คอร์ดเพลง รอไม่มีกำหนด – TOKTAK ft. MINT BANG, PRON HUP

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รอไม่มีกำหนด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | F | G | Em | Am |
INTRO | F | G | F | G | G |
INTRO | Am | F | G | E |
INTRO | Am | F | G | E |

 
รอไม่มีกำห
F 
นด 
 
ถึงตอนจบก็
G 
ลา
 
ฉันนั้นเป็นแค่
Em 
หมา 
 
ไม่มีค่าอ
Am 
ะไร
 
เป็นแค่ตัวประก
F 
อบ 
 
ที่เธอเองอยากเก็
G 
บไว้
 
รอให้เธอมั่
F 
นใจ 
 
แล้วก็ไปกับเ
G 
ขา

 
เหมือนเ
F 
ธอจับปลาสองมือ
 
เธอจะยืด
Em 
เยื้อไปเพื่ออะไร
 
ตัวเ
F 
ธอนี่แม่งโคตรร้าย
 
กับพวกผู้
Em 
ชาย 
 
ไม่พอสักที
 
ตัว
F 
ฉันนั้นโคตรจมปลัก
 
ดันตกหลุม
Em 
รักและยังภักดี
 
โธ่เ
F 
อ๋ยหัวใจดวงนี้ 
 
เจ็บช้ำทุ
G 
กทีที่ยังมีเ
C 
ธอ
 
(โธ่เ
F 
อ๋ยหัวใจดวงนี้ 
 
เจ็บช้ำทุ
G 
กทีที่ยังมีเ
C 
ธอ)

 
รอไม่มีกำห
F 
นด 
 
ถึงตอนจบก็
G 
ลา
 
ฉันนั้นเป็นแค่
Em 
หมา 
 
ไม่มีค่าอ
Am 
ะไร
 
เป็นแค่ตัวประก
F 
อบ 
 
ที่เธอเองอยากเก็
G 
บไว้
 
รอให้เธอมั่
F 
นใจ 
 
แล้วก็ไปกับเ
G 
ขา

 
บทสุดท้
F 
าย ฉันตัวร้าย เขาดี
Em 
เกิน
 
เธอก็เลยต้องเ
F 
มินเดินจากฉันไ
G 
ปกับเ
C 
ขา
 
ฉันนั้นมันกระจ
F 
อก เป็นตัวประกอบ โคตรอั
Em 
บเฉา
 
ไม่ใช่คนอย่างเ
F 
ขา 
 
ที่คอยเฝ้าเอาใ
G 
จเธอ

 
รูปไม่ห
F 
ล่อ 
 
พ่อก็ไม่รวยดั่งใ
Em 
จฝัน
 
ถูกเขาเมินทุก
F 
วัน 
 
แต่ก็ยังไม่ไป
Em 
ไหน
 
อยู่ให้เขาด่าค
F 
วาย หน้าสวย ๆ โคตรใ
Em 
จร้าย
 
รอวันที่ตัด
F 
ใจ 
 
ฉันจะ
G 
ไปจากเ
C 
ธอ..

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | F | G |

 
เหมือนเ
F 
ธอจับปลาสองมือ
 
เธอจะยืด
Em 
เยื้อไปเพื่ออะไร
 
ตัวเ
F 
ธอนี่แม่งโคตรร้าย
 
กับพวกผู้
Em 
ชาย 
 
ไม่พอสักที
 
ตัว
F 
ฉันนั้นโคตรจมปลัก
 
ดันตกหลุม
Em 
รักและยังภักดี
 
โธ่เ
F 
อ๋ยหัวใจดวงนี้ 
 
เจ็บช้ำทุ
G 
กทีที่ยังมีเ
C 
ธอ
 
(โธ่เ
F 
อ๋ยหัวใจดวงนี้ 
 
เจ็บช้ำทุ
G 
กทีที่ยังมีเ
C 
ธอ)

F 
ที่ฉันเข้าไปทัก 
 
ก็เพราะยังรัก
Em 
รอไม่นานนัก 
 
เธอบอกฉันจะกลับมา
F 
ทำให้สับสน 
 
วนอยู่กับฝัน
Em 
ให้ฉันรอได้ไง 
 
เธอนอกใจขนาดนั้น

F 
ให้รอ ให้รอ ไปถึงเมื่อไหร่
Em 
โธ่เอ๋ย โธ่เอ๋ย อีกนานแค่ไหน
F 
เห็นรัก เห็นรัก ก็เลยไปใหญ่
Em 
พอแล้ว พอแล้ว แยกย้ายกั
F 
นไป.. 
 
 
G 

 
รอไม่มีกำห
F 
นด 
 
ถึงตอนจบก็
G 
ลา
 
ฉันนั้นเป็นแค่
Em 
หมา 
 
ไม่มีค่าอ
Am 
ะไร
 
เป็นแค่ตัวประก
F 
อบ 
 
ที่เธอเองอยากเก็
G 
บไว้
 
รอให้เธอมั่
F 
นใจ 
 
แล้วก็ไปกับเ
G 
ขา

 
บทสุดท้
F 
าย ฉันตัวร้าย เขาดี
Em 
เกิน
 
เธอก็เลยต้องเ
F 
มินเดินจากฉันไ
G 
ปกับเ
C 
ขา
 
ฉันนั้นมันกระจ
F 
อก เป็นตัวประกอบ โคตรอั
Em 
บเฉา
 
ไม่ใช่คนอย่างเ
F 
ขา 
 
ที่คอยเฝ้าเอาใ
G 
จเธอ

 
ฉันไม่ส
F 
วย 
 
แม่ไม่ได้รวยอย่างเธ
Em 
อฝัน
 
ถูกเขาเมินทุก
F 
วัน 
 
แต่ก็ยังไม่ไป
Em 
ไหน
 
อยู่ให้เธอด่าค
F 
วาย โอ้ที่รัก ช่างใ
Em 
จร้าย
 
รอวันที่ตัด
F 
ใจ 
 
ฉันจะ
G 
ไปจากเ
C 
ธอ..

 
รอวันที่ตัด
F 
ใจ 
 
ฉันจะ
G 
ไปจากเ
C 
ธอ..

OUTRO | F | G | Em | Am |
OUTRO | F | G | F G | C | F G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รอไม่มีกำหนด


รอไม่มีกำหนด ถึงตอนจบก็ลา
ฉันนั้นเป็นแค่หมา ไม่มีค่าอะไร
เป็นแค่ตัวประกอบ ที่เธอเองอยากเก็บไว้
รอให้เธอมั่นใจ แล้วก็ไปกับเขา

เหมือนเธอจับปลาสองมือ
เธอจะยืดเยื้อไปเพื่ออะไร
ตัวเธอนี่แม่งโคตรร้าย
กับพวกผู้ชาย ไม่พอสักที
ตัวฉันนั้นโคตรจมปลัก
ดันตกหลุมรักและยังภักดี
โธ่เอ๋ยหัวใจดวงนี้ เจ็บช้ำทุกทีที่ยังมีเธอ
(โธ่เอ๋ยหัวใจดวงนี้ เจ็บช้ำทุกทีที่ยังมีเธอ)

รอไม่มีกำหนด ถึงตอนจบก็ลา
ฉันนั้นเป็นแค่หมา ไม่มีค่าอะไร
เป็นแค่ตัวประกอบ ที่เธอเองอยากเก็บไว้
รอให้เธอมั่นใจ แล้วก็ไปกับเขา

บทสุดท้าย ฉันตัวร้าย เขาดีเกิน
เธอก็เลยต้องเมินเดินจากฉันไปกับเขา
ฉันนั้นมันกระจอก เป็นตัวประกอบ โคตรอับเฉา
ไม่ใช่คนอย่างเขา ที่คอยเฝ้าเอาใจเธอ

รูปไม่หล่อ พ่อก็ไม่รวยดั่งใจฝัน
ถูกเขาเมินทุกวัน แต่ก็ยังไม่ไปไหน
อยู่ให้เขาด่าควาย หน้าสวย ๆ โคตรใจร้าย
รอวันที่ตัดใจ ฉันจะไปจากเธอ..

( ดนตรี )

เหมือนเธอจับปลาสองมือ
เธอจะยืดเยื้อไปเพื่ออะไร
ตัวเธอนี่แม่งโคตรร้าย
กับพวกผู้ชาย ไม่พอสักที
ตัวฉันนั้นโคตรจมปลัก
ดันตกหลุมรักและยังภักดี
โธ่เอ๋ยหัวใจดวงนี้ เจ็บช้ำทุกทีที่ยังมีเธอ
(โธ่เอ๋ยหัวใจดวงนี้ เจ็บช้ำทุกทีที่ยังมีเธอ)

ที่ฉันเข้าไปทัก ก็เพราะยังรัก
รอไม่นานนัก เธอบอกฉันจะกลับมา
ทำให้สับสน วนอยู่กับฝัน
ให้ฉันรอได้ไง เธอนอกใจขนาดนั้น

ให้รอ ให้รอ ไปถึงเมื่อไหร่
โธ่เอ๋ย โธ่เอ๋ย อีกนานแค่ไหน
เห็นรัก เห็นรัก ก็เลยไปใหญ่
พอแล้ว พอแล้ว แยกย้ายกันไป..

รอไม่มีกำหนด ถึงตอนจบก็ลา
ฉันนั้นเป็นแค่หมา ไม่มีค่าอะไร
เป็นแค่ตัวประกอบ ที่เธอเองอยากเก็บไว้
รอให้เธอมั่นใจ แล้วก็ไปกับเขา

บทสุดท้าย ฉันตัวร้าย เขาดีเกิน
เธอก็เลยต้องเมินเดินจากฉันไปกับเขา
ฉันนั้นมันกระจอก เป็นตัวประกอบ โคตรอับเฉา
ไม่ใช่คนอย่างเขา ที่คอยเฝ้าเอาใจเธอ

ฉันไม่สวย แม่ไม่ได้รวยอย่างเธอฝัน
ถูกเขาเมินทุกวัน แต่ก็ยังไม่ไปไหน
อยู่ให้เธอด่าควาย โอ้ที่รัก ช่างใจร้าย
รอวันที่ตัดใจ ฉันจะไปจากเธอ..

รอวันที่ตัดใจ ฉันจะไปจากเธอ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รอไม่มีกำหนด (คอร์ด)

Lyrics : MINT BANG
ติดต่องาน 0656622654
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend