คอร์ดเพลง ดีที่สุดแล้ว – PONWP

  
Text   

คอร์ดเพลง : ดีที่สุดแล้ว PONWP

คอร์ดเพลง ดีที่สุดแล้ว - PONWP

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single PONWP : ดีที่สุดแล้ว


INTRO | Cmaj7 Am | F G |
INTRO | Cmaj7 Am | F Fm G |

Cmaj7 
  เธอบอกเขาทำเธอ
Am 
เจ็บช้ำมา
F 
  บอกว่าเขาทำเธอเสีย
G 
น้ำตา 
 
มาตั้งกี่ครั้ง
Cmaj7 
  เธอไม่อยากจะ
Am 
เจอเขาอีก
F 
  บอกให้ฉันช่วยทำให้
Fm 
ลืมได้
G 
ไหม

 
แต่
Am 
เธอลืมไปรึเปล่า 
 
ฉัน
G 
เป็นแค่ที่ปรึกษา
 
เป็นแค่เ
F 
พื่อนคนหนึ่ง 
 
ที่เธอ
Cmaj7 
นึกถึงตอนมีปัญหา
Am 
ทั้งที่ใจมันจะร้
G 
าวรานมากแค่ไหน
 
และยัง
F 
ไงจะทำตามหน้าที่ต่อ
G 
ไป

 
ต่อ
Cmaj7 
ให้เธอไม่เลือกคนนั้น
Am 
เธอก็ไม่เลือกฉัน
 
เป็นแค่
F 
เพื่อนคนหนึ่ง 
 
ที่ทำได้
G 
เพียงแค่มอง
 
ทำเป็น
Cmaj7 
เข้าใจอะไรร้ายๆ
 
พร้อมรับ
Am 
ฟังเจ็บคนสุดท้าย
 
ฉันเข้า
F 
ใจ 
 
ถ้าเธอจะรักใคร
Fm 
มันก็คงดี 
 
 
G 
ฉันคงมีความสุขแล้ว

Cmaj7 
  และวันนี้ยังเป็น
Am 
เพื่อนกันได้อยู่ไหม
F 
  เธอยังมองฉันเหมือน
G 
เดิม 
 
ได้อยู่หรือเปล่า
Cmaj7 
  ที่พยายามฝืน
Am 
ยิ้ม 
 
ไม่เป็น
F 
ไร
 
  ไม่อยาก
Fm 
ให้เธอไม่ต้องกัง
G 
วล

 
แต่
Am 
เธอลืมไปรึเปล่า 
 
ฉัน
G 
เป็นแค่ที่ปรึกษา
 
เป็นแค่เ
F 
พื่อนคนหนึ่ง 
 
ที่เธอ
Cmaj7 
นึกถึงตอนมีปัญหา
Am 
ทั้งที่ใจมันจะร้
G 
าวรานมากแค่ไหน
 
และยัง
F 
ไงจะทำตามหน้าที่ต่อ
G 
ไป

 
ต่อ
Cmaj7 
ให้เธอไม่เลือกคนนั้น
Am 
เธอก็ไม่เลือกฉัน
 
เป็นแค่
F 
เพื่อนคนหนึ่ง 
 
ที่ทำได้
G 
เพียงแค่มอง
 
ทำเป็น
Cmaj7 
เข้าใจอะไรร้ายๆ
 
พร้อมรับ
Am 
ฟังเจ็บคนสุดท้าย
 
ฉันเข้า
F 
ใจ 
 
ถ้าเธอจะรักใคร
Fm 
มันก็คงดี 
 
 
G 
ฉันคงมีความสุขแล้ว

INSTRU | Cmaj7 Am | F G |
INSTRU | Cmaj7 | Am | F Fm G |

Cmaj7 
แววตาที่ได้มองฉันก็พอจะ
Am 
รู้ลึกๆไม่มีหวัง
F 
คนที่มันได้เจ็บช้ำ 
 
มีแค่
G 
ฉันคนเดียวแค่เท่านั้น
Cmaj7 
แววตาที่ได้มองฉันก็พอจะ
Am 
รู้ลึกๆไม่มีหวัง
F 
คนที่มันได้เจ็บช้ำ 
 
มี
Fm 
แค่ฉันคนเ
G 
ดียว

 
ต่อ
Cmaj7 
ให้เธอไม่เลือกคนนั้น
Am 
เธอก็ไม่เลือกฉัน
 
เป็นแค่
F 
เพื่อนคนหนึ่ง 
 
ที่ทำได้
G 
เพียงแค่มอง
 
ทำเป็น
Cmaj7 
เข้าใจอะไรร้ายๆ
 
พร้อมรับ
Am 
ฟังเจ็บคนสุดท้าย
 
ฉันเข้า
F 
ใจ..
Fm 
มันก็คงดี 
 
 
G 
ฉันคงมี..ความสุขแล้ว..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ดีที่สุดแล้ว


เธอบอกเขาทำเธอเจ็บช้ำมา
บอกวาเขาทำเธอเสียน้ำตา มาตั้งกีครั้ง
เธอไมอยากจะเจอเขาอีก
บอกให้ฉันชวยทำให้ลืมได้ไหม

แตเธอลืมไปรึเปลา ฉันเป็นแคทีปรึกษา
เป็นแคเพือนคนหนึง ทีเธอนึกถึงตอนมีปัญหา
ทั้งทีใจมันจะร้าวรานมากแคไหน
และยังไงจะทำตามหน้าทีตอไป

ตอให้เธอไมเลือกคนนั้น
เธอก็ไมเลือกฉัน
เป็นแคเพือนคนหนึง ทีทำได้เพียงแคมอง
ทำเป็นเข้าใจอะไรร้ายๆ
พร้อมรับฟังเจ็บคนสุดท้าย
ฉันเข้าใจ ถ้าเธอจะรักใคร
มันก็คงดี ฉันคงมีความสุขแล้ว

และวันนี้ยังเป็นเพือนกันได้อยูไหม
เธอยังมองฉันเหมือนเดิม ได้อยูหรือเปลา
ทีพยายามฝืนยิ้ม ไมเป็นไร
ไมอยากให้เธอไมต้องกังวล

แตเธอลืมไปรึเปลา ฉันเป็นแคทีปรึกษา
เป็นแคเพือนคนหนึง ทีเธอนึกถึงตอนมีปัญหา
ทั้งทีใจมันจะร้าวรานมากแคไหน
และยังไงจะทำตามหน้าทีตอไป

ตอให้เธอไมเลือกคนนั้น
เธอก็ไมเลือกฉัน
เป็นแคเพือนคนหนึง ทีทำได้เพียงแคมอง
ทำเป็นเข้าใจอะไรร้ายๆ
พร้อมรับฟังเจ็บคนสุดท้าย
ฉันเข้าใจ ถ้าเธอจะรักใคร
มันก็คงดี ฉันคงมีความสุขแล้ว

( ดนตรี )

แววตาทีได้มองฉันก็พอจะรู้ลึกๆไมมีหวัง
คนทีมันได้เจ็บช้ำ มีแคฉันคนเดียวแคเทานั้น
แววตาทีได้มองฉันก็พอจะรู้ลึกๆไมมีหวัง
คนทีมันได้เจ็บช้ำ มีแคฉันคนเดียว

ตอให้เธอไมเลือกคนนั้น
เธอก็ไมเลือกฉัน
เป็นแคเพือนคนหนึง ทีทำได้เพียงแคมอง
ทำเป็นเข้าใจอะไรร้ายๆ
พร้อมรับฟังเจ็บคนสุดท้าย
ฉันเข้าใจ..
มันก็คงดี ฉันคงมี..ความสุขแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ดีที่สุดแล้ว PONWP

เพลง ดีที่สุดแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : PONWP
Artist : PONWP
Lyrics : PONWP
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend