่ตรอง Stoondio

คอร์ดเพลง ไตร่ตรอง - Stoondio

เพลง :

ศิลปิน : Stoondio

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : F,Am,Dm,Em


INTRO | F Am | Em F | ( 3 Times )
INTRO | Dm Em F |

 
ไม่อยากอยู่
F 
ที่เดิม
Am 
 
ไม่อยากอยู่ตร
C 
งนั้น
F 
 
ถึงในช่วงเวลาที่มันเปลี่ย
Am 
นแปลง
 
ช่วงเว
Em 
ลาที่สำ
F 
คัญ
 
ถามใคร ถาม
Am 
ใคร 
 
ถามใคร
Em 
กลัวจะพลาดพลั้ง
 
ไตร่ตรอ
Dm 
งดีแล้วหรือ
Em 
ยัง
F 
ดีแล้วหรือ
C 
ยัง

INSTRU | F Am | Cmaj7 F | Dm Em | F |

F 
จะทำอย่างไรให้
Am 
เธอคืนย้อ
Em 
นมา
F 
 
จะทำอย่า
Am 
งไรให้เธอคืนย้อ
Em 
นมา
F 
 
ยิ่งเดินต่อไ
Am 
ปยิ่งเห็นความเฉ
Em 
ยชา
F 
Dm 
จะทำอย่างไร
Em 
เธอคงไม่ย้อน
F 
มา

 
หากยังอยู่
F 
ที่เดิม
Am 
 
ถ้ายังอยู่ตร
Em 
งนั้น
F 
 
ใช้ทุกช่วงเวลาที่มันหยุ
Am 
ดเดิน
 
อย่างเช่
Em 
นคนเคยรัก
F 
กัน
 
แล้วไง แล้
Am 
วไง 
 
แล้วไง
 
ก็ว
Em 
นกลับไป
F 
ซ้ำ
 
ไม่เค
Dm 
ยดีเลยสั
Em 
กวัน
 
ไม่เคยดีเลยสัก
C 
วัน

B 
ฉั
Am 
นยังกระวนกระวายหมื่นๆ 
 
 
Dm 
ครั้ง
 
และ
G 
คิดทบทวนเรื่องราวอยู่อย่า
B 
งนั้น
 
ฉัน
Am 
พูดให้ใครต่อใครได้
G 
ฟัง
G 
กลับ
Am 
ตอก
C 
ย้ำ
C 
G 
กลับ
Am 
ยิ่งเจ็บยิ่ง
C 
ช้ำ

INSTRU | F Am | Em F | ( 3 Times )
INSTRU | Dm Em F |

 
หากยังอยู่
F 
ที่เดิม
Am 
 
ถ้ายังอยู่ตร
Em 
งนั้น
F 
 
ใช้ทุกช่วงเวลาที่มันหยุ
Am 
ดเดิน
 
อย่างเช่
Em 
นคนเคยรัก
F 
กัน
 
แล้วไง แล้
Am 
วไง 
 
แล้วไง
 
ก็ว
Em 
นกลับไป
F 
ซ้ำ
 
ไม่เค
Dm 
ยดีเลยสั
Em 
กวัน
 
ไม่เคยดีเลยสัก
C 
วัน

 
กลับคืนสู่
F 
ที่เดิม
Am 
 
ก่อนมีเธ
Dm 
อมีฉัน
F 
 
ใช้ชีวิตยังไง ให้ใช้อย่า
Am 
งเดิม
 
ก่อนที่เค
Em 
ยเจอหน้า
F 
กัน
 
ย้อนไป ย้อน
Am 
ไป 
 
ย้อน
Em 
ไป
 
วันก่อ
F 
นหน้านั้น
 
แค่บั
Dm 
งเอิญได้พ
Em 
บกัน
 
อย่าเริ่มเ
F 
ลยความสัม
C 
พันธ์

OUTRO | F Am | Em F | ( 3 Times ) |
OUTRO | Dm Em | F | Dm Em | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไตร่ตรอง


ไม่อยากอยู่ที่เดิม
ไม่อยากอยู่ตรงนั้น
ถึงในช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลง
ช่วงเวลาที่สำคัญ
ถามใคร ถามใคร ถามใคร
กลัวจะพลาดพลั้ง
ไตร่ตรองดีแล้วหรือยัง ดีแล้วหรือยัง

จะทำอย่างไรให้เธอคืนย้อนมา
จะทำอย่างไรให้เธอคืนย้อนมา
ยิ่งเดินต่อไปยิ่งเห็นความเฉยชา
จะทำอย่างไรเธอคงไม่ย้อนมา

หากยังอยู่ที่เดิม ถ้ายังอยู่ตรงนั้น
ใช้ทุกช่วงเวลาที่มันหยุดเดิน
อย่างเช่นคนเคยรักกัน
แล้วไง แล้วไง แล้วไง
ก็วนกลับไปซ้ำ ไม่เคยดีเลยสักวัน
ไม่เคยดีเลยสักวัน

ฉันยังกระวนกระวายหมื่นๆ ครั้ง
และคิดทบทวนเรื่องราวอยู่อย่างนั้น
ฉันพูดให้ใครต่อใครได้ฟัง
กลับตอกย้ำ กลับยิ่งเจ็บยิ่งช้ำ

หากยังอยู่ที่เดิม ถ้ายังอยู่ตรงนั้น
ใช้ทุกช่วงเวลาที่มันหยุดเดิน
อย่างเช่นคนเคยรักกัน
แล้วไง แล้วไง แล้วไง
ก็วนกลับไปซ้ำ ไม่เคยดีเลยสักวัน
ไม่เคยดีเลยสักวัน

กลับคืนสู่ที่เดิม ก่อนมีเธอมีฉัน
ใช้ชีวิตยังไง ให้ใช้อย่างเดิม
ก่อนที่เคยเจอหน้ากัน
ย้อนไป ย้อนไป ย้อนไป
วันก่อนหน้านั้น แค่บังเอิญได้พบกัน
อย่าเริ่มเลยความสัมพันธ์

มิวสิควิดีโอ ไตร่ตรอง Stoondio

เพลง ไตร่ตรอง
ศิลปิน : Stoondio

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend