คอร์ดเพลง วัดกันมั้ย – หนูดิด คิตตี้

  
Text   

ศิลปิน หนูดิด คิตตี้
Ost. มาวัดกันมั้ย


INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm | ( 2 Times )

Bm 
…แฟนก็ยังไม่มีได้แต่นั่งต
Bm 
บยุง
A 
G 
F# 
Bm 
…งานการไม่ทำหนี้สินเป็นกร
Bm 
ะบุง
A 
G 
F# 
 
G 
ยากจะเป็นคนคิด
A 
ดีทำดี
G 
แต่ก็ยังผิดศีลทุก
A 
ข้อที่มี
 
G 
ยากจะร่ำรวยแทงห
A 
วยก็โดนกินทุ
F#7 
กที

Bm 
…รอใครที่พอจะมีวาสนาต่
Bm 
อกัน
A 
G 
F# 
Bm 
…รอใครสักคนให้มาตักบาตรทำบุญร่ว
Bm 
มขัน
A 
G 
F# 
 
G 
ยากจะชวนนวลน้
A 
องมาตั้งนาน
 
G 
ห้เวียนเทียนกราบพ
A 
ระองค์ประทาน
 
ค่
G 
อยกลับไปกรวด
A 
น้ำด้วยกันสอ
F#7 
งคน

 
* มาวัดกั
Bm 
นมั๊ย
A 
G 
F# 
(จะไปด้วยดีรึเปล่า)
 
ถ้าอยากให้ใจถึ
Bm 
งใจ
A 
G 
F# 
(จะไปด้วยดีม่ะ)
 
มามามาวัดกั
Bm 
นมั๊ย
A 
G 
F# 
(จะไปด้วยดีรึเปล่า)
 
จะทำให้น้องผ่อ
Bm 
งใส
A 
G 
F# 
(จะไปด้วยดีม่ะ)

 
** หน้
Bm 
าตาของพี่ถึงมันไม่ได้หล่อเหมือนดารา
 
แต่พี่ไม่เคยจะมีเรื่องกาเมสุมิจฉาจารา
 
 
แค่อยากจะชวนเธอนะมาทำบุญ
 
 
ให้มาเข้าวัดเข้าวา
 
 
ถ้าหากว่าเราได้มาด้วยกัน
 
 
เผื่อจะได้เป็นคู่กันชา
Bm 
ติหน้า
 

(Rap)
 
ไปวัดไม่ร้อนหรอพี่แล้วไปกับพี่จะร้อนมะ
 
 
ไปวัดไม่ร้อนหรอพี่แล้วไปกับพี่จะร้อนมะ
 
 
ไปวัดไม่ร้อนหรอพี่แล้วไปกับพี่จะร้อนมะ
 
 
ไปวัดไม่ร้อนหรอพี่แล้วไปกับพี่จะร้อนมะ
 

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm | ( 2 Times )

Bm 
…เวลาที่เธอโดนเทแฟนเขาไ
Bm 
ม่สน
A 
G 
F# 
Bm 
…จะพาเธอไปเวียนเทียนฟังเทศ
Bm 
น์สวดมนต์
A 
G 
F# 
G 
อยู่กับวัดเป็นที่
A 
พึ่งทางใจ
G 
อยู่กับฉันเป็นที่
A 
พึ่งทางกาย
 
G 
ยากนำเหนอทำให้เ
A 
ธอนั้นได้ผ่อ
F#7 
นคลาย

( *, ** )

เนื้อเพลง
แฟนก็ยังไม่มีได้แต่นั่งตบยุง
งานการไม่ทำหนี้สินเป็นกระบุง
อยากจะเป็นคนคิดดีทำดี
แต่ก็ยังผิดศีลทุกข้อที่มี
อยากจะร่ำรวยแทงหวยก็โดนกินทุกที

รอใครที่พอจะมีวาสนาต่อกัน
รอใครสักคนให้มาตักบาตรทำบุญร่วมขัน
อยากจะชวนนวลน้องมาตั้งนาน
ให้เวียนเทียนกราบพระองค์ประทาน
ค่อยกลับไปกรวดน้ำด้วยกันสองคน

มาวัดกันมั๊ย (จะไปด้วยดีรึเปล่า)
ถ้าอยากให้ใจถึงใจ (จะไปด้วยดีม่ะ)
มามามาวัดกันมั๊ย (จะไปด้วยดีรึเปล่า)
จะทำให้น้องผ่องใส (จะไปด้วยดีม่ะ)

หน้าตาของพี่ถึงมันไม่ได้หล่อเหมือนดารา
แต่พี่ไม่เคยจะมีเรื่องกาเมสุมิจฉาจารา
แค่อยากจะชวนเธอนะมาทำบุญ
ให้มาเข้าวัดเข้าวา
ถ้าหากว่าเราได้มาด้วยกัน
เผื่อจะได้เป็นคู่กันชาติหน้า

ไปวัดไม่ร้อนหรอพี่แล้วไปกับพี่จะร้อนมะ
ไปวัดไม่ร้อนหรอพี่แล้วไปกับพี่จะร้อนมะ
ไปวัดไม่ร้อนหรอพี่แล้วไปกับพี่จะร้อนมะ
ไปวัดไม่ร้อนหรอพี่แล้วไปกับพี่จะร้อนมะ

เวลาที่เธอโดนเทแฟนเขาไม่สน
จะพาเธอไปเวียนเทียนฟังเทศน์สวดมนต์
อยู่กับวัดเป็นที่พึ่งทางใจ
อยู่กับฉันเป็นที่พึ่งทางกาย
อยากนำเหนอทำให้เธอนั้นได้ผ่อนคลาย

มาวัดกันมั๊ย (จะไปด้วยดีรึเปล่า)
ถ้าอยากให้ใจถึงใจ (จะไปด้วยดีม่ะ)
มามามาวัดกันมั๊ย (จะไปด้วยดีรึเปล่า)
จะทำให้น้องผ่องใส (จะไปด้วยดีม่ะ)

หน้าตาของพี่ถึงมันไม่ได้หล่อเหมือนดารา
แต่พี่ไม่เคยจะมีเรื่องกาเมสุมิจฉาจารา
แค่อยากจะชวนเธอนะมาทำบุญ
ให้มาเข้าวัดเข้าวา
ถ้าหากว่าเราได้มาด้วยกัน
เผื่อจะได้เป็นคู่กันชาติหน้า
Digital Download *1230055
หนูดิด คิตตี้ - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend